Ogłoszenie nr 560437722-N-2021 z dnia 06.12.2021 r.
Rybno: „Przebudowa drogi gminnej nr 380515W Antosin – Giżyce.”
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 765778-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510432888-N-2021
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rybno, Krajowy numer identyfikacyjny 75014846600000, ul. ul. Długa  20, 96-514  Rybno, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 468 611 438, e-mail sekretariat@gminarybno.com, faks 468 611 438.
Adres strony internetowej (url): www.gminarybno.com
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
http://www.gminarybno.com/bip/zamowienia-publiczne/2020-6/rgk-271-6-2020
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Przebudowa drogi gminnej nr 380515W Antosin – Giżyce.”
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
RGK.271.6.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane polegające na: „Przebudowa drogi gminnej nr 380515W Antosin – Giżyce.” Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 380515W Antosin Gizyce na dz. nr ewid. 194 w obrębie Antosin i dz. nr ewid. 44 w obrębie Wężyki, o całkowitej długości 1309,76m

II.4) Główny kod CPV: 45233100-0
Dodatkowe kody CPV:
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do dnia 29.10.2021 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
29/10/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
konieczność wykonania robót dodatkowych co powoduje zmianę w terminie realizacji umowy do dnia 30.11.2021 r.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych