Ogłoszenie nr 560111331-N-2020 z dnia 24.06.2020 r.
Rudniki: Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaworznie Bankowym i wodociągu w Słowikowie CZĘŚĆ I zamówienia - Zadanie nr 1 pod nazwą : Budowa sieci wodociągowej PE Φ 90 mm długości 706 m w miejscowości Słowików wraz z hydrantami i zasuwami
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 529414-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540069247-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510097805-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rudniki, Krajowy numer identyfikacyjny 15139858600000, ul. Wojska Polskiego  12A, 46-325  Rudniki, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 34 35-95-072, e-mail przetargi@rudniki.pl, faks 343 595 013.
Adres strony internetowej (url): www.rudniki.pl; www.bip.rudniki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaworznie Bankowym i wodociągu w Słowikowie CZĘŚĆ I zamówienia - Zadanie nr 1 pod nazwą : Budowa sieci wodociągowej PE Φ 90 mm długości 706 m w miejscowości Słowików wraz z hydrantami i zasuwami
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
Or.271.4.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
CZĘŚĆ I zamówienia - Zadanie nr 1 pod nazwą : Budowa sieci wodociągowej PE Φ 90 mm długości 706 m w miejscowości Słowików wraz z hydrantami i zasuwami Sieć wodociągowa w m. Słowików na odcinku W6-Hp3 wykonać z rur ciśnieniowych PEHD Φ 90 x 5,4 mm – PE100 RC PN 10 SDR 17, L=705,61 m o połączeniu zgrzewanym doczołowo lub elektrooporowo. Uzbrojeniem sieci wodociągowej jest armatura potrzebna do prawidłowego funkcjonowania i eksploatacji sieci: • Zasuwa odcinająca DN80 z obudową i skrzynką żeliwną – 3 kpl. • Hydrant podziemny DN80 z zasuwą DN80 odcinającą - 3 kpl. Na sieci wodociągowej zaznaczono odejścia przyłączy wodociągowych tzw. sięgacze do granicy działki nr 307 ( droga) z rur polietylenowych PEHD 100 Φ 40 x 3,7 mm, PN16, SDR 11, L= 7,0 m. Włączenie do sieci wodociągowej należy wykonać poprzez zamontowanie odgałęzienia siodłowego z nawiertką Dz 90/40 mm – 5 kpl. Odcięcie dopływu wody do posesji wykonać z pomocą zasuwy Dn 40 mm z króćcami PE 100 SDR 11 – 5 kpl. Przewody sieci wodociągowej należy układać metodą bezwykopową tzw. przewiertami sterowanymi. W miejscach załamania sieci oraz w miejscach montażu węzłów należy montować betonowe bloki oporowe. Przyjęto wykopy otwarte pod gniazda monterskie na sieci, przy węzłach hydrantowych oraz sięgaczach przyłączeniowych. Zagłębienie sieci wodociągowej ok. 1,5 m Zakres robót podstawowych: Wyszczególnienie Jedn. Ilość Sieć wodociągowa , w tym : Rurociągi PE  90 mm – układane metodą przewiertu sterowanego m 705,61 Zasuwa odcinająca DN80 z obudową i skrzynką żeliwną kpl. 3 Hydrant podziemny DN80 z zasuwą DN80 odcinającą kpl. 3 Odejścia przyłączy wodociągowych do granicy działki drogowej Φ 40 mm m 7,0 Zasuwa Dn 40 mm z króćcami PE 100 SDR 11 kpl. 5

II.4) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:
45310000-3
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do dnia 31.08.2020r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
24/06/2020
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
1. W umowie Nr Or.272.4.2020/1 z dnia 04.06.2020 r. dotyczącej wykonania Zadania I - sieć wodociągowa PE Φ 90 mm długości 706 m w miejscowości Słowików wraz z hydrantami i zasuwami, wprowadza się następujące zmiany: stosownie do treści § 21 ust. 1 pkt 3) umowy, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych wynikających z protokołu konieczności Nr 1 z dnia 17.06.2020r. zmienia się brzmienie § 11 ust. 2, na następujące: „Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 niniejszej umowy strony ustalają na łączną kwotę w wysokości: - brutto 77 160,80 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt 80/100 zł), w tym: - netto: 62 732,36 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści dwa 36/100 zł), - podatek VAT w wysokości 23 %, co stanowi kwotę 14 428,44 zł (słownie: czternaście tysięcy czterysta dwadzieścia osiem 44/100 zł).”
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Po zapoznaniu się z dokumentacją projektową sieci wodociągowej i przedmiarem robót Komisja w ww. składzie stwierdza rozbieżność między projektem a przedmiarem robót. Sięgacz wodociągowy do działki nr 431/3 a.m.1 obręb Słowików wrysowany w projekcie nie został ujęty w przedmiarze robót z powodu braku zainteresowania przyłączem wody właścicieli działki. Nowy właściciel nieruchomości (od stycznia 2020 r.) wystąpił o przyłączenie nieruchomości oznaczonej nr działki nr 431/3 do sieci wodociągowej. Komisja stwierdza konieczność wykonania robót dodatkowych obejmujących wykonanie tzw. sięgacza do granicy dz. 431/3 umożliwiającego przyłączenie nieruchomości. Uzasadnienie konieczności wykonania robót: Komisja na pisemny wniosek mieszkańca o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej uznaje za zasadne wykonanie robót wodociągowych w granicach działki drogowej umożliwiających późniejsze przyłączenie nieruchomości bez ingerencji w konstrukcję drogi. Koszt wykonania robót dodatkowych nie ujętych w przedmiarze robót i w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, ustalony na podstawie cen jednostkowych kosztorysu ofertowego wynosi netto 760,00 zł, brutto 934,80 zł, co stanowi 1,2% wartości zamówienia. Wykonanie robót dodatkowych nie wymaga zmian w dokumentacji projektowej. Powyższe zmiany są zmianami nieistotnymi z punktu prawa budowlanego, nie powodują pogorszenia standardów jakościowych przedmiotu umowy, nie wpływają na końcowy termin odbioru robót, nie wymagają zmiany zgłoszenia budowy. Wykonanie robót dodatkowych powoduje zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy i wymaga zmiany umowy.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych