Ogłoszenie nr 560435572-N-2021 z dnia 15.09.2021 r.
Jelcz-Laskowice: Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice - część I
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka”- projekt dofinansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: nr 610630-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510555472-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jelcz-Laskowice, Krajowy numer identyfikacyjny 93193488000000, ul. W.Witosa  24, 55-230  Jelcz-Laskowice, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 3817122, 3817145, e-mail um.zamowienia@jelcz-laskowice.pl, faks 7 131 817 111.
Adres strony internetowej (url): www.um.jelcz-laskowice.finn.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice - część I
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
RI.271.26.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice - część I obejmująca: Zadanie 1. Przebudowa ul. Belgijskiej w Jelczu-Laskowicach w zakresie wykonania drogi pieszo-rowerowej na długości 0,877 km. Orientacyjne wskaźniki rzeczowe projektu: - droga dla rowerów: ~długość 0,87 km, ~pow. 2424 m2, - przebudowa zatok samochodowych: ~ pow. 15 m2. Zadanie 2. Przebudowa ul. Treski w Jelczu-Laskowicach w zakresie wykonania drogi rowerowej i przebudowy nawierzchni drogi z odwodnieniem na długości 0,47 km. Orientacyjne wskaźniki rzeczowe projektu: - droga dla rowerów: ~ długość 0,47 km, ~pow. 1072 m2, - przebudowa nawierzchni drogi: ~ pow. 2340 m2. Zadanie 3. Przebudowa ul. Treski z łącznikiem ul. Gimnazjalnej w Jelczu-Laskowicach w zakresie wykonania drogi rowerowej i przebudowy nawierzchni drogi z odwodnieniem i oświetleniem na długości 0,091 km. Orientacyjne wskaźniki rzeczowe projektu: - droga dla rowerów: ~ długość 0,10 km, ~ pow. 251 m2, - przebudowa nawierzchni drogi: ~ pow. 557 m2. Zadanie 4. Przebudowa ul. Gimnazjalnej w Jelczu-Laskowicach w zakresie wykonania drogi rowerowej na długości 0,083km. Orientacyjne wskaźniki rzeczowe projektu: - droga dla rowerów: ~długość 0,08 km, ~pow. 184 m2. Zakres zamówienia w ramach realizacji zadań 1-4 obejmuje w szczególności - przebudowę nawierzchni dróg o konstrukcji z betonu asfaltowego i/lub kostki betonowej, w tym: drogi rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, jezdnia, pobocza, zatoka postojowa, zjazdy, - roboty w zakresie odwodnienia dróg (kanalizacja deszczowej, prace na rowach melioracyjnych), - wykonanie kanału technologicznego (ul. Treski, ul. Belgijska), - wykonanie oświetlenia (ul. Gimnazjalna -łącznik z ul. Treski) - roboty towarzyszące, w tym: zabezpieczanie istniejących sieci, usunięcie kolizji sieci, regulacja istniejących urządzeń technicznych, wymiana hydrantu naziemnego na podziemny (Gimnazjalna), - prace w zakresie terenów zielonych, - wykonanie oznakowania dróg (tymczasowa organizacja ruchu, stała organizacja ruchu), - operat kolaudacyjny wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną

II.4) Główny kod CPV: 45111200-9
Dodatkowe kody CPV:
45200000-9,
45233000-9
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
16.07.2021
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
03/09/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
zmiana ceny-roboty dodatkowe
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiany w umowie zostały dokonane na podstwie protokołu koniecznosci wykonania robot dodatkowych ( protokół nr 3 z dnia 26.07.2021 r i nr 4 z dnia 26.07.2021 oraz nr 5 z dnia 28.07.2021r. Treść zmiany w umowie: 2. W § 5 ust. 1 umowy zostaje dopisany pkt 5 o następującej treści : „Strony ustalają, że za roboty dodatkowe przy realizacji zadania wynikające z protokołów konieczności nr 3, 4 oraz 5, o których mowa w § 1 ust. 4 umowy, Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 241 787,78 brutto (słownie: dwieście czterdzieści jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych 78/100), w tym podatek VAT 23% - 45 212,35 zł , zgodnie z zatwierdzonymi kosztorysami robót dodatkowych w tym: Dla zadania 1 - Przebudowa ul. Belgijskiej w Jelczu-Laskowicach – 8 180,73 zł brutto Dla zadania 2 - Przebudowa ul. Treski w Jelczu-Laskowicach – 161 942,00 zł brutto Dla zadania 3 - Przebudowa ul. Treski z łącznikiem ul. Gimnazjalnej w Jelczu-Laskowicach – 71 665,05 zł brutto.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych