Ogłoszenie nr 560436194-N-2021 z dnia 14.10.2021 r.
Łódź: ZP 14/19 Dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 533597-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540073086-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510114585-N-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 47121973600000, ul. Kniaziewicza  1/5, 91-347  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. +48422516166, e-mail zampubliczne@bieganski.com.pl, faks +48422516166.
Adres strony internetowej (url): https://szpitale.lodzkie.pl/bieganski/bip/pl/c/zamowieniapubliczne. html
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZP 14/19 Dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP 14/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego z podziałem na 4 pakiety asortymentowe

II.4) Główny kod CPV: 30263000-2
Dodatkowe kody CPV:
48820000-2,
48000000-8,
30231100-8,
30213100-6,
30231300-0,
30232110-8
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Jednorazowa dostawa w terminie 1 dnia
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1    NAZWA: Pakiet nr 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 09/05/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Kaspersky Services Sp. z o.o.,  ,  ul. Garncarska 34,  42-200,  Częstochowa,  kraj/woj. śląskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 16464 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
07/09/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
rozszerzenie zakresu przedmiotu umowy o oprogramowanie KEDR Optimum dla 200 licencji Add-on 8 miesięcy
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiana umowy dokonana z uwagi na wzrost zagrożenia atakami ransomware, nie zmienia ona charakteru umowy-jest zgodna z art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dn. 11.09.20219r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Zwiększenie wartości umowy o kwotę 5.868,00 zł netto, tj. do 22.332,00 zł netto.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych