Ogłoszenie nr 560435564-N-2021 z dnia 15.09.2021 r.
Słupsk: Przebudowa Szpitala w Ustce przy ul. Mickiewicza 12 dla potrzeb Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego oraz Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie - 13/PN/2020
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 508818-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540046216-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510133483-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 77090151100000, ul. Hubalczyków  1, 76-200  Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 8460620, 8460621, e-mail zp@szpital.slupsk.pl, faks 598 460 621.
Adres strony internetowej (url): www.szpital.slupsk.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa Szpitala w Ustce przy ul. Mickiewicza 12 dla potrzeb Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego oraz Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie - 13/PN/2020
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
13/PN/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie Szpitala w Ustce przy ul. Mickiewicza 12 dla potrzeb Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego oraz Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 2. Zakresy robót budowlanych obejmuje: 1) Wykonanie robót budowlanych wg. załączonej dokumentacji projektowej zgodnie z Decyzją nr 81/2019 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na przebudowę – załącznik nr 1 do Opz. 2) Wykonanie robót budowlanych w zakresie pomieszczeńbudynku „B” znajdujących się na II i III piętrze, na których zlokalizowane będą sale chorych Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej. Roboty budowlane w zakresie branży budowlanej, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych, zgodnie z opisem i częścią rysunkową – załącznik nr 2 do Opz. 3) Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach zlokalizowanych na niskim parterze budynku „B” z przeznaczeniem na punkt dystrybucji posiłków i zmywalnie. Roboty budowlane w zakresie branży budowlanej, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych, zgodnie z opisem i częścią rysunkową – załącznik nr 3 do Opz. 4) Wykonanie robót budowlanych zewnętrznej klatki schodowej, stanowiącej drogę ewakuacyjną dla pomieszczeń zlokalizowanych w budynku „B” – Część rysunkowa – załącznik nr 4 do Opz. 5) Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany pionów instalacyjnych wod-kan i co. w strefach przylegających do obszaru objętego przebudową. Część rysunkowa – załącznik nr 5 do Opz. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych przedmiar robót oraz opis przedmiotu zamówienia. 4. Zakres prac obejmuje również prace towarzyszące i roboty tymczasowe takie jak m.in.: organizację, zabezpieczenie i dozór robót oraz placu budowy przez cały okres wykonywania robót (od przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego robót włącznie) oraz wywóz i utylizację gruzu i innych odpadów. Koszty te należy uwzględnić w cenie ofertowej. 5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać także roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym. 6. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu,uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. Zastosowanie procedury o parametrach równoważnych odbywać się będzie w oparciu o zgodę wydaną przez przedstawiciela Zamawiającego. 7. Wykonawca zapewni wszystkie materiały oraz sprzęt potrzebny do realizacji zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiały, elementy wbudowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 8. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą obiektu zgodnie ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. 9. Dokumentacja łącznie z DTR urządzeń i gwarancją, książką serwisową musi być sporządzona w języku polskim. 10. Zamawiający wymaga udzielenia: 1) min 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane i materiały liczonej od dnia podpisania protokołu Odbioru końcowego. 2) Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi przez okres min 24 miesięcy liczonej od dnia podpisania protokołu Odbioru końcowego 3) Gwarancji na urządzenia stanowiące przedmiot umowy zgodnie z gwarancją producenta jednak nie mniej niż 24 m-ce liczonej od dnia podpisania protokołu Odbioru końcowego.11. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania Umowy. Wizję lokalną ustala się na dzień 10.02.2020 r. godz.: 10:00 – spotkanie w holu głównym Szpitala w Ustce przy ul. Adama Mickiewicza (przy dyżurce ochrony). 12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 13. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 14. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę). Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności związane z montażem instalacji elektrycznych, montażem instalacji sanitarnych i pracami ogólnobudowlanymi były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, zgodnie z postanowieniami art. 22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy. Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w art. 22 § 1 Kp. W przypadku rozwiązania z daną osobą stosunku pracy przed zakończeniem okresu obowiązywania umowy, należy niezwłocznie zatrudnić na to miejsce inną osobę. W celu udokumentowania wypełniania powyższego obowiązku Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu, na jego wezwanie, oświadczenia o zatrudnieniu osób wymienionych z imienia i nazwiska oraz określając zakres ich czynności.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45310000-3,
45330000-9
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
14 miesięcy od daty zawarcia umowy
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1    NAZWA: 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 20/07/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Sima Sp. z o.o. Sp.k. ul. Poznańska 53, 76-200 Słupsk,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj. pomorskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 5925000 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
14/09/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) oraz protokołu konieczności z dnia 19.08.2021 roku w związku z potrzebą wykonania robót dodatkowych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w kwocie: 884 912,45 PLN netto – słownie: osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwanaście 45/100 PLN plus podatek VAT w wysokości 23%, tj.: 1 088 442,31 PLN brutto – słownie: jeden milion osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści dwa 31/100 PLN 2. W związku z powyższym podwyższeniu ulega wartość umowy o której mowa w paragrafie 9 ust. 2 umowy o kwotę: 1 088 442,31 PLN brutto – słownie: jeden milion osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści dwa 31/100 PLN
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Potrzeba wykonania robót dodatkowych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z protokołem konieczności z dnia 19.08.2021 r.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych