Ogłoszenie nr 560439194-N-2022 z dnia 14.01.2022 r.
Rumia: „Pielęgnacja i wycinanie drzew oraz krzewów na terenie Gminy Miejskiej Rumia w 2021 roku”.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 762842-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510406231-N-2021
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
tak


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Rumia, Krajowy numer identyfikacyjny 52525700000000, ul. ul. Sobieskiego  7, 84-230  Rumia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 719 410, e-mail zamowieniapubliczne@um.rumia.pl, faks 586 796 517.
Adres strony internetowej (url): bip.rumia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Pielęgnacja i wycinanie drzew oraz krzewów na terenie Gminy Miejskiej Rumia w 2021 roku”.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.271.41.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pielęgnacji i wycinaniu drzew oraz krzewów na terenie Gminy Miejskiej Rumia w 2021 roku. 2. Przedmiot zamówienia został opisany w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik A do SIWZ, zwanym dalej „SOPZ”.

II.4) Główny kod CPV: 77211400-6
Dodatkowe kody CPV:
77211500-7,
77342000-9
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r. – w zależności od potrzeb i warunków atmosferycznych.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: „Pielęgnacja i wycinanie drzew oraz krzewów na terenie Gminy Miejskiej Rumia w 2021 roku”.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 07/01/2021
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
USŁUGI LEŚNE I PIELĘGNACJA ZIELENI Janusz Tobiański ,  ,  ul. Bolesława Krzywoustego 8,  81-035,  Gdynia,  kraj/woj. pomorskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 138888.89 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
15/12/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy do kwoty 212 000,00 zł brutto.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z silnymi i porywistymi wiatrami w miesiącu listopadzie, konieczne jest dokonanie wycinki drzew, które zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców. Dodatkowo do końca roku muszą zostać wycięte drzewa na podstawie wydanej przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie decyzji.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych