Ogłoszenie nr 560436179-N-2021 z dnia 13.10.2021 r.
Tarnowskie Góry: Budowa kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Królowej Jadwigi - etap III: ul. Jana Kazimierza w Tarnowskich Górach
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 606791-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540228886-N-2020; 540534201-N-2020; 540536703-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510419100-N-2021
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, Krajowy numer identyfikacyjny 00052721000000, ul. Rynek  4, 42-600  Tarnowskie Góry, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 3933600, e-mail bzp@um.tgory.pl, faks 32 3933602.
Adres strony internetowej (url): https://bip.tarnowskiegory.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.tarnowskiegory.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Królowej Jadwigi - etap III: ul. Jana Kazimierza w Tarnowskich Górach
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
BZP.271.40.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca budowę grawitacyjnej kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Jana Kazimierza w Tarnowskich Górach. Zadanie obejmuje:  • kanały Dn 315 – ok. 91,0 m, • kanały Dn 250 – ok. 416,5 m, • przyłącza sanitarne Dn 160 – 39 szt. ok. 232,4 m, • przykanaliki deszczowe Dn 160 – 26 szt. ok. 26 m, w których skład wchodzą odcinki S1.5 – S2.1; Sk.2.13 – Sk.8.1; Sk.2.10 – S9.3; S2.3 – S10.2

II.4) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
320 dni
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Budowa kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Królowej Jadwigi – etap III: ul. Jana Kazimierza w Tarnowskich Górach
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 23/02/2021
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
IDUA Spółka z o.o.,  ,  ul. Gliwicka 35,  42-600,  Tarnowskie Góry,  kraj/woj. śląskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 462862.80 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
07/10/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiana wynagrodzenia w następstwie zmiany kosztów realizacji przedmiotu umowy, wynikających z kosztorysowego charakteru wynagrodzenia Wykonawcy, w następstwie dokonania zmian nie wykraczających poza zakres zamówienia podstawowego.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
1. Zakończono budowę kanalizacji objętej umową nr 02/JRP/21 z dnia 23.02.2021 r. dokonano komisyjnego odbioru robót w dniu 29.09.2021 r. 2. Wykonano obmiar końcowy wykonania robót. 3. Wynagrodzenie Wykonawcy, zgodnie z par. 12 ust. 1 ma charakter kosztorysowy a zgodnie z par. 12 ust. 2 ustalenie ostatecznej wysokości wynagrodzenia nastąpi na postawie obmiaru, sporządzonego po zakończeniu robót w oparciu o faktyczne wykonane i odebrane roboty wymienione w kosztorysie ofertowym oraz ceny jednostkowe i składniki cenotwórcze ujęte w tym kosztorysie ofertowym. 4. Zamawiający zaakceptował: a) Protokół konieczności z dnia 13.09.2021 r., zawierający zestawienie pozycji Wycenionego Przedmiaru Robót uwzględniających zmniejszenia i zwiększenia ilości robót podlegających rozliczeniu. b) Wyceniony Przedmiar Robót skutkujący zwiększeniem wynagrodzenia w stosunku do umowy podstawowej do kwoty 472.402,11 zł netto.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych