Ogłoszenie nr 560441355-N-2022 z dnia 12.05.2022 r.
Poznań: Modernizacja myjek endoskopowych firmy Belimed i dostosowanie ich do systemu dozowania środka na kwasie nadoctowym wraz z walidacją systemu dozowania oraz dostawą środków chemicznych. [350/33/2020]
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 536850-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510113533-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Wielkopolskie Centrum Onkologii, Krajowy numer identyfikacyjny 29120400000000, ul. ul. Garbary  15, 61-866  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618850500, e-mail zaopatrzenie@wco.pl, faks 618 521 948.
Adres strony internetowej (url): www.wco.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja myjek endoskopowych firmy Belimed i dostosowanie ich do systemu dozowania środka na kwasie nadoctowym wraz z walidacją systemu dozowania oraz dostawą środków chemicznych. [350/33/2020]
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
33/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Modernizacja myjek endoskopowych firmy Belimed i dostosowanie ich do systemu dozowania środka na kwasie nadoctowym wraz z walidacją systemu dozowania oraz dostawą środków chemicznych. [350/33/2020]

II.4) Główny kod CPV: 33631600-8
Dodatkowe kody CPV:
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
02-06-2020 DO 01-06-2023
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Modernizacja myjek endoskopowych firmy Belimed i dostosowanie ich do systemu dozowania środka na kwasie nadoctowym wraz z walidacją systemu dozowania oraz dostawą środków chemicznych. [350/33/2020]
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 02/06/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
INFORMER MED,  ,  UL.WINOGRADY 118,  61-626,  POZNAN,  kraj/woj.
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 417910 .
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE



SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
12/04/2022
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
ZMIANIE ULEGAJA CENY JEDNOSTKOWE . PRODUKTOW OBJĘTYCH UMOWĄ..
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE NASTAPIŁY NA WNIOSEK WYKONAWCY W ZWIAZKU Z GLOBALNYM KRYZYSEM WYWOLANYM COVID-19 SKUTKUJACYM PODWZKAMI CEN ENERGII I SUROWCOW. DOKUMENTY W ZALACZENIU DO POSTEPOWANIA.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych