Ogłoszenie nr 560436372-N-2021 z dnia 22.10.2021 r.
Daleszyce: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę dróg na terenie Gminy Daleszyce
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 574708-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510174031-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Daleszyce, Krajowy numer identyfikacyjny 29101004000000, ul. pl. Staszica  9, 26-021  Daleszyce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 0-41 3171693, e-mail sekretarz@daleszyce.pl, faks 0-41 3171693.
Adres strony internetowej (url): www.daleszyce.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę dróg na terenie Gminy Daleszyce
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
WI.ZP.271.1.11.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Celem przedmiotu zamówienia jest opracowanie kompletnych projektów budowlanowykonawczych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadań: 1) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0357T w msc. Szczecno wraz z budową chodnika” 2) Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania obok Domu Ludowego w Daleszycach” Zakres zamówienia: Zakres rzeczowy zamówienia: Zadanie 1. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0357T w msc. Szczecno wraz z budową chodnika” • Droga zlokalizowana jest w miejscowości Szczecno na dz. nr ewid. 731/2 • Początek od końca istniejącego chodnika przy dz. nr ewid. 771 do drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 805 tj. ok. 855mb • Termin wykonania do 31.03.2021r. • Całość robót w istniejącym pasie drogowym • Zaprojektowanie jednostronnego chodnika, oraz nowej nakładki asfaltowej wraz z odwodnieniem. Zakres robót oraz warunki należy uzgodnić z zarządcą drogi tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach. Zadanie 2. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania obok Domu Ludowego w Daleszycach” • Zakres prac zlokalizowany jest w miejscowości Daleszyce w ciągu drogi powiatowej (starodroże DW764) na skrzyżowaniu DP0329T z DP0332T obok domu ludowego • Przebudowa słupów energetycznych kolidujących z planowaną rozbudową skrzyżowania • Termin wykonania do 31.05.2021r. • Podział 1 lub 2 działek pod poszerzenie skrzyżowania i poprawę widoczności (ZRID) • Uzgodnienie zakresu prac i warunków z Powiatowym Zarządem Dróg w Kielcach

II.4) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
71248000-8
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się do dnia: Zadanie nr 2: 31.05.2021r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 2    NAZWA: Zadanie 2.„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania obok Domu Ludowego w Daleszycach”
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 15/09/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA -PROJEKT,  ,  Piotrkowice, ul. Kielecka 37,  26-020,  Chmielnik,  kraj/woj. świętokrzyskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 39999.60 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
31/05/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Opóźnienie terminu wykonania przedmiotu Umowy nie jest zależne od Wykonawcy tj. termin uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych. Zmianie ulega: I. Zapis § 5 umowy, który po zmianie otrzymuje brzmienie: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia: 30.09.2021 r.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych