Ogłoszenie nr 560436370-N-2021 z dnia 22.10.2021 r.
Warszawa: Opracowanie wielobranżowej koncepcji technicznej realizacji projektu renaturyzacji wybranych akwenów w dzielnicach Bielany, Żoliborz, Śródmieście, Mokotów, Ursynów wraz z uzyskaniem decyzji i pozwoleń oraz uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń w zakresie budowy zastawek na rowach w Lesie Kabackim i adaptacji zastawki na Kanale Sobieskiego w Warszawie w ramach projektu pn. „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Zamówienie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, podtyp projektu 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 613716-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540534367-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510410718-N-2021
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, Krajowy numer identyfikacyjny 36542194800000, ul. Hoża  13a, 00-528  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48 22 2774201, e-mail zamowienia@zzw.waw.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.zzw.waw.pl
Adres profilu nabywcy: http://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-30-000-euro/?b=94
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie wielobranżowej koncepcji technicznej realizacji projektu renaturyzacji wybranych akwenów w dzielnicach Bielany, Żoliborz, Śródmieście, Mokotów, Ursynów wraz z uzyskaniem decyzji i pozwoleń oraz uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń w zakresie budowy zastawek na rowach w Lesie Kabackim i adaptacji zastawki na Kanale Sobieskiego w Warszawie w ramach projektu pn. „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy"
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
56/PN/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej koncepcji technicznej realizacji projektu renaturyzacji wybranych akwenów w dzielnicach Bielany, Żoliborz, Śródmieście, Mokotów, Ursynów wraz z uzyskaniem decyzji i pozwoleń oraz uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń w zakresie budowy zastawek na rowach w Lesie Kabackim i adaptacji zastawki na Kanale Sobieskiego w Warszawie w ramach projektu pn. „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, podtyp projektu 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Przedmiot zamówienia składa się z czterech zadań: a. Zadanie I Wykonanie dokumentacji projektowej z przedmiarami i kosztorysami wraz z uzyskaniem pozwoleń na realizację budowy czterech drewnianych zastawek na rowach odwadniających w rezerwacie przyrody Las Kabacki im. S. Starzyńskiego b. Zadanie II Wykonanie dokumentacji projektowej z przedmiarami i kosztorysami wraz z uzyskaniem pozwoleń na realizację adaptacji do potrzeb ochrony rezerwatu przyrody Morysin zastawki na Kanale Sobieskiego w dzielnicy Wilanów c. Zadanie III Wykonanie wielobranżowej koncepcji technicznej renaturyzacji poprawiającej warunki przyrodnicze wraz z przyrodniczymi inwentaryzacjami, badaniami, opiniami i ekspertyzami oraz na ich podstawie wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej z przedmiarami i kosztorysami wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód i pozwoleń na realizację zadania dla wymienionych poniżej zbiorników wodnych w na terenie Warszawy: - Stawy Brustmana (Dzielnica Bielany), - stawy przy ul. Tołwińskiego (Dzielnica Żoliborz), - Kanał Piaseczyński (na odcinku między Zamkiem Ujazdowskim, a ul. Czerniakowską ( Dzielnica Śródmieście), - zbiorniki wodne przy Trasie Siekierkowskiej w okolicy Fortu Augustówka (Dzielnica Mokotów), - zbiornik wodny „Moczydło 1” położony w okolicach ul. Moczydłowskiej i ul. Perkalowej oraz oczko wodne „Moczydło 2” w okolicy ul. Kabacki Zakątek (Dzielnica Ursynów). d. Zadanie IV Przeprowadzenie w lokalizacjach, o których mowa w ust. 1 lit a-c pomiarów poziomu swobodnego zwierciadła wody z użyciem piezometrów. Wykonawca w ramach Przedmiotu zamówienia uzyska wszystkie wymagane decyzje, pozwolenia, opinie, sprawdzenia, uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej. 2. Przedmiot zamówienia został opisany w opisie przedmiotu zamówienia,który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.4) Główny kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV:
71300000-1,
71500000-3,
77300000-3,
90700000-4
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
31.10.2021 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: ZZW/C/OM/III/P4/121/U-3/21/DPT/PN
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 28/01/2021
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Specjalistyczna Pracownia Projektowa "WAGA-BART" Zbigniew Bartosik,  ,  ul. Wojciechowskiego 37 m 4,  02-495,  Warszawa,  kraj/woj. Polska
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 1056000 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
28/07/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
art. 144 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy Pzp
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Na podstawie art. 15r ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.), a także na podstawie § 18 ust. 2 pkt 1, 4 i pkt 6 Umowy oraz w związku z ustaleniami podjętymi przez Strony, zgodnie z protokołem konieczności nr 1 do Umowy - stanowiącym załącznik integralną część Aneksu - z którego wynika, że: 1. Realizacja prac projektowych (ZADANIE I, II, III, IV), a w ślad za tym przeprowadzenie procedur administracyjnych jest uzależnione od przeprowadzenia badań geologicznych i ich zatwierdzenia przez odnośne instytucje. Główną przyczyną są wydłużone w okresie pandemii terminy procedowania spraw przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, w tym wydawania decyzji o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych na wykonanie piezometrów w celu przeprowadzenia pomiarów poziomu swobodnego zwierciadła wody w wyznaczonych stanowiskach na podstawie przeprowadzonej i zatwierdzonej (przez odbiór sprawozdania) w terminie zgodnym z zapisami umowy wizji lokalnej. Sytuacja ta uniemożliwia realizację pkt. IV 2.2 zadania IV harmonogramu rzeczowo-finansowego, przedstawionego przez Wykonawcą przed przystąpieniem do prac zgodnie z §4 ust. 1 umowy. W rzeczowym harmonogramie założono, że pkt. IV 2.2 zadania IV wykonanie sieci monitoringu wód podziemnych (piezometrów) zostanie wykonany do dnia 30.04.2021 r. Dla wykonania sieci monitoringu koniecznym jest uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych. 7 wniosków o wydanie decyzji złożono 31.03.2021 r. W dniach 8.06.2021 r. i 9.06.2021 r. otrzymano 5 decyzji. Dla tych obiektów najwcześniej będzie można przystąpić do wykonania piezometrów 23.06.2021 r. Zakładamy, że piezometry zostaną wykonane najwcześniej do 30.06.2021 r. 2. Uniemożliwiało to kontynuację realizacji dokumentacji. Dane z badań geologicznych oraz ich zatwierdzenie, a także ich weryfikacja w terenie są niezbędnymi warunkami przygotowania dalszych etapów dokumentacji i dopiero pozwoleń Wykonawca może kontynuować prace. 3. Ponadto Zadanie III pkt. 1.5 ekspertyzy i badania przyrodnicze oraz pkt. 1.6 ogólna inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby przygotowania koncepcji, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym powinny zostać zakończone 31.05.2021r. Wykonanie pierwszego etapu inwentaryzacji przyrodniczych w założonym terminie nie było możliwe ze względu na warunki pogodowe, które należy traktować jak siłę wyższą, ponieważ nie można było przewidzieć, że w przeciwieństwie do normalnych warunków pogodowych wystąpią anomalie (na przestrzeni ostatnich dekad) temperatury niskie i opady, w tym pokrywa lodu i opady śniegu w kwietniu i maju bieżącego roku. Zgodnie z informacją prasową z dnia 21 maja 2021: Wyjątkowo zimny maj i najzimniejszy kwiecień w tym wieku. Sprawdzono temperatury na przestrzeni ostatnich 40 lat. Miesiące kwiecień i maj 2021 są najzimniejsze od 3 a nawet 4 dekad. Skutkiem obniżanej temperatury zwierzęta opóźniły swoje zachowania godowe a rośliny wzeszły z opóźnieniem. Pokazują to wyniki inwentaryzacji które w kwietniu były niemiarodajne dlatego musiały zostać powtórzone. 4. Z powodu panującej pandemii COVID-19 do wyżej wymienionych przyczyn doszła fala zachorowań w firmie, w dniach 6.04.2021r. – 23.04.2021r. 50 % pracowników pracowni była chora na koronawirusa (informacja z ZUS), a pozostali obejmowani kwarantanną. W załączeniu informacja ZUS. Ograniczenia spowodowane stanem pandemii spowodowały także brak możliwości pracy kluczowych osób oraz opóźnienia w sprawnym procedowaniu prac co spowodowało brak możliwości utrzymania planowanych terminów ich realizacji. 5. Wobec powyższego – wymagana jest zmiana terminów ustalonych w harmonogramie. W tej sytuacji uzgodniono nowe terminy realizacji prac, w tym przesunięcie terminu zakończenia prac zadania III pkt. 1 harmonogramu rzeczowo-finansowego – wykonanie wielobranżowej koncepcji renaturyzacji zbiorników wodnych na terenie Warszawy na 31.08.2021 r. oraz realizację całości zamówienia na 31.12.2021 r. 6. Mając na uwadze powyższe, Strony ustaliły konieczność podpisania Aneksu nr 1 do Umowy zmieniającego termin wykonania wymienionych w niej ZADAŃ (I, II, III, IV). 7. Z tytułu zmian objętych niniejszym protokołem Wykonawca nie wnosi o zmiany innych postanowień Umowy; Strony postanowiły zmienić terminy realizacji Zadań I, II, III i IV poprzez dokonanie zmian w treści Umowy.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych