Ogłoszenie nr 560435577-N-2021 z dnia 15.09.2021 r.
Suchy Las: Budowa ulicy wraz z odwodnieniem w Jelonku dz. 219/7- poprawa infrastruktury na terenie gminy Suchy Las
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 763339-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510422292-N-2021
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suchy Las, Krajowy numer identyfikacyjny 54933500000000, ul. ul. Szkolna  13, 62-002  Suchy Las, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8926250, e-mail zp@suchylas.pl, faks 61 8125212.
Adres strony internetowej (url): www.suchylas.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa ulicy wraz z odwodnieniem w Jelonku dz. 219/7- poprawa infrastruktury na terenie gminy Suchy Las
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.271.27.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie ulicy Św. Michała w Jelonku, gmina Suchy Las, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy wraz z odwodnieniem w Jelonku dz. 219/7- poprawa infrastruktury na terenie gminy Suchy Las”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ (zbiorczo- załączona dokumentacja projektowo- kosztorysowa). 3. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: - budowę pełnej infrastruktury drogowej (nawierzchnie, chodniki, zjazdy, kanalizacja deszczowa, wycinka drzew); - wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy; - wprowadzenie stałej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz uwagami Starosty Poznańskiego; - wykonanie wszelkich innych prac, w tym przygotowawczych i pomocniczych, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia wraz z przełożeniem kolidującej infrastruktury technicznej; - zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przez cały czas trwania robót (w tym na każdy wniosek Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego w celu sprawdzenia rzędnych oraz poprawności wykonywanych robót); - wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej zatwierdzonej przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu - uzyskanie przez Wykonawcę(na rzecz Zamawiającego) pozwolenia na użytkowanie.

II.4) Główny kod CPV: 45231000-0
Dodatkowe kody CPV:
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
7 miesięcy
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
23/08/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
realizacja robót dodatkowych
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
realizacja robót dodatkowych
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Konieczność realizacji robót dodatkowych (zgodnie z protokołem konieczności nr 1-228/2021 z dnia 26.07.2021 roku
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Zwiększenie wynagrodzenia o kwotę 28 011,41 zł brutto.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych