Ogłoszenie nr 560441360-N-2022 z dnia 12.05.2022 r.
Gliwice: Świadczenie usług pocztowych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 546798-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540100444-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510131941-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, Krajowy numer identyfikacyjny 34519730000000, ul. ul. Górnych Wałów  9, 44-100  Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 359 700, e-mail ops@ops.gliwice.eu, faks 322 308 027.
Adres strony internetowej (url): https://opsgliwice.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług pocztowych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.321.18.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach na okres 24 miesięcy zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z pózn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych krajowych oraz zagranicznych zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 6 do SIWZ), kalkulacja ceny ofertowej (zał. nr 4 do SIWZ) oraz wzorem umowy (zał. nr 5 do SIWZ).

II.4) Główny kod CPV: 64110000-0
Dodatkowe kody CPV:
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
01.07.2020-30.06.2022
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
25/04/2022
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
zmiana wynagrodzenia maksymalnego
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Szereg okoliczności związanych ze zwiększoną liczbą absencji chorobowej pracowników kancelarii oraz rozszerzeniem pomocy społecznej o uchodźców z Ukrainy spowodowały zwiększoną liczbę korespondencji kierowanej do wysyłki Pocztą. Ponadto Poczta Polska S.A. dokonała modyfikacji cennika w zakresie wysyłek krajowych bez sprzeciwu Prezesa UKE co doprowadziło do zbyt szybkiego wyczerpywania kwoty umowy oraz zagroziło ciągłości wykonywania usług pocztowych w OPS Gliwice.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych