Ogłoszenie nr 560441365-N-2022 z dnia 13.05.2022 r.
Poznań: Zakup i dostawa materialow eksploatacyjnych do centralnej sterylizacji.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 567999-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540139540-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510179926-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Wielkopolskie Centrum Onkologii, Krajowy numer identyfikacyjny 29120400000000, ul. ul. Garbary  15, 61-866  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618850500, e-mail zaopatrzenie@wco.pl, faks 618 521 948.
Adres strony internetowej (url):
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa materialow eksploatacyjnych do centralnej sterylizacji.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
61/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do centralnej sterylizacji.

II.4) Główny kod CPV: 38910000-7
Dodatkowe kody CPV:
22993200-9,
44174000-0
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
31-07-2019 do 30-07-2022
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 123    NAZWA: Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do centralnej sterylizacji.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 30/07/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
INFORMER MED SP S O.O.,  ,  WINOGRADY 118 ,  ,  POZNAŃ,  kraj/woj.
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 321696 .
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
ZAZNACZONO CZESC 123 - TO ZNACZY UMOWA DOTYCZY:PAKIETU 1 ,PAKIETU 2, PAKIETU 3


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
12/04/2022
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
ZMIANIE ULEGAJA CENY JEDNOSTKOWE . PRODUKTOW OBJETYCH UMOWĄ.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE NASTAPIŁY NA WNIOSEK WYKONAWCY W ZWIAZKU Z GLOBALNYM KRYZYSEM WYWOLANYM COVID-19 SKUTKUJACYM PODWYZKAMI CEN I ENERGI I SUROWCOW, DOKUMENTY W ZALACZENIU DO POSTEPOWANIA.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych