Ogłoszenie nr 560434317-N-2021 z dnia 22.07.2021 r.
Ostrowiec Świętokrzyski: „Budowa kanału sanitarnego w ulicy Wąwozy w Ostrowcu Świętokrzyskim”
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 759301-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540539266-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510411582-N-2021
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 29051335800000, ul. ul. Sienkiewicza  91, 27-400  Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 412 661 200, e-mail biuro@ostrowiec.net.pl, faks 412 661 010.
Adres strony internetowej (url): http://wodociagi.ostrowiec.net.pl/wodociagi.php?wodociagi=zam_wiecej&id=934
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 100% udziałów gminy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Budowa kanału sanitarnego w ulicy Wąwozy w Ostrowcu Świętokrzyskim”
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
16 ZP/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
I) Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania: „Budowa kanału sanitarnego w ul. Wąwozy w Ostrowcu Świętokrzyskim”. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym, obejmująca: 1) kanalizację grawitacyjną z rur PCV SN 8 o średnicy 200 mm i łącznej długości 1 338,5 m, 2) kanalizację grawitacyjną z rur PCV SN 8 o średnicy 160 mm i łącznej długości 109,5 m, 3) rurociąg tłoczny PE O średnicy 90 mm i łącznej długości 142,5 m, 4) studnie kanalizacyjne betonowe Ø 1200mm – 34 szt., studnie rewizyjne systemu „U” z kręgów betonowych o średnicy Ø 1 200 mm, klasa betonu kręgów nie niższa niż C35/45, stopień wodoszczelności W 12 i nasiąkliwości < 6 %, kręgi łączone na uszczelkę gumową lub elastomerową, z zamontowanymi stopniami złazowymi i przejściami szczelnymi, typy włazów:  włazy klasy D400 z żeliwa szarego z wypełnieniem betonowym, niewentylowane z uszczelką tłumiącą, zamontowaną w ramie, zabezpieczenie przeciwko obrotowi, 5) studnie kanalizacyjne betonowe Ø 1000 mm – 12 szt., studnie rewizyjne systemu „U” z kręgów betonowych o średnicy Ø 1 200 mm, klasa betonu kręgów nie niższa niż C35/45, stopień wodoszczelności W 12 i nasiąkliwości < 6 %, kręgi łączone na uszczelkę gumową lub elastomerową, z zamontowanymi stopniami złazowymi i przejściami szczelnymi, typy włazów:  włazy klasy D400 z żeliwa szarego z wypełnieniem betonowym, niewentylowane z uszczelką tłumiącą, zamontowaną w ramie, zabezpieczenie przeciwko obrotowi, 6) studnie kanalizacyjne z polipropylenu o średnicy 630 mm – szt. 7, rura trzonowa dwuścienna o sztywności ≥ 8 kN/m, włazy z żeliwa, niewentylowane, z zatrzaskiem z wkładką tłumiącą, klasy D400, z zabezpieczeniem przed kradzieżą, montowany na pierścieniu odciążającym, 7) studnie kanalizacyjne z polipropylenu o średnicy 630 mm – szt. 4, rura trzonowa dwuścienna o sztywności ≥ 8 kN/m, włazy z żeliwa, niewentylowane, z zatrzaskiem z wkładką tłumiącą, klasy D400, z zabezpieczeniem przed kradzieżą, montowany na pierścieniu odciążającym 8) studnię rozprężna z PE Ø 1000 mm z dnem kulistym – szt. 1; studia wykonana z materiałów pierwotnych bez dodatków regranulatów oraz środków spieniających; studnia wykonana z z podstawy z dnem okrągłym oraz elementu wznoszącego w postaci mimośrodowego stożka; króćce wlotowy i wylotowy – wykonane fabrycznie. 9) pompownię ścieków, wyposażoną w 2 pompy o mocy 1,1÷1,3 kW; pompy należy dobrać dla następującego punktu pracy: QP=4,0 l/s; H=4,6 m, pozostałe wymagania:  zbiornik z polimerobetonu Ø 1 200 o wysokości ok. 4,2 m,  ogrodzenie terenu pompowni o wymiarach 2 x 3 m wykonać z paneli systemowych o wysokości min. 150 cm; brama ogrodzenia o szerokości 300 cm zamykana na zamek,  nawierzchnia terenu pompowni z kostki brukowej grubości 8 cm; do obsługi pompowni zaprojektowano zjazd o szerokości 3 m i długości 7,5m z kostki brukowej grubości 8 cm,  zasilanie elektryczne pompowni ze złącza kablowo – pomiarowego kablem YKY 4 X 10 mm2 o długości ok. 5 m,  słup oświetleniowy aluminiowy o wysokości ok. 4 m, oprawa ledową o mocy 33 W; zasilanie słupa z szafy sterowniczej pompowni kablem YKY 3 X 4 mm2 o długości ok. 5 m,  układ sterowania pompowni sieciowej P1 powinien być zgodny (kompatybilny) z istniejącym systemem monitoringu GPRS, który realizowany jest za pomocą oprogramowania Hydro-Net: istniejący system monitoringu i sterowania przepompowniami ścieków w dyspozytorni Zamawiającego należy rozbudować z uwzględnieniem przepompowni ścieków w ul. Wąwozy. 10) przejście siecią kanalizacji sanitarnej pod rzeką Szewnianką wykonać w rurze osłonowej na głębokości min. 1,5 m pod dnem rzeki II) Lokalizacja inwestycji Kanalizacja sanitarna zlokalizowana jest: 1) na działkach należących do prywatnych właścicieli, 2) na działkach będących własnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski:  stanowiącej pas drogowy ul. Wiejskiej,  stanowiącej pad drogowy ul. Wąwozy,  nie będące drogami. 3) na działkach będących własnością Skarbu Państwa w zarządzie PGW Wody Polskie, 4) na działkach, dla których wydano decyzje ograniczające sposób korzystania z części nieruchomości. III) Uwagi ogólne dotyczące realizacji inwestycji Budowa kanału będzie realizowana na podstawie pozwolenia na budowę Nr 119/2019 z dnia 26.03.2019 roku ( decyzja o pozwoleniu na budowę jest załącznikiem dokumentacji przetargowej ).Trasa inwestycji przebiega przez obszar stanowiska archeologicznego, które chronione jest przez wpis dpo wojewódzkiej ewidencji zabytków – osada i punkt osadniczy z okresu neolitu, okresu wpływów rzymskich i wczesnego średniowiecza. W ramach zamówienia Wykonawca wystąpi do Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach o wydanie aktualnych warunków, określających rodzaj i zakres badań archeologicznych - do wyceny robót Wykonawca przyjmie warunki określone w decyzji Nr 3 115/2018 z 17.10.2018 roku. W cenie oferty należy uwzględnić koszt opłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym za okres od daty umieszczenia urządzenia w pasie drogowym do terminu podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Projekt budowlany kanału będącego przedmiotem zamówienia jest załącznikiem do SIWZ oraz jest do wglądu z siedzibie Zamawiającego. Przedmiar robót będący załącznikiem do SIWZ nie stanowi podstawy do wyceny robót jest jedynie materiałem pomocniczym do sporządzenia oferty. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi płytę DVD z inspekcji wykonanego kanału kamerą telewizyjną. W ofercie mają zostać uwzględnione koszty wszystkich robót związanych z wykonaniem kanalizacji. Wykonawca ma obowiązek wyliczyć te koszty na podstawie projektu, wizji w terenie, doświadczenia zawodowego oraz czasookresu przyjętego przez niego na realizację robót, należy je ująć w ofercie w formie kwoty ryczałtowej.

II.4) Główny kod CPV: 45232400-6
Dodatkowe kody CPV:
45232440-8,
45232423-3,
45231100-6,
45111200-0,
45233142-6
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
11 miesięcy od podpisania umowy
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
22/07/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiana harmonogramu robót, z zachowaniem terminu końcowego realizacji umowy: 1) dla poz. 1-4: poprzez wydłużenie terminu z 6 miesięcy od podpisania umowy do terminu 15.09.2021r., 2) dla poz. 5-6: poprzez wydłużenie terminu z 6 do 11 miesięcy od podpisania umowy.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Przyczyną zmian harmonogramu są przedłużające się procedury uzyskania decyzji na prowadzenie prac archeologicznych w ramach budowy kanału sanitarnego
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych