Ogłoszenie nr 560401946-N-2021 z dnia 13.01.2021 r.
Warszawa: Modernizacja pompowni Arciechów gm. Iłów
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 509705-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540030487-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510064584-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Żelazna 59A 00-848 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 36830257500000, ul. ul. Zarzecze   13 B, 03-194  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48(22)5870360, +48(22)5870360, e-mail przetargi_warszawa@wody.gov.pl, przetargi_warszawa@wody.gov.pl, faks +48(22)5870361.
Adres strony internetowej (url): https://warszawa.wody.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa osoba prawna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja pompowni Arciechów gm. Iłów
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
WA.ROZ.281.3.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. Modernizacja pompowni Arciechów gm. Iłów obejmujące zakresem: 1. w branży hydrotechnicznej, ogólnobudowlanej oraz instalacyjnej: - wymianę krat czyszczących na budowlach wlotowych oraz wykonaniu czyszczarki do krat na ujęciu nr 1 i nr 2 wraz z wiatą, - wymianę agregatów pompowych wraz z armaturą oraz szafami sterującymi pracą pompowni, - montaż podestów pod szafy sterujące pracą agregatów pompowych, - wymianę łat wodowskazowych, - termomodernizacji budynku pompowni, - oczyszczenie hydromechaniczne powierzchni żelbetowych oraz pokryciu ich preparatami naprawczymi (budowle wlotowe oraz komory pomp), - wymianie ręcznych napędów wyciągowych zasuw na napędy elektryczne, - remoncie pomieszczeń w budynku pompowni, - wykonanie przyłącza wodociągowego, - wykonanie nowego ogrodzenia terenu pompowni wraz z bramami i furtkami, - wykonanie instalacji elektrycznej oraz automatyki, - wymianie umocnień nawierzchni placu manewrowego i dróg wewnętrznych, - wymianie zasuw na przelewie grawitacyjnym, - wykonanie opomiarowania poziomu wód, - ułożenie kabli energetycznych na terenie pompowni oraz w wale przeciwpowodziowym do mechanizmów wyciągowych zamontowanych w śluzie wałowej i do urządzeń pomiarowych, - odświeżenie elewacji trafostacji, położenie pokrycia dachowego na trafostacji. - budowie zbiornika bezodpływowego wraz z rurą przyłączeniową do bud. Pompowni. 2. w branży elektrycznej zakres robót dotyczy n/w podstawowych elementów: - Rozdzielnia Technologiczna RT, - Tablica Odbiornikowa TO, - Układ zasilania i automatyka sterowania Pomp Melioracyjnych, - Pomiary poziomów wody, - Monitoring pracy pomp oraz stanów niewłaściwych, - Instalacje oświetlenia oraz gniazd w budynku pompowni, - Instalacje oświetlenia zewnętrznego, - Instalacja alarmowa, - Instalacja CCTV, - Instalacje odgromową oraz połączeń wyrównawczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa (Projekt budowlany, przedmiar robót) i Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

II.4) Główny kod CPV: 45246400-7
Dodatkowe kody CPV:
45110000-1
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od dnia podpisania umowy do 14.05.2021
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Modernizacja pompowni Arciechów gm. Iłów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 06/04/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Jarmar Sp. z o.o.,  ,  ul. Konwaliowa 1,  09-520,  Łąck,  kraj/woj. mazowieckie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 8807317.07 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
25/09/2020
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Zmiana dotyczy wykonania robót dodatkowych niezbędnych dla realizacji umowy. Przy czym zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych i technicznych, co bezpośrednio wpłynęłoby na zwiększenie kosztów dla zamawiającego.
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć .Ponadto, wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Stan faktyczny: W związku z wykonywanymi pracami na zadaniu inwestycyjnym przez Wykonawcę tj. prace reprofilacyjne i oczyszczenie dna wlotu z namułu -dokonano całkowitego spuszczenia wody, w wyniku czego stwierdzono uszkodzenie płyt dennych na wlocie do pompowni od strony kanału H. Fakt ten został zgłoszony Zamawiającemu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej (koordynatora) Pana Daniela Czarnomskiego. Zamawiający zorganizował spotkanie na budowie wraz z udziałem projektanta (nadzór autorski) co do podjęcia dalszych działań, rozwiązań zaistniałego problemu. W dniu 30.07.2020r. odbyło się spotkanie gdzie, uczestnicy spotkania po wizji lokalnej na obiekcie potwierdzili w/w uszkodzenie. Projektant wpisem do dziennika budowy, jak i w notatce ze spotkania wskazał potrzebę wykonania naprawy (remont) dna zbiornika. Naprawa zasadna ze względów eksploatacyjnych pompowni i przyszłej pracy pomp. Uzgodniono również, iż zakres prac nie był objęty dokumentacją projektową. Sposób naprawy i zakres prac ustali Zamawiający w ustaleniu z Wykonawcą. W dniu 24.08.2020r powstał protokół konieczności wykonania robót budowlanych dodatkowych, nie objętych zamówieniem podstawowym w oparciu o art. 144. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) [p.z.p] oraz § 12 ust. 10, § 14 ust. 3 umowy nr WA.7.ZPI.282.3.2020 z dnia 06.04.2020r. W dniu 11.09.2020r przystąpiono do negocjacji cenowych, w wyniku których ustalono wartość robót dodatkowych na kwotę 42.311,00 zł brutto. Ustalono również, iż roboty dodatkowe nie wpłyną na zmianę terminu realizacji inwestycji. Powyższe powoduje konieczności wprowadzenia zmian do pierwotnych założeń w/w umowy w zakresie wprowadzenia robót dodatkowych. Uzasadnienie prawne: Zmiana umowy zawartej po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegająca na wprowadzeniu możliwości wykonania robót dodatkowych polegających na remoncie płyt dennych na wlocie do pompowni od strony kanału H w tym przypadku stanowi zmianę nieistotną, niepodlegającą ograniczeniom wynikającym z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych dalej p.z.p. Kwestia istotności zmiany powyższej umowy polegającej na wykonaniu robót dodatkowych została rozpatrzona na tle przepisu art. 144. 1 pkt. 2 i 3. p.z.p. dającego wykonawcy zamówienia uprawnienie do wykonania robót dodatkowych. Wykonanie robót dodatkowych jest niezbędne dla realizacji umowy na wykonanie zadania pn.: Modernizacja pompowni Arciechów gm. Iłów. Zmiana umowy polegająca na udzieleniu zamówienia dodatkowego spełnia łącznie warunki określone w art. 144. 1 pkt. 2 i 3. p.z.p. określające, iż zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, przy czym zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Umowa zawarta z Wykonawcą dopuszcza w §12 ust. 10 umowy nr WA.7.ZPI.282.3.2020 z dnia 06.04.2020r możliwość wprowadzania zmiany umowy w przypadku konieczności dokonania prac wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, których wykonanie będzie niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia, co potwierdza protokół konieczności wykonania robót budowlanych dodatkowych w oparciu o art. 144. 1 pkt. 2 i 3 p.z.p. oraz notatki ze spotkania z dnia 30.07.2020r. Na podstawie protokołu z negocjacji, strony przeprowadziły negocjacje cenowe w stosunku do przedłożonego kosztorysu z dnia 20.08.2020r. na kwotę 45 385,27 zł brutto i wynegocjowano wykonanie robót za kwotę 42 300,00zł ., co nie przekroczy 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. W związku z powyższym oraz ze względu na fakt, iż wystąpiły okoliczności których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, Inwestor wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej zmiany w umowie. Przedmiotowe zmiany w umowie przeprowadzono bez naruszenia przepisu z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i przejrzystości postępowania.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych