Ogłoszenie nr 560437715-N-2021 z dnia 06.12.2021 r.
Bydgoszcz: Roboty budowlane w ramach zadania pn.„Poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, poprzez dostosowanie lokalu przy ul. Gdańskiej 5 i przy ul. Mennica 6 na cele muzealne”
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: „Poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, poprzez dostosowanie lokalu przy ul. Gdańskiej 5 i przy ul. Mennica 6 na cele muzealne”.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 775955-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510420728-N-2021
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny 92554209000000, ul. Gdańska  4, 85-006  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 525 859 966, 52 52 53 527, e-mail sekretariat@muzeum.bydgoszcz.pl, izabela.mrozinska@muzeum.bydgoszcz.pl, faks 525 859 968.
Adres strony internetowej (url):
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa instytucja kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane w ramach zadania pn.„Poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, poprzez dostosowanie lokalu przy ul. Gdańskiej 5 i przy ul. Mennica 6 na cele muzealne”
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
MOB.D.271.2pn.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
30.06.2021
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
30/11/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
termin realizacji zamówienia
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
zmiana wynagrodzenia
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W ramach robót budowlanych w lokalu przy ul. Gdańskiej 5: 1. Zmiana konstrukcji stropu nad piwnicą. Zmiana wynika z różnicy pomiędzy stanem zastanym a inwentaryzacją. Osadzenie belek stropu wzdłuż ul. Gdańskiej. Podczas demontażu podłóg, wystąpiły problemy konstrukcyjne związane z frontową ścianą lokalu. Okazało się, że ściana ta nie jest osadzona prawidłowo na stropie, a pod nią znajduje się jedynie warstwa żwiru, co poważnie zagraża całej jej konstrukcji. Dlatego niezbędna jest zmiana sposobu osadzenia stropu wzdłuż ul. Gdańskiej, tak by prawidłowo podparł on ścianę frontową. 2. Konieczność zabezpieczenia p.poż. całego stropu nad parterem. W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej przeprowadzono częściowe odkrywki, z których wynikało, że strop jest wystarczająco zabezpieczony w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Jednak po odkryciu całego stropu i przeprowadzeniu specjalistycznej ekspertyzy okazało się, że zabezpieczenia te są niewystarczające i cała powierzchnia stropu musi być zabezpieczona, by spełniać wymogi wynikające z obowiązujących przepisów p.poż. 3. Konieczność wykonania ściany oddzielającej Aptekę od sąsiadującego lokalu. Od strony północnej Apteka przy ul. Gdańskiej 5 sąsiaduje ze studiem fotograficznym. W trakcie prac remontowych okazało się, że część ściany dzielącej oba lokale wykonana jest z płyty gipsowo-kartonowej. Niezbędne jest zdemontowanie tej ściany i jej ponowne wykonanie z trwalszych materiałów. Przede wszystkim wynika to z kwestii zapewnienia bezpieczeństwa instytucji muzeum i zbiorów, które zostaną tam umiejscowione. W obecnej sytuacji możliwe jest bezproblemowe „przebicie się” z sąsiedniego pomieszczenia do pomieszczeń muzealnych. Ponadto ściana w swojej obecnej formie nie zapewni odpowiedniego oddzielenia obu lokali pod względem akustycznym, co może obniżać komfort zwiedzających. 4. Wykonanie ściany murowanej z cegły pełnej wraz z wykonaniem tynków, wykuciem otworów i montażem nadproży prefabrykowanych w pomieszczeniu przeznaczonym na magazyn. W trakcie robót Muzeum po przeanalizowaniu potrzeb magazynowych podjęło decyzję o zmianie funkcji jednego z pomieszczeń na funkcje magazynowe, gdyż tylko w wyniku realizacji w ostatnich dwóch latach dwóch projektów dofinansowanych ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, do kolekcji zakupiono 340 obiektów. Pojawiła się więc pilna potrzeba zwiększenia powierzchni magazynowej. Na zmianę funkcji, Muzeum uzyskało zgodę Urzędu Marszałkowskiego. 5. Zabezpieczenie przeciwpożarowe podciągu stalowego w piwnicy. W ramach robót elektrycznych i teletechnicznych: 1. Realizacja robót dodatkowych wynikających z projektu aranżacji wnętrz (elektryka i teletechnika). 2. Instalowanie dodatkowych gniazd wtykowych. 3. Wykonanie nowego uziemnienia. 4. Wykonanie przyłącza teletechnicznego światłowodowego. 5. Zakup i montaż dodatkowych urządzeń SSWiN po uwzględnieniu nowej aranżacji przestrzeni zgodnie z wytycznymi specjalisty ds. ochrony. W związku z tym zaniechanie części prac w ramach systemu SSWiN. 6. Zmiana lokalizacji urządzeń teletechnicznych. 7. Zmiana zaprojektowanych urządzeń aktywnych. Wymienione prace dodatkowe w zakresie elektryki i teletechniki związane są z projektem aranżacji wnętrz wykonanym na zlecenie Muzeum. Projekt aranżacji uzupełnia projekt architektury i wprowadza szereg zmian, które należało uwzględnić w celu poprawnego wykonania prac. Zmiany wynikające z projektu aranżacji wnętrz to wprowadzenie gablot dla muzealiów, które wymagają doprowadzenia zasilania oraz dodatkowe punkty świetlne i zmiany w zakresie gniazd elektrycznych i teletechnicznych. W zakresie teletechniki zmianie uległa ilość urządzeń instalacji SSWiN oraz ich umiejscowienie. Zmiany te zostały wprowadzone na wniosek specjalisty do spraw ochrony w celu spełnienia wymagań, którym powinny odpowiadać obiekty muzealne. W ramach robót sanitarnych: 1. Zabezpieczenie pionów c.o. 2. Wymiana zniszczonych pionów wodociągowych. 3. Wykonanie obejścia pionu KS ze względu kolizję z belkami stropowymi. 4. Instalacja skroplin. 5. Zmiany w instalacji zimniej i ciepłej wody użytkowej wraz z instalacją cyrkulacji ciepłej wody oraz szafki wodomierzowe. Zmiany wynikają z nowego schematu opomiarowania. 6. Wymiana pionu kanalizacji sanitarnej. Po rozpoczęciu prac budowlanych i odkryciu pionów wodno-kanalizacyjnych, stwierdzono bardzo zły stan stalowych rur wodociągowych. Są one skorodowane i w każdej chwili mogą ulec samoistnemu rozszczelnieniu, co może w przyszłości grozić zalaniem wyremontowanych pomieszczeń. Na pionach kanalizacyjnych wykonanych z rur polipropylenu (ew. z tworzyw sztucznych) również stwierdzono liczne uszkodzenia i kwalifikują się w związku z tym do wymiany. Piony CO znajdują się w lepszym stanie, ale na nich również znaleziono ogniska korozji, wymagające oczyszczenia i zabezpieczenia farbą antykorozyjną. Niewykonanie powyższych prac grozi w przyszłości wystąpieniem poważnych awarii i zalaniem wyremontowanych pomieszczeń Apteki. Wówczas usunięcie awarii i jej skutków będzie kilkukrotnie droższe, niż wymiana pionów wod-kan w czasie trwającej budowy. Dodatkowo diagnoza układu instalacji wodociągowej wykazała, że obecnie, w przypadku wystąpienia awarii tej instalacji na wyższych piętrach, konieczne byłoby zamknięcie całego pionu i tym samym odcięcie dopływu wody również w Aptece. Biorąc pod uwagę sprawne funkcjonowanie instytucji, taka sytuacja stanowi poważne ryzyko, nie tylko w kontekście udostępniania wystaw zwiedzającym, ale przede wszystkim w sytuacji prowadzenia warsztatów edukacyjnych. Dlatego zaplanowano takie przeprojektowanie instalacji wodociągowej, które uniezależni pobór wody do Apteki od ewentualnych awarii na wyższych kondygnacjach. Wartość robót dodatkowych dla lokalu przy ul. Gdańskiej 5 – 143.573,58 zł netto Wymienione powyżej kwestie przyczyniają się niestety do opóźnienia prac budowlanych, gdyż kolejne etapy tych prac nie mogą być rozpoczęte lub w pełni zrealizowane do momentu ich rozstrzygnięcia. Ponieważ harmonogram prac przewiduje, że remont w drugim budynku (przy ul. Mennica 6) rozpocznie się później niż w lokalu przy ul. Gdańskiej 5, realizacja całego projektu może się znacznie wydłużyć. Dodatkowo w związku z rozpoczęciem robót w obiekcie przy ul Mennica 6, stwierdzono bardzo wysoki poziom wód gruntowych i wystąpiła konieczność opracowania technologii ciężkiej izolacji budynku.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych