Ogłoszenie nr 560436166-N-2021 z dnia 13.10.2021 r.
Toruń: Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo – Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 630117-N-2018
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 500240105-N-2018
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510280907-N-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny, Krajowy numer identyfikacyjny 34153030800000, ul. ul.Żeglarska  8, 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 652 15 62, e-mail sekretariat@teatrmuzyczny.torun.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): teatrmuzyczny.torun.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo – Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ITM-5/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo – Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku

II.4) Główny kod CPV: 45400000-1
Dodatkowe kody CPV:
45450000-6,
45110000-1,
45262310-7,
45223500-1,
45223100-7,
45262500-6,
45320000-6,
45430000-0,
45442100-8,
45421000-4,
45261210-9,
45443000-4,
45111291-4,
45233250-6,
45300000-0,
45310000-3,
45311000-0,
45317000-2,
45314310-7,
45111000-8,
45330000-9,
45331210-1,
45331000-6,
45311200-2,
45312100-8,
45233140-2,
77300000-3,
32320000-2,
31500000-1,
44112210-3,
44112000-8,
45261000-4,
45233200-1,
45112710-5,
45223800-4,
45111200-0,
45223110-0,
44112410-5,
45331100-7,
45331200-8,
45111300-1
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
540 dni od dnia 07-11-2019
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
09/09/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zmiana wartości wynagrodzenia z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych na podstawie protokołu konieczności
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiany w umowie były wprowadzone z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych w stosunku do podstawowego zakresu zamówienia związanych z wykonaniem wentylacji oraz instalacji c.o. i c.t. w zakresie innym niż przewidywał projekt budowlany i wykonawczy, a niezbędnych dla zrealizowania celu i pełnego zakresu inwestycji.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych