Ogłoszenie nr 560437290-N-2021 z dnia 25.11.2021 r.
Starachowice: „Wykonanie ul. Stalowników wraz z oświetleniem"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 765145-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510412624-N-2021
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Starachowice, Krajowy numer identyfikacyjny 29100989200000, ul. ul. Radomska  45, 27-200  Starachowice, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. +48412738275, e-mail zamowienia@starachowice.eu, faks 41 274-63-05.
Adres strony internetowej (url): https://starachowice.eu/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Wykonanie ul. Stalowników wraz z oświetleniem"
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.271.41.2020.SD
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ul. Stalowników wraz z oświetleniem tj. 1. wykonanie: wycinki drzew o śr. 16- 25 cm w ilości 5,00 szt., karczowaniu krzaków i poszycia w ilości 0,10 h, podbudowy z doziarnieniem kruszywem 0-31,5 gr. 8 cm, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4 cm KR2 w ilości 1 408,00 m2, nawierzchni bitumicznej ścieralnej gr. 4 cm ruch KR2 w ilości 1 408,00 m2, zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm w ilości 60,00 m2, 2. ustawienie: krawężników betonowych o wym. 15x25x100 cm na ławie oporowej C12/15, wykonanie nawierzchni bitumicznej ścieralnej gr. 4 cm ruch KR2 w ilości 1 408,00 m2, 3. montaż: linii napowietrznej przewodem oświetleniowym typu AsXSn 2x25 mm2 w ilości 0,170 km, słupów oświetleniowych w ilości 4,00 szt., opraw oświetleniowych na wysięgnikach słupowych w ilości 5,00 szt., skrzynek bezpiecznikowych słupowych w ilości 5,00 szt., uziemienia słupów bednarką FeZn 2x4 w ilości 12,00 mb. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Obiekt powstały w wyniku realizacji niniejszego zamówienia, przeznaczony jest dla wszystkich użytkowników, w szczególności ułatwi poruszanie się mieszkańcom ulicy oraz osobom z niepełnosprawnością ruchową. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: wykonywanie robót drogowych, wykonywanie robót elektrycznych. UWAGA! Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałby w odniesieniu do niektórych produktów lub usług dostarczanych przez konkretnego Wykonawcę znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych. Produkty lub usługi pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać produkty lub usługi oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Produkty lub usługi pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące produktów lub usług zawartych w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt lub usługę przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie rozwiązania równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu lub usługi, uznając tym samym każdy produkt lub usługę o wskazanych lub lepszych parametrach. Wymagania ogólne: Wykonawca ma obowiązek działając zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, z należytą starannością zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty zgłosić Zamawiającemu wszelkie zauważone braki i błędy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, a których poprawienie będzie warunkowało oddanie przedmiotu zamówienia w rozumieniu obiektu budowlanego mogącego samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną. Powyższe umożliwi Zamawiającemu modyfikację treści SIWZ przed złożeniem ofert. Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty zgłosić Zamawiającemu wszelkie zauważone wątpliwości czy nieprecyzyjne ustalenia w SIWZ oraz projekcie umowy, które z jego strony mogą stanowić o braku możliwości podpisania umowy na warunkach wskazanych w tych dokumentach.

II.4) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
45231400-9
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
05.11.2021 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: „Wykonanie ul. Stalowników wraz z oświetleniem"
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 02/02/2021
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
„BUDROMOST-STARACHOWICE” Sp. z o.o,  ,  ul. Św. Rocha 31,  27-215,  Wąchock,  kraj/woj. świętokrzyskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 195096.79 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
04/11/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym w zakresie: montażu tablic do oznaczenia skrajni pionowej drogi; wykonaniu progu zwalniającego; poszerzenie części zjazdów; utwardzenie części działek budowlanych.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych oraz spowodowałaby istotną niedogodność bądź znaczne zwiększenie kosztów. Wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonego pierwotnie w niniejszej umowie. Wartość dodatkowych robót to:20.407,09 zł brutto.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych