Ogłoszenie nr 560436185-N-2021 z dnia 14.10.2021 r.
Łubniany: Przebudowa drogi ul. Kasztanowej z sięgaczami w Kępie
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 598590-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510553979-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Łubniany, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Opolska  104, 46-024  Łubniany, woj. , państwo Polska, tel. 774 270 533, e-mail zamowienia@lubniany.pl, faks 774 215 024.
Adres strony internetowej (url): www.bip.lubniany.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi ul. Kasztanowej z sięgaczami w Kępie
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
RI.ZP.271.22.2020.KS
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi ul. Kasztanowej z sięgaczami w Kępie. W ramach zamówienia planuje się wykonać przebudowę ul. Kasztanowej w miejscowości Kępa. Dla Przedmiotowej ulicy projekt przewiduje jezdnię szer. 4,50m. Jezdnia będzie posiadała spadek poprzeczny do ścieku umieszczonego w osi jezdni. Wzdłuż jezdni zostanie wykonany jednostronny chodnik uliczny szer. 2,0m. Sięgacze w kierunku ul. Orzechowej i Krótkiej będą posiadały szer. 4,00 m bez chodników. Sięgacze będą posiadały spadek poprzeczny jednostronny

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45233120-6,
45233222-1,
45233252-0
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
02.12.2020-30.06.2021
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
28/09/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmianie ulega wynagrodzenie Wykonawcy o 54 000,00 zł brutto oraz termin wykonania.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zakres wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej umowy: 1. Zmiana rzędnej posadowienia elementów rozsączających kanalizacji deszczowej. Zmiana podyktowana została wysokim poziomem wód gruntowych. Niewprowadzenie takiej zmiany skutkowałoby nieprawidłowym działaniem kanalizacji deszczowej. Na przedmiotową zmianę uzyskano zgodę autora projektu. 2. Wydłużenie terminu realizacji umowy do 30.09.2021r. Zmian na wniosek Wykonawcy podyktowana trwającą sytuacją pandemiczną w kraju, która bezpośrednio przełożyła się na liczbę zachorowani wśród pracowników Wykonawcy oraz konieczność odbywania kwarantanny. 3. Zmiana zaprojektowanego obrzeża gr. 8cm stanowiącego krawędź jezdni na krawężnik drogowy gr. 15cm. Zmiana podyktowana trwałością jezdni. Zmiana wiąże się z zwiększeniem wynagrodzenia o kwotę 54 000zł brutto. 4. Wydłużenie terminu realizacji umowy do 30.10.2021r. Zmian na wniosek Wykonawcy podyktowana trwającą sytuacją pandemiczną w kraju, która bezpośrednio przełożyła się na liczbę zachorowań wśród pracowników Wykonawcy oraz konieczność odbywania kwarantanny.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych