Ogłoszenie nr 560436193-N-2021 z dnia 14.10.2021 r.
Zielonki: BUDOWA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ BOSUTÓW WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI, ZEWNĘTRZNYMI ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W MIEJSCOWOŚCI BOSUTÓW , GMINA ZIELONKI NA DZ. NR 457/3, 457/4 , 458, 504 (DZ. DROGOWA)
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 582121-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540179570-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510226901-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zielonki, Krajowy numer identyfikacyjny 55208200000000, ul. ul. Krakowskie Przedmieście  116, 32-087  Zielonki, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 122 850 850, e-mail ug@zielonki.pl, faks 122 850 950.
Adres strony internetowej (url): www.zielonki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BUDOWA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ BOSUTÓW WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI, ZEWNĘTRZNYMI ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W MIEJSCOWOŚCI BOSUTÓW , GMINA ZIELONKI NA DZ. NR 457/3, 457/4 , 458, 504 (DZ. DROGOWA)
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Budowa budynku remizy ochotniczej straży pożarnej Bosutów wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., gazową, elektrycznymi i niskoprądowymi, c.o., wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem terenu, w tym zjazd na działkę (z dz. nr. 504) wraz z wewn. układem dróg i chodników, przebudową sieci napowietrznej teletechnicznej, instalacjami zewnętrznymi: kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym, elektrycznymi (WLZ) przyłącza wod. – kan. w miejscowości Bosutów, gmina Zielonki na dz. nr 457/3, 457/4, 458, 504 (dz. drogowa- fragm.), obr. 0003 Bosutów, j. ewid 120617_ 2 Zielonki z wyłączeniem realizacji ścianki mobilnej (dzielącej pomieszczenia 1.03 oraz 1.04 wg projektu budowlanego) 2. . Charakterystyczne parametry techniczne budynku; • Powierzchnia terenu objętego opracowaniem – 3058,7 m2 • powierzchnia terenów biologicznie czynnych na terenie objętym opracowaniem – 2 303,3 m2 • powierzchnia zabudowy budynku – 271,0 m² • powierzchnia użytkowa budynku – 372,5 m² • wysokość budynku – 10,17 m • kubatura budynku projektowanego – 2 486,6 m3

II.4) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:
45400000-1,
45300000-0,
45111291-4,
45311200-2,
45332000-3,
45331100-7
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do dnia 29 kwietnia 2022
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
01/09/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
zwiększenie zakresu robót dodatkowe instalacje elektryczne, sanitarne
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
względy estetyczne, lepsza funkcjonalność, lepszy komfort użytkowania
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych