Ogłoszenie nr 560432773-N-2021 z dnia 10.06.2021 r.
Rydułtowy: Przyłączenie budynków mieszkalnych na Osiedlu Karola w Rydułtowach do ciepłociągu wraz z ich termomodernizacją
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Zamówienie będzie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna” Działanie 4.3. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej” Poddziałanie 4.3.4.„Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs”.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 566580-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540151857-N-2020, 540157542-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510204197-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Rydułtowy, Krajowy numer identyfikacyjny 27253611000000, ul. ul. Ofiar Terroru  36, 44-280  Rydułtowy, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 537 411, e-mail um@rydultowy.pl, faks 324 537 410.
Adres strony internetowej (url): www.rydultowy.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przyłączenie budynków mieszkalnych na Osiedlu Karola w Rydułtowach do ciepłociągu wraz z ich termomodernizacją
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
BP.271.000014.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest przyłączenie 9 budynków mieszkalnych na Osiedlu Karola w Rydułtowach do ciepłociągu wraz z ich termomodernizacją. 2. Zamówienie określone w ust. 1 obejmuje : 1) roboty przygotowawcze, 2) roboty rozbiórkowe - związane z rozbiórką pokrycia i konstrukcji dachu, wiatrołapu, zadaszenia, demontaż instalacji na elewacjach budynku, roboty rozbiórkowe i demontażowe wewnętrzne, 3) uzupełnienie i naprawa ścian istniejących budynków, 4) budowę wiatrołapów, 5) izolacje poziome przeciwwilgociowe – wiatrołapów, 6) ściany murowane nadziemia wiatrołapów, 7) elementy konstrukcyjne żelbetowe, 8) dostosowanie istniejących przewodów dymowych dla przewodów wentylacyjnych, 9) przebudowę kominów ponad dachem, 10) wykonanie i montaż ściągów (sklamrowanie), 11) wymianę konstrukcji dachu, 12) wymianę pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi, 13) stolarkę okienną, 14) stolarkę i ślusarkę drzwiową, 15) tynki i okładziny wewnętrzne, 16) izolację cieplną i obudowę od wewnątrz konstrukcji dachu, 17) roboty malarskie, 18) podłoża, izolacje, posadzki i podłogi, 19) rozbiórkę piecy grzewczych i naprawę posadzek po usuniętych piecach, 20) roboty zabezpieczające, 21) izolacje przeciwwilgociowe i cieplne ścian fundamentowych, 22) izolacje poziome przeciwwilgociowe-iniekcje, 23) izolację cieplną ścian i okładzin z płytek elewacyjnych imitujących cegłę - ściany powyżej terenu, 24) instalację wodną i c.o., 25) instalację elektryczną i odgromową. 3. Szczegółowy zakres robót określają: dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45200000-9,
45210000-2,
45211000-9,
45211100-0,
45260000-7,
45400000-1,
45330000-9,
45331100-7,
45310000-3
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od 16.10.2020 r. do 02.11.2021
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
17/05/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Realizacja robót dodatkowych obejmujących wykonanie: 1) montażu kleszczy w konstrukcji nowej więźby dachowej, 2) nowych wieńców żelbetowych w istniejących wiatrołapach, 3) rozbiórki ścian działowych na poddaszach, budowy nowych ścianek, uzupełnienia podłóg poddaszy oraz odtworzenia instalacji elektrycznej – budynki nr 11, 12, 15.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Uzasadnienie faktyczne: dnia 17.05.2021 r. Zamawiający i Wykonawca zawarli aneks nr 3 do umowy nr IN/559/2020 z dnia 16.10.2020 r. na wykonanie robót dodatkowych. W trakcie wykonywania robót budowlanych związanych z demontażem starej więźby dachowej dokonano odkrywki stropu parteru i zauważono, że istniejąca więźba dachowa jest kotwiona do legarów stropowych drewnianych. Powyższa sytuacja wymusiła konieczność zmiany sposobu kotwienia nowo-projektowanej więźby dachowej, a co za tym idzie konieczność zmiany układu konstrukcyjnego nowej więźby. Po analizie konstruktora i wykonaniu nowych obliczeń statyczno – wytrzymałościowych dokonano zmiany kotwienia krokwi oraz murułaty, jak również wprowadzono kleszcze wzmacniające konstrukcję dachu. Powyższe rozwiązania zostaną zastosowane we wszystkich 9 budynkach. Podczas wykonywania robót demontażowych więźby dachowej istniejących wiatrołapów, zauważono, że istniejące nadproża oraz ściany są w złym stanie technicznym i nie przeniosą obciążeń od nowej więźby dachowej wiatrołapów (brak możliwości kotwienia murłat do rozpadających się ścian). W związku w powyższym nastąpiła konieczność ich częściowej rozbiórki i wykonania nowych żelbetowych nadproży. Rozwiązanie to nie było objęte dokumentacją projektową. Ponadto wystąpiła konieczność rozbiórki ścianek działowych poddasza w budynkach nr 11, 12, 15 z uwagi na kolizję z istniejącą konstrukcją więźby dachowej, którą zgodnie z Projektem Budowlanym należało zdemontować (usytuowanie słupów podtrzymujących płatew pośrednią w ściankach działowych). Odbudowa ścianek do stanu sprzed rozbiórki nastąpi metodą lekką - ścianka z płyt gipsowo – kartonowych z wypełnieniem wełną gr. 10 cm. Ze względu na znaczne ubytki nawierzchni podłóg na poddaszu związanych z demontażem starej więźby dachowej nastąpiła konieczność uzupełnienia tych braków płytą OSB gr. 22 mm. W związku z koniecznością wykonania powyższych robót należy odtworzyć instalację elektryczną na poddaszach. Uzasadnienie prawne: zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej. Ponadto na mocy przepisu art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. poz. 2020 r. ze zm.) do umów w sprawie zamówienia publicznego oraz umów ramowych, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 89, zawartych: przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. Wszystkie roboty określone w aneksie nie zostały opisane w dokumentacji projektowej ani specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a więc wykraczają poza zakres zamówienia podstawowego, a jednocześnie warunkują jego wykonanie. Niezbędność ich wykonania spowodowana jest względami technicznymi, o których mowa powyżej. Konieczność wykonania robót ze względów technicznych została również zawarta w protokole konieczności. Wszystkie roboty kwalifikują się jako jedno przedsięwzięcie. Udzielenie zamówienia innemu wykonawcy niż dotychczasowy jest również nieuzasadnione ekonomicznie, gdyż spowoduje znaczny wzrost kosztów dla Zamawiającego. Dotychczasowy Wykonawca zapewnia nie tylko ciągłość pod względem technicznym wykonywanych robót, jak również dysponuje na budowie odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym, stąd Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z organizacją terenu budowy przez innego wykonawcę rozumianych jako koszty demobilizacji i ponownej mobilizacji dotychczasowego wykonawcy, koszty zabezpieczenia miejsca realizacji zamówienia. Dopuszczenie do realizacji kolejnego wykonawcy może generować konflikty na budowie oraz przestoje w związku z koniecznością dostosowania harmonogramów prowadzenia robót, a także może prowadzić do trudności w egzekwowaniu uprawień z tytułu gwarancji, gdyż rezultat prac jednego wykonawcy ma wpływ na rezultat prac drugiego, która to sytuacja przy stwierdzeniu wady w wykonaniu robót może powodować konieczność powoływania biegłego do ustalenia, który z tych wykonawców poniesie koszty ich usunięcia. Inne aspekty ekonomiczne powodujące możliwy wzrost kosztów po stronie Zamawiającego to koszty dodatkowej koordynacji kolejno zatrudnianych wykonawców. Wszystkie ww. okoliczności zarówno technologiczne jak i ekonomiczne świadczą o możliwości wystąpienia istotnej niedogodności i mogą spowodować znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego. W związku z powyższym celowym i niezbędnym jest powierzenie wykonania ww. robót Wykonawcy zamówienia podstawowego. Wartość robót dodatkowych nie przekroczy 50% wartości umowy i wynosi 343 247,33 zł . Spełnione zatem zostały przesłanki z art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych