Ogłoszenie nr 560436176-N-2021 z dnia 13.10.2021 r.
Żyrardów: Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 589240-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510221857-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Żyrardów, Krajowy numer identyfikacyjny 75014865000000, ul. Plac Jana Pawła II  1, 96-300  Żyrardów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 46 858 15 67, e-mail zamowieniapubliczne@zyrardow.pl, faks 46 858 15 11.
Adres strony internetowej (url): www.zyrardow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.271.2.32.2020.MP
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: 1) wykonanie robót budowlanych, w tym: a) budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z instalacjami wewnętrznymi wod.-kan., gazową, c.o., wentylacji, elektryczną, teletechniczną oraz instalacją odgromową; b) budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej odwodnienia liniowego wraz z wylotem brzegowym; c) budowa przyłącza wodociągowego; d) budowa przyłącza oraz zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej; e) budowa zewnętrznej instalacji gazowej; f) budowa oświetlenia terenu przy budynku; g) budowa nawierzchni utwardzonych przy budynku; h) zagospodarowanie terenu w zakresie zieleni, małej architektury, ogrodzenia terenu; Cały obiekt dostosowano dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku zaprojektowano windę.

II.4) Główny kod CPV: 45262522-6
Dodatkowe kody CPV:
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do dnia 31.08.2021 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 30/10/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
KAL-FAM Zakład Remontowo-Budowlany Wojciech Kalinowski,  ,  Kamion 40,  96-330,  Puszcza Mariańska,  kraj/woj. mazowieckie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 3002776.48 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
31/08/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
zmianie uległ zakres robót, termin realizacji umowy oraz kwota wynagrodzenia
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W trakcie realizacji przedmiotowej umowy wystąpiły roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej i nie ujęte w zakresie zamówienia podstawowego. Konieczność wykonania tych prac została stwierdzona w protokołach konieczności nr 1 – 4 zatwierdzonych przez inspektorów nadzoru.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
W § 3 Umowy ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia: 15.11.2021 r.” W § 5 Umowy ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i ustala się na kwotę netto 2.638.960,96 zł powiększoną o podatek VAT w kwocie 606.961,02 zł, łącznie brutto 3.245.921,98 zł.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych