Ogłoszenie nr 560436182-N-2021 z dnia 13.10.2021 r.
Iwkowa: „IWKOWSKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI - przebudowa i rozbudowa (wraz z nadbudową) budynku byłej oranżadziarni w Iwkowej na cele kulturalne, społeczne i usługowe”
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 768248-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540557962-N-2020 i 540396168-N-2021
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510423282-N-2021
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Iwkowa, Krajowy numer identyfikacyjny 85166072000000, ul. Iwkowa  468, 32-861  Iwkowa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 14 68-44-010, 68-44-020, e-mail gmina@iwkowa.pl, faks 146 844 060.
Adres strony internetowej (url): www.iwkowa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„IWKOWSKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI - przebudowa i rozbudowa (wraz z nadbudową) budynku byłej oranżadziarni w Iwkowej na cele kulturalne, społeczne i usługowe”
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia pn. "IWKOWSKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI - przebudowa i rozbudowa (wraz z nadbudową) budynku byłej oranżadziarni w Iwkowej na cele kulturalne, społeczne i usługowe” w miejscowości Iwkowa, gmina Iwkowa, powiat brzeski, województwo małopolskie i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu. 2. Ogólny zakres robót obejmuje: 1). ROBOTY BUDOWLANE, w tym: - roboty rozbiórkowe, ziemne i fundamentowe, - wykonanie konstrukcji żelbetowej oraz ścian zewnętrznych i wewnętrznych - wykonanie więźby dachowej wraz z pokryciem i wieżyczkami - montaż stolarki okiennej i drzwiowej - wykonanie: posadzek, tynków i okładzin zewnętrznych i wewnętrznych - wykonanie balkonów i zadaszeń - zagospodarowanie terenu wraz z murami oporowymi. 2). INSTALACJE ELEKTRYCZNE., w tym: - wykonanie rozdzielni -montaż tras kablowych - rozprowadzenie przewodów -montaż opraw i osprzętu -wykonanie instalacji fotowolt. - wykon. instalacji oddymiania, alarmowej i monitoringu -okablowanie struktur. -instalacja odgromowa. 3). INSTALACJE SANITARNE, w tym wykonanie: -kanalizacji zew. sanitarnej. -przyłącza wodociągowego. -wew. instalacji wod-kan -instalacji hydrantowej, CO, kotłowni, c.t., w.l., gaz. i instal. wentylacji mechan. 4). MONTAŻ ZABUDOWY MEBLOWEJ I WYPOSAŻENIA. Szczegółowy opis i zakres robót do wykonania określają: dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 3. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu realizacji zamierzenia budowlanego oraz płatności i uzyskania akceptacji przez Zamawiającego - w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie, że płatność w 2021 roku nie może być wyższa niż 3 050 000,00 zł. BRUTTO ( słownie: trzy miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

II.4) Główny kod CPV: 45223000-6
Dodatkowe kody CPV:
45111000-8,
45112000-5,
45223500-1,
45262522-6,
45261100-5,
45261210-9,
45421000-4,
45430000-0,
45410000-4,
45443000-4,
39100000-3,
45233200-1,
45331210-1,
45315700-5,
45310000-3,
45311100-1,
45311200-2,
39141000-2,
39150000-8,
45332300-6,
45332400-7,
45332200-5,
45331100-7,
45331110-0,
45333000-0,
45231300-8
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całości przedmiotu zamówienia w terminie - do dnia 15 listopada 2022 roku, w tym: a) wykonanie: stanu surowego zamkniętego, przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, zagospodarowania terenu w zakresie studni i rurociągów, muru oporowego i ścianek działowych - do dnia 31.12.2021r.. b) pozostały zakres robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowania - do dnia 15 listopada 2022r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
06/08/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiana umowy została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu oraz projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ, gdzie w § 14 wskazano katalog zmian Umowy. W związku z § 14 ust. 3 umowy, Zamawiający dokonał zlecenia wykonania robót dodatkowych zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Podczas realizacji przedmiotowej inwestycji na etapie prac rozbiórkowych oraz zagospodarowania terenu wokół przebudowywanego budynku stwierdzono konieczność wykonania dodatkowych niezbędnych prac w celu prawidłowej kontynuacji przebudowy. Zmiana zakresu prac dotyczy następujących elementów inwestycji takich jak: 1. Roboty ziemne, 2. Fundamenty, 3. Kanalizacja deszczowa i drenaż. Uzasadnienie konieczności wykonania robót określają protokół konieczności nr 1/2021 z dnia 08.06.2021r. oraz protokół konieczności nr 2/2021 z dnia 25.06.2021r.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Wykonanie dodatkowych robót budowlanych określonych w protokole konieczności nr 1/2021 z dnia 08.06.2021 r. oraz protokole konieczności nr 2/2021 z dnia 25.06.2021 r., nie są objęte zamówieniem podstawowym i wykonanie ich stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia pomimo zachowania należytej staranności, niezbędnej do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których konieczność wykonania ujawniła się podczas prac rozbiórkowych, po usunięciu wyznaczonych elementów budynku oraz odsłonięciu wykopów. Zamawiający dopełnił wszelkich starań przy opracowywaniu dokumentacji projektowej jednak w toku wykonywanych prac pojawiły się okoliczności wpływające na warunki geologiczne co potwierdzają powyższe dwa protokoły konieczności, notatka z odbioru wykopów z dnia 06.05.2021r., sporządzona na zlecenie Wykonawcy, a także dokumentacja badań podłoża gruntowego z projektem geotechnicznym, sporządzona na zlecenie projektanta nadzoru autorskiego. Pominięcie wykonania dodatkowych robót uniemożliwiłoby prawidłowe zrealizowanie zadania inwestycyjnego. Realizacja dodatkowych robót przez innego wykonawcę nie była możliwa z powodów ekonomicznych i technicznych gdyż spowodowałaby niedogodności w wykonaniu robót dodatkowych przez innego Wykonawcę poprzez poniesienie dodatkowych kosztów polegających na tym, że nowy wykonawca musiałby wykalkulować w swojej ofercie koszty zabezpieczenia dotychczas wykonanych robót przez Wykonawcę realizującego zakres zamówienia podstawowego, wykonawca robót dodatkowych musiałby mieć do dyspozycji kierownika robót, który dokonywałby wpisów do dziennika budowy w związku z prowadzonymi pracami, a wynagrodzenie dla tej osoby byłoby dodatkowym kosztem wliczającym się do wykonania robót dodatkowych. Ponadto wykonanie robót dodatkowych przez innego wykonawcę spowodowałoby utrudnienia techniczne w związku z koniecznością zapewnienia dotychczasowemu Wykonawcy np. miejsca na składowanie jego materiałów budowlanych oraz sprzętu budowlanego itp., spowodowałoby to, że na terenie budowy znajdowałby się sprzęt budowalny należący do różnych wykonawców, a ze względu na przejęcie terenu budowy przez Wykonawcę zamówienia podstawowego (§ 4 ust. 1 pkt 1 Umowy), on ponosiłby odpowiedzialność za wszelkie zaistniałe na budowie zdarzenia w tym polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub kradzieży sprzętu innego wykonawcy. Wykonawca robót podstawowych miałby zatem roszczenie o przekazanie terenu budowy na wykonawcę robótdodatkowych co technicznie wydłużyłoby czas wykonania robot budowlanych (odpowiednie wpisy w Dzienniku Budowy, konieczność poinformowania starostwa powiatowego). Ponadto powierzenie wykonania robót dodatkowych innemu wykonawcy wymagałoby od Zamawiającego przeprowadzenia nowego postępowania na podstawie przepisów ustawy Pzp w celu wyboru takiego podmiotu ze względu na wartość robót dodatkowych (339 963,48 zł. netto wg. wyceny wykonawcy zamówienia podstawowego). Przeprowadzenie nowego postępowania znacząco wydłużyłoby czas realizacji zamówienia podstawowego, a z uwagi na fakt, że przedmiotem zamówienia dodatkowego były m.in. roboty ziemne oraz stwierdzone obrywanie się ścian wykopu każda zwłoka w wykonaniu robót dodatkowych byłaby związana z pogłębianiem się problemu oraz generującą dodatkowe koszty związane z naprawą i wykonaniem kolejnych prac zabezpieczających wykopy co z kolei miałoby wymierne konsekwencje finansowe (ekonomiczne) oraz techniczne (m.in. konieczność zabezpieczenia wykopów). Wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy określone w zawartej umowie 59/U/21 z dnia 16.03.2021 r wynosi 6 272 848,70 zł. brutto. Po zmianie wartość zamówienia zwiększyła się o 418 155,08 zł. brutto i obecnie wynosi 6 691 003,78 zł., Tak więc wartość robót dodatkowych stanowi 6,67% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie, jest znacząco mniejsza niż ustawowe 50%.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Zamawiający nie dokonał zmiany ostatecznego terminu wykonania robót określonych w § 2 ust. 1 zawartej umowy. Dokonano wewnętrznych przesunięć w harmonogramie prac z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych, bez zmiany końcowego terminu wykonania przedsięwzięcia objętego umową.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych