Ogłoszenie nr 560436170-N-2021 z dnia 13.10.2021 r.
Wrocław: REMONT BUDYNKU BIUROWO-SZTABOWEGO NR 2 ZLOKALIZOWANEGO W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM NR 2216 NA TERENIE JW 2697 W BRZEGU
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 512802-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540037445-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510067442-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Krajowy numer identyfikacyjny 93010390600000, ul. ul. Obornicka  126, 50-984  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 261 65 68 01, e-mail rziwroclaw.kancelaria@ron.mil.pl, faks 261 65 68 02.
Adres strony internetowej (url): www.rziwroclaw.wp.mil.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
REMONT BUDYNKU BIUROWO-SZTABOWEGO NR 2 ZLOKALIZOWANEGO W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM NR 2216 NA TERENIE JW 2697 W BRZEGU
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
3/V/WE/20/R
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest „Remont budynku biurowo – sztabowego nr 2 zlokalizowanego w kompleksie wojskowym nr 2216 na terenie JW 2697 w Brzegu” wraz z zawiadomieniem właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. Szczegółowy zakres robót określają: 1 Projekt budowlany 2 Projekt wykonawczy w branży budowlanej (architektura i konstrukcja) 3 Projekt wykonawczy w branży sanitarnej 4 Projekt wykonawczy w branży elektrycznej 5 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w branżach budowlanej, elektrycznej i sanitarnej 6 Informacja do sporządzenia planu BIOZ 7 SIWZ cz.B 8 Pozwolenie na budowę Decyzja nr 22/Z/2019,pismo organu ochrony konserwatorskiej KS.410.324.2019.RP oraz Postanowienie organu ochrony konserwatorskiej ZAB.410.114.2019.RP ROBOTY DO WYKONANIA Branża budowlana: Pełny zakres robót jak w projekcie budowlanym,wykonawczym (architektura i konstrukcja), PZT, zawiera m.in.: ZAKRES ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH W ramach robót przygotowawczych związanych z wykonaniem nowych warstw wykończeniowych należy wykonać roboty rozbiórkowe oraz demontaże: W zakresie robót prowadzonych na zewnętrz: - demontaż zewnętrznych, stalowych krat okiennych; - demontaż kratek nawiewno- wywiewnych na elewacji; - demontaż rynien i rur spustowych wraz z renowacją wpięcia do kanalizacji deszczowej; - demontaż złącza kablowego oraz tablic elektrycznych; - demontaż skrzynki teletechnicznej; - demontaż zewnętrznej i wewnętrznej stolarki i ślusarki okiennej(wybrane okna) i drzwiowej wraz z parapetami i podokiennikami; - demontaż instalacji odgromowej; - demontaż kominków wentylacyjnych; - demontaż części kominów; - demontaż całości pokrycia dachu; - demontaż balustrad i okładzin schodów; - skucie istniejących podestów betonowych i opasek wokół budynku. W zakresie robót prowadzonych wewnątrz: - demontaż instalacji wodnej i kanalizacyjnej; - demontaż kratek wentylacyjnych i kanalizacyjnych; - demontaż grzejników, armatury sanitarnej; - demontaż hydrantów i skrzynek wnękowych; - demontaż skrzynek instalacyjnych, wyłączników ppoż, włączników, opraw oświetleniowych, okablowania oraz wszelkich pozostałych w obiekcie elementów instalacji elektrycznej; - demontaż wszystkich elementów wyposażenia pomieszczeń; - demontaż ścianek; - skucie/demontaż posadzek; ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUKCYJNYM: -wzmocnienie istniejących stropów w miejscu projektowanych murowanych ścianek działowych, -przejścia przez stropy i ściany nowych instalacji wentylacyjnych, -nadproża nad projektowanymi otworami w istniejących i nowych ścianach murowanych, -nowe ścianki działowe, -nowe kominy od poziomu stropu nad poddaszem, -zamurowania otworów, -naprawy spękań ścian zewnętrznych i wewnętrznych, -wykończenie istniejących szczelin dylatacyjnych -wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej dla podziemnej części budynku, -konstrukcja nośna pod maszty antenowe, -przebudowę więźby dachowej w miejscach projektowanych okien i wyłazów dachowych, -przebudowę płyty żelbetowej nad poddaszem w miejscu projektowanych okien dachowych -wejście zewnętrzne do piwnic -wyburzenia -zabezpieczenia antykorozyjne: • elementy stalowe • elementy betonowe • elementy drewniane ROBOTY W ZAKRESIE ARCHITEKTURY: -WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE BUDYNKU -tynki -parapety wewnętrzne (wykonanie nowych z odzyskiem istniejących i przekazaniem do SOI Brzeg, zdemontowane parapety winny być oczyszczone i zabezpieczone przed uszkodzeniami m.in. takimi jak zarysowania, wgniecenia powierzchni, czy pęknięciami; ułożone do składowania na paletach) -drabiny z koszem ochronnym -posadzki (w tym przełożenie/odrestaurowanie parkietów) -balustrady wewnętrzne -schody wewnętrzne -stolarka okienna i drzwiowa -izolacja termiczna dla ścian zewnętrznych -sufity podwieszane -przejścia stropowe/ścienne -referentki mosiężne -tabliczki przydrzwiowe -piktogramy -wentylacja pomieszczeń -WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE BUDYNKU -remont elewacji • renowacja spękanych zniszczonych struktur murów ceglanych i kamiennych • powierzchnie tynkowane na elewacji • detale elewacyjne • elementy kamienne i detale kamienne -podokienniki zewnętrzne -schody, pochylnia zewnętrzna do części piwnicznej -opaska betonowa -obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe -dach -numeracja na budynek -istniejące kraty okienne wymienić na nowe zgodne z Normą Obronną NO-04-A009 Branża sanitarna: Budynek nr 2 jest obiektem istniejącym , zaprojektowano wykonanie całkowicie nowych instalacji sanitarnych, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji , oraz wymianę przyłączy wod.-kan. , c.o. , cwu i cyrkulacji. Istniejące instalacje sanitarne do całkowitego demontażu. Remontowany budynek wyposażony będzie w następujące instalacje sanitarne: - instalacja wody zimnej - instalacja wody ciepłej i cyrkulacji - instalacja wody p.poż. - instalacji kanalizacji sanitarnej - instalacji c.o. - instalacji wentylacji mechanicznej - instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach Remontowane instalacje powiązane będą z sieciami zewnętrznymi w następujący sposób: - instalacja wody zimnej i instalacja wody ppoż. – instalacja zasilana będzie z istniejącego przyłącza wody , podlegającemu wymianie na odcinku od istniejącej zewnętrznej sieci wodociągowej do budynku. - instalacja cwu i cyrkulacji – instalacja cwu i cyrkulacji zasilana będzie z istniejącego przyłącza z sieci cwu i cyrkulacji, podlegającemu wymianie na odcinku od projektowanej komory zasuw do budynku - instalacja kanalizacji sanitarnej – instalacja wpięta będzie do istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej, podlegającemu wymianie na odcinku od istniejącej komory rewizyjnej na zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej do budynku - instalacja c.o. – instalacja c.o zasilana będzie z istniejącego przyłącza sieci cieplnej ,podlegającemu wymianie na odcinku od projektowanej komory zasuw do budynku. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ Ścieki ze wszystkich węzłów sanitarnych odprowadzane będą grawitacyjnie do głównych pionów, a następnie poziomami do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Główne poziomy kanalizacyjne układane będą pod podłogą piwnic na podsypce piaskowej. Wszystkie przybory i urządzenia sanitarne należy wyposażyć w indywidualne zamknięcie wodne – syfony. Na końcówkach pionów należy zainstalować rewizje. Podejścia pod przybory sanitarne i piony kanalizacyjne prowadzić podtynkowo. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Projektowane piony wyprowadzić ponad dach na wysokość 0,5-1m. Opis cech przyborów kanalizacyjnych: - umywalka; ceramiczna, biała blatowa lub ścienna (zgodnie z rzutami kondygnacji),wysokiej klasy; - miska ustępowa; stelażowa wisząca,(zgodnie z rzutami kondygnacji) ceramiczna biała, wysokiej klasy; - zlewozmywak; dwukomorowy oraz jednokomorowy ( zgodnie z rzutami kondygnacji) ze stali nierdzewnej, wysokiej klasy; - zlew porządkowy; jednokomorowy ze stali nierdzewnej wysokiej klasy; - wpust podłogowy; stal nierdzewna, kołnierz uszczelniający, np. TECEdrainpoint S; ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ Istniejące przyłącze kanalizacyjne należy wymienić na odcinku od ściany budynku do istniejącej studzienki rewizyjnej na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Istniejące przyłącze należy zdemontować. Rurociągi kanalizacyjne: Rurociągi kanalizacyjne wykonać należy z rur kanalizacyjnych PVC o160 klasy S jednowarstwowych niespienionych o połączeniach kielichowych na uszczelki. Przewody kanalizacyjne należy ułożyć na podsypce piaskowej grubości 20 cm oraz obsypać Uwaga – rzeczywiste usytuowanie i posadowienie istniejącego przyłącza kanalizacyjnego należy ustalić na etapie wykonawstwa, po wykonaniu zdjęcia istniejącej posadzki i wykonaniu wykopu. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I INSTALACJA WODY ZIMNEJ PPOŻ. Budynek posiada wewnętrzną instalację wodociągową która podlegać będzie całkowitej wymianie. Nowa instalacja wpięta będzie do istniejącego przyłącza wodociągowego zasilającego budynek na potrzeby instalacji wodociągowej bytowej i instalacji wodociągowej ppoż. Istniejące przyłącze wodociągowe należy wymienić na nowe na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej do budynku. Przyłącze wody wraz z wodomierzem zlokalizowane będzie w piwnicy w pomieszczeniu technicznym. Zaprojektowano rozdział instalacji wody "bytowej" i instalacji hydrantowej na poziomie piwnicy w pomieszczeniu technicznym jak pokazano w części rysunkowej. Na odgałęzieniu wody "bytowej" projektuje się zawór pierwszeństwa typu RST IC Dn32/40 Instalacja wody zimnej - "bytowa" Zaprojektowano całkowicie nową instalację zimnej wody. Istniejącą instalacje wodociągową należy zdemontować. Projektowaną instalację wody zimnej projektuje się wykonać w całości z rur wielowarstwowych i sanitarnych TECElogo lub innych o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji. Proponuje się zastosować rury systemu TECElogo. Całość instalacji projektuje się prowadzić pod stropem piwnic, oraz w bruzdach ściennych. Przewody wody zimnej prowadzone w bruzdach i w zabudowach zaizolować pianką ochronną. Na podejściach do urządzeń projektuje się zainstalowanie kurków odcinających kulowych typu „mini” tak, aby możliwy był demontaż baterii bez spuszczania wody z instalacji. W celu opomiarowania zużycia wody oraz zabezpieczeniem przed wtórnym zanieczyszczeniem należy zabudować zestaw wodomierzowy z wodomierzem DN50 klasy C, oraz zawór antyskażeniowy typu BA DN 65. Opis cech urządzeń wodociągowych: - baterie czerpalne; baterie chromowane, o wysokiej klasie wykonania z głowicą ceramiczną; - kurki „mini” ; kurki odcinające kulowe, chromowane z głowicą ceramiczną, z dopuszczeniem do stosowania w instalacjach wody pitnej; Instalacja wodociągowa hydrantowa Zaprojektowano wykonanie nowej instalacji hydrantowej wykonanej z rur stalowych ocynowanych o połączeniach gwintowanych. Dla zapewnienia odpowiedniej wydajności i ciśnienia na hydrantach wewnętrznych zaprojektowano zestaw hydroforowy ppoż. zlokalizowany w piwnicy w pomieszczeniu technicznym (rozdzielnia wody). ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE Istniejące przyłącze wodociągowe należy wymienić na nowe na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej do budynku. Zaprojektowano przyłącze wodociągowe z rur PE o75 mm. Włączenie projektowanego przyłącza do istniejącej sieci wodociągowej wykonać za pomocą trójnika. Na przewody przyłącza wodociągowego stosować rury polietylenowe PE 100 szeregu SDR 17,PN10 Dn75 łączonych przez zgrzewanie elektrooporowe. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I CYRKULACJI Projektowaną instalację wody ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji zaprojektowano wykonać w całości z rur tworzywowych wielowarstwowych. ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I CYRKULACJI Na zewnętrznej instalacji cwu i cyrkulacji w odległości 1,7m od budynku zaprojektowano zamontować studnię K1 z kręgów betonowych o1000mm na zawory odcinające i ww instalację od zaworów odcinających do rozdzielaczy cwu i cyrkulacji w budynku wykonać z rur stalowych preizolowanychDn40 i Dn25. Zabudowa studni na zawory umożliwi w przyszłości wymianę zewnętrznej instalacji cwu i cyrkulacji bez konieczności przebudowy inst. cwu i cyrk. w budynku. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Instalacja c.o zasilana jest z istniejącej zewnętrznej sieci cieplnej poprzez przyłącze cieplne. Istniejąca zewnętrzna sieć cieplna zasila w ciepło remontowany budynek biurowo - sztabowy nr 2 oraz budynek nr 1. Istniejące przyłącze cieplne przebiega przez budynek nr 2 w pomieszczeniach piwnicy. Projektuje się instalację dwururową z rozdziałem dolnym o parametrach pracy instalacji 90/70°C. Instalację należy włączyć do zaprojektowanych rozdzielaczy w piwnicy w pomieszczeniu technicznym - rozdzielnia c.o.. Nowy rozdzielacz typu rurowego do wykonania na budowie. Instalację rozprowadzającą prowadzić nad posadzką i pod stropem piwnic, piony i podejścia do grzejników po ścianach. Zaprojektowano ogrzewanie za pomocą grzejników stalowych płytowych. Dobrano grzejniki stalowe płytowe firmy VNH. Wszystkie grzejniki należy wyposażyć dodatkowo zawory termostatyczne i w zawory odcinające na powrocie umożliwiające odcięcie każdego grzejnika bez spuszczania wody z instalacji. Instalację centralnego ogrzewania wykonać w całości z rur ze stali niestopowej1.0308 zgodnych z PNEN 10305-3 ocynkowanych zewnętrznie łączonych kształtkami zaprasowywanymi przed i za uszczelką firmy Viega systemu Prestabo zgodnymi z AT-15-7380/2007. Dopuszcza się zastosowanie rur i kształtek innego producenta pod warunkiem zachowania równoważnych parametrów technicznych. ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE C.O. Przyłącze sieci cieplnej od zaworów odcinających do budynku wykonać należy z rur stalowych preizolowanych Dn100mm. INSTALACJA WENTYLACJI Pomieszczenia sanitarne WC , łazienki. W pomieszczeniach sanitarnych WC , łazienkach wywiew poprzez wentylatory wywiewne zamontowane na kanałach wywiewnych Spiro i wentylatory wywiewne kanałowe. Wentylatory zamontować należy do wspólnego zbiorczego kanału wywiewnego wprowadzonego do kanału wywiewnego murowanego. Nawiew powietrza do ww pomieszczeń z pomieszczeń sąsiednich poprzez kratki kontaktowe zamontowane w dolnych częściach otworów drzwiowych.. Wentylatory wywiewne kanałowe Pomieszczenia biurowe W pomieszczeniach biurowych zaprojektowano wentylację wywiewną mechaniczną. Wywiew poprzez zawory wywiewne zamontowane na kanałach wywiewnych Spiro i wentylatory wywiewne kanałowe. Sala konferencyjna Dla pomieszczenia sali konferencyjnej wykonać wentylację nawiewno-wywiewną + z odzyskiem ciepła w centrali wentylacyjnej z wymiennikiem krzyżowym PRO 1400 EC produkcji PRO-VENT lub podobną innego producenta. Centrala wentylacyjna Zaprojektowano centralę wentylacyjną z wymiennikiem krzyżowym typu MISTRAL PRO 1400ECprodukcji PRO-VENT lub podobną innego producenta Centralę wentylacyjną zamontować należy na poddaszu. INSTALACJA KLIMATYZACJI W wybranych pomieszczeniach biurowych na parterze (pom. 003, 004, 005) i piętrze (pom. 104,105, 106, 107) wykonać w systemie klimatyzacji typu „multi split”. Zaprojektowano urządzenia naścienne podłączone do jednostek zewnętrznych zlokalizowanych na zewnętrznej ścianie budynku. Branża elektryczna: Pełny zakres robót jak w projekcie budowlanym, wykonawczym branży elektrycznej, zawiera m.in.: ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH: -dostawa i montaż ZK, rozdzielnic instalację siły i gniazd wtykowych, -wykonanie tras kablowych, -wewnętrzne linie zasilające -główna linia zasilająca, -wyłączniki ppoż., -instalację oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego, -instalację uziemienia oraz połączeń wyrównawczych w tym szyny wyrównawczej głównej i miejscowych, -Instalacja zasilania i sterownia urządzeń wentylacji, -wykonanie przejść ogniowych w wymaganej klasie ogniowej, -instalacje odgromowe -wykonanie instalacji tymczasowego zasilania według potrzeb ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH: -kompletne instalacje oddymiania dla 2 klatek schodowych wraz z okablowaniem i przyciskami oddymiania na każdym poziomie, -kompletna instalacja sygnalizacji alarmu pożaru SAP.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45310000-3
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
24 miesiące
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
12/08/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
wynagrodzenie z kwoty: 7 000 144,29 zł na 7 137 144,29 zł.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Wykonanie zamówienia dodatkowego: -Całościowe odtworzenie cokołu budynku poprzez usunięcie starych okładzin i wykonanie nowych. - Zamówienie drzwi z wewnętrzną instalacją elektrozamka i elektrozamkiem oraz podłączeniem ich do istniejącej instalacji kompatybilnej z systemem SAP. -Wymiana 34,7 m rury stalowej czarnej Dn = 40 mm - tranzyt CO. Wykonanie wnioskowanego zakresu prac jest konieczne i zasadne z uwagi na zapewnienie trwałości elewacji narażonej na warunki atmosferyczne tj. deszcz i słońce, zmiany temperatur oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób przemieszczających się w bezpośrednim otoczeniu budynku oraz bezawaryjną pracę wewnętrznej sieci CO. a) W trakcie prowadzonych robót stwierdzono, ze tranzytowy rurociąg przechodzący przez budynek nr 2, doprowadzający ciepło z węzła cieplnego do budynku nr I jest skorodowany. Zły stan techniczny ciepłociągu stwierdzono dopiero w trakcie wykonywania wpięcia wewnętrznej instalacji C.O. budynku nr 2. W celu zapewnienia ciągłej i bezawaryjnej eksploatacji instalacji C.O. należy wymienić 34,7 m rury stalowej czarnej Dn = 40 mm. wykonać zabezpieczenie antykorozyjne i izolację termiczna rur i zamontować 2 szt. automatycznych odpowietrzników. b) Demontaż i ponowny montaż istniejącej instalacji teletechnicznej oraz instalacji elektrycznych wraz z korytami instalacyjnymi, w pomieszczeniach które zostały przebudowane lub ściany zostały przesunięte w trakcie przebudowy. Demontaż i montaż instalacji  teletechnicznych wraz z korytkami instalacyjnymi oraz instalacji elektrycznej, które obecnie zamocowane są na ścianach poddawanych ociepleniu, wraz z wykonaniem nowych otworów montażowych jest zasadny i konieczny do wykonania z uwagi na ograniczenie i wyeliminowanie strat ciepła w budynku. Pozostawiając koryta i instalacje bezpośrednio na ścianach zachodzi konieczność omijania koryt, co powoduje powstawanie mostków cieplnych oraz uniemożliwia dostęp do kabli w korytkach w przypadku awarii, modernizacji lub rozbudowy systemów. Dokumentacja projektowa nie przewiduje powyższego zakresu prac, a jest on zasadny i konieczny do wykonania z uwagi na przyszłą długookresową eksploatację obiektu i instalacji oraz konieczności zapewnienia dostępu serwisowego do koryt instalacyjnych. W związku z powyższym zachodzi potrzeba zwiększenia zakresu rzeczowego umowy, a co za tym idzie zwiększenie kwoty wynagrodzenia.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych