Ogłoszenie nr 560435574-N-2021 z dnia 15.09.2021 r.
Szczytno: Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Lipowcu na przedszkole
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 609798-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510406138-N-2021
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Szczytno, Krajowy numer identyfikacyjny 54376900000000, ul. Łomżyńska  3, 12-100  Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 089 6232580, 6232584, e-mail ugszczytno@ug.szczytno.pl, faks 896 232 592.
Adres strony internetowej (url): http://bip.ug.szczytno.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Lipowcu na przedszkole
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakres zamówienia obejmuje: Częściową przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku szkoły ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia przedszkolne. 2. Zadanie obejmuje wykonanie następujących prac budowlanych: - roboty rozbiórkowe, demontażowe oraz roboty ziemne i fundamentowe; - wykucia i zamurowania otworów z osadzeniem nadproży i podciągów stalowych; - roboty żelbetowe i murowe; - więźba dachowa pokrycie i obróbki blacharskie, strop drewniany; - roboty sanitarne, elektryczne - ocieplenie, zabudowy i ścianki z płyt GK, tynki, oblicowania i malowanie; - podłoża, podłogi i posadzki; - stolarka okienna i drzwiowa; - roboty zewnętrzne i elewacyjne; - wyposażenie; - ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw. Szczegółowy zakres w/w prac do wykonania określony został w dokumentacji projektowej budowlanej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do SIWZ. Załączone do SIWZ przedmiary robót nie są obowiązujące i stanowią jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawcy, który w celu opracowania oferty winien opracować własny przedmiar robót opierając się na projekcie dokumentacji budowlanej. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót obejmują całość zadania inwestycyjnego. Zasilanie terenu budowy w energię elektryczną i wodę Wykonawca zobowiązany będzie wykonać na własny koszt. W roku 2020 Wykonawca może rozliczyć i zafakturować roboty o łącznej wartości do 50 000,00 zł. brutto.

II.4) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do 30.07.2021
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
20/08/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Wystąpienie okoliczności, na które strony umowy nie miały wpływu (wskazane w art. 15r ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Wykonawca udokumentował istotne braki kadrowe spowodowane zachorowaniami oraz przebywaniem na kwarantannie, co wpłynęło na opóźnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych