Ogłoszenie nr 560435557-N-2021 z dnia 14.09.2021 r.
Jeleniewo: Budowa w formule zaprojektuj i wybuduj dwóch stalowych wież widokowych w miejscowości Przełomka działka i Malesowizna oraz parkingu w miejscowości Malesowizna.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 607128-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510543561-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Suwalski Park Krajobrazowy, Malesowizna 24, 16-404 Jeleniewo


I. 1) NAZWA I ADRES: Suwalski Park Krajobrazowy , Krajowy numer identyfikacyjny 790123179, ul. Malesowizna  24, 16-404  Jeleniewo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 530757543, e-mail turtulspk@gmail.com, faks 875697636.
Adres strony internetowej (url):
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa w formule zaprojektuj i wybuduj dwóch stalowych wież widokowych w miejscowości Przełomka działka i Malesowizna oraz parkingu w miejscowości Malesowizna.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
3021-1/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Budowa w formule zaprojektuj i wybuduj dwóch stalowych wież widokowych w miejscowościach Przełomka działka 253/1 i Malesowizna działka 31/2 oraz parkingu w miejscowości Malesowizna działka 27 w tym: 2. Obsługa geodezyjna i geologiczna procesu inwestycyjnego, 3. Wykonanie, z uwzględnieniem wytycznych PFU i decyzji o warunkach zabudowy, projektu budowlanego i wykonawczego budowy dwóch stalowych wież widokowych i parkingu, 4. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnień. 5. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę. 6. Budowa według sporządzonych projektów technicznych dwóch bliźniaczych, stalowych wież widokowych o wysokości do poziomu tarasu widokowego około 15,5m oraz wysokości całkowitej 19,5 m (szczyt dachu), i jednego parkingu. 7. Wyposażenie wieży widokowej w miejscowości Malesowizna w system monitoringu video. 8. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 9. Opracowanie instrukcji eksploatacji obiektu. 10. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

II.4) Główny kod CPV: 45262400-5
Dodatkowe kody CPV:
45111291-4,
71220000-6,
32323500-8,
09331200-0
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
11.12.2020-30.06.2022
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Budowa w formule zaprojektuj i wybuduj dwóch stalowych wież widokowych w miejscowości Przełomka działka i Malesowizna oraz parkingu w miejscowości Malesowizna.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 11/12/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Heli Factor Sp. z o.o.,  ,  ul. Lektykarska 4a,,  01-687,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 880000 .
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
24/06/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Do § 5 ust. 1 umowy z 11 grudnia 2020 r. dodano zapis: „Powyższa kwota opłacona zostanie przelewem na konto bankowe nr 32 1050 1445 1000 0090 3116 6912".
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zgodnie z zapisami zarządzenia nr 4/2015 Dyrektora Suwalskiego Parku Krajobrazowego (SPK) z dnia 1.06.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do instrukcji obiegu, sporządzania kontroli dokumentów w SPK w celu wyeliminowania nieprawidłowości związanymi z próbami wyłudzeń płatności na inne rachunki bankowe nr rachunków bankowych, na które powinny być przelane środki pieniężne muszą być zawierane w umowach. W związku z przeoczeniem powyższego obowiązku w zapisach umowy z dnia 11.12.2021 r. Aneksem nr 2 do umowy z dnia 24 czerwca 2021 r.wprowadzono zapis wskazujący nr konta bankowego Wykonawcy, na które powinny być przelane środki pieniężne związane z realizacją umowy z dnia 11.12.2020 r.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych