Ogłoszenie nr 560436196-N-2021 z dnia 14.10.2021 r.
Kędzierzyn-Koźle: Przebudowa budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 510558-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540034166-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510078386-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych, Krajowy numer identyfikacyjny 52450700000000, ul. ul. Piramowicza  32, 47-200  Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 40 34 451, e-mail zp@kedzierzynkozle.pl, faks 77 40 34 451.
Adres strony internetowej (url): http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.271.1.11.2020.DM
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przebudowa budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32. Wspólny słownik zamówień (CPV): 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego 45410000-4 - Tynkowanie 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 45320000-6 - Roboty izolacyjne 45442100-8 - Roboty malarskie 45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien 45321000-3 - Izolacja cieplna 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe A. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32. B. Zakres zamówienia obejmuje następujące roboty: 1. Roboty budowlane: 1) rozbiórki; 2) wykopy; 3) konstrukcje; 4) izolacje; 5) renowacja schodów ceglanych do piwnicy; 6) ściany wewnętrzne; 7) stropodach; 8) dach; 9) stolarka; 10) elewacja część zabytkowa; 11) elewacja część garażowo socjalna; 12) posadzki; 13) roboty wykończeniowe; 14) prace konserwatorskie. 2. Roboty sanitarne: 1) kanalizacja sanitarna (montaż i demontaż); 2) instalacja wodno-kanalizacyjna (roboty demontażowe i montażowe); 3) instalacja c.o. (roboty demontażowe i montażowe); 4) instalacja Klimatyzacyjna; 5) instalacja wentylacyjna; 6) roboty ogólnobudowlane związane z robotami instalacyjnymi; 7) demontaż przyłącza gazu ziemnego. 3. Roboty elektryczne: 1) demontaż instalacji elektrycznych; 2) instalacja oświetlenia; 3) instalacja gniazd wtykowych i wewnętrznej linii zasilającej; 4) instalacja połączeń 4/10 wyrównawczych, odgromowa i uziemiająca. 4. Roboty teletechniczne: 1) demontaż okablowania komputerowego i telefonicznego wraz z utylizacją; 2) urządzenia/instalacje rejestrujące czas pracy; 3) Okablowanie strukturalne (szafa, gniazda, okablowanie, trasy kablowe TT, pomiary); 4) CCTV (okablowanie urządzenia programowanie i uruchomienie); 5) system włamania i zabezpieczenia pomieszczeń wraz z kontrolą dostępu (urządzenia okablowanie, programowanie); 6) domofony (urządzenia, okablowanie, programowanie); 7) instalacja przyzywowa (urządzenia, okablowanie, programowanie). 5. W pomieszczeniu na parterze :1/05- wejście nocne, od strony ul. Żeromskiego należy zamontować drzwi z okienkiem podawczym. Ww. drzwi należy zamontować w miejscu okna podawczego OP1 tak by była możliwość wpuszczeniu petenta do pomieszczenia dyżurnego 1/06. Ww. drzwi należy ująć w ofercie zamiast okna podawczego. 6. Zabezpieczenie okładziny granitowej klatki schodowej i balustrady. 7. Wykonanie instalacji niskoprądowej opisanej w załączniku: „Roboty dodatkowe instalacji elektrycznej i niskoprądowej” z dn. 07.02.2020r. C. Wymóg zatrudnienia na umowę o prace. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia: -roboty budowlane, -roboty sanitarne, -roboty elektryczne, -roboty teletechniczne, -roboty związane z zagospodarowaniem terenu. Sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje z tyt. niespełnienia wymagań zostały określone w części II SIWZ- Istotne postanowienia umowy. D. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają w szczególności: cz. III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, cz. II Istotne postanowienia umowy, załączona dokumentacja projektowa sporządzona przez: BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE „VANELLUS” Czajkowska Agnieszka, 50-077 Wrocław ul Kazimierza Wielkiego 29a, zamieszczone wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/ stanowiące integralną częścią SIWZ. Zamawiający udostępnia przedmiary robót, które stanowią jedynie element pomocniczy. Wykonawca uwzględni dodatkowo wszelkie warunki konserwatorskie, o których mowa w pozwoleniu konserwatorskim NR 377 z dn.12.05.2017. Zamawiający informuje, że przy prowadzeniu robót należy zwrócić uwagę na istniejące zagospodarowanie i uzbrojenie terenu, które w razie uszkodzenia lub konieczności demontażu należy odtworzyć. Ponadto Zamawiający informuje, że w trakcie prowadzenia prac związanych z zagospodarowaniem terenu i utworzeniem miejsc parkingowych wykonane zostały podejścia KD pod rury spustowe budynku oficyny, zlikwidowano odcinek kanalizacji między studniami D4 i K1 oraz odcinek do budynku oficyny projektowany do rozbiórki zgodnie z rys. IS-001 oraz zgodnie ze zaktualizowanym rys. A-101 „projekt zagospodarowania terenu”. Zamawiający załącza mapę powykonawczą razem ze szkicem geodezyjnym kanalizacji deszczowej. Zamawiający informuje, że w PB opis techniczny pkt 14.13 szósty i siódmy odnośnik o następujących treściach: „przeprowadzenie akcji promującej zasady bezpieczeństwa pożarowego dla użytkowników budynku” i „przeszkolenie pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej w tym z zakresu praktycznej obsługi gaśnic i ewakuacji” nie stanowią obowiązku Wykonawcy.”

II.4) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
1. Wykonanie przedmiotu zamówienia: 1) termin przekazania placu budowy - do 90 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy; 2) termin realizacji przedmiotu zamówienia - do 300 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu budowy;
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 05/05/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Piotr Górski Usługi Inżyniersko-Budowlane BUDMISTRZ ,  ,  Wolności 27 ,  47-223,  Stare Koźle,  kraj/woj. opolskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 1360294.81 pln netto.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
1. W pkt IV.3) wskazano wartość zamówienia 2.Wartość umowy pierwotnej: 1 475 192,22 brutto, netto: 1 199 343,27 3.Watość umowy po zmianach (aneksy 1-2): 1 546 036,52 zł brutto, netto1 256 940,26.


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
19/04/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiana terminu- Termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 30.04.2021r.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje ww. zadanie związane z przebudową oficyny Urzędu Miasta w Kędzierzynie-Koźlu. W trakcie realizacji zadania wystąpiły okoliczności, które opóźniły termin realizacji zadania. Wpisem w Dzienniku Budowy nr 17/2020 z dn.13.01.2020 r. dokonanym w dniu 03.03.2021 r. przez inspektora nadzoru Urzędu Miasta, wstrzymano prowadzenie robót zewnętrznych z uwagi na warunki atmosferyczne niepozwalające na zachowanie parametrów technologicznych i jakościowych realizowanych robót których wznowienie nastąpiło 22.03.2021 r. (potwierdzone wpisem w Dzienniku Budowy). Termin realizacji zadania zgodnie z umową i aneksem nr 2 wynosi 330 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu budowy. Plac budowy przekazano w dniu 25.05.2020 r., zatem termin zakończenia zadania zgodnie z umową jest określony na dzień 20.04.2021 r. Wobec wstrzymania wykonania robót zewnętrznych w datach od 3.03.2021r. do 22.03.2021r. (łącznie 19 dni), w kontekście pisma Wykonawcy wnoszącego o wydłużenie terminu realizacji zadania o 10 dni, Zamawiający uznał wniosek za zasadny.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Aneks nr z 19.04.2021r.- Podstawa zmian wskazana w aneksie art. 144 ust.1 pkt 1 w zw. z § 15 ust.1 pkt 3 i ust. 4 pkt 2 Umowy. Termin
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych