Ogłoszenie nr 560437718-N-2021 z dnia 06.12.2021 r.
Warszawa: Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Zwiększenie Efektywności Energetycznej Budynków Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie”
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: dotyczy projektu „Zwiększenie Efektywności Energetycznej Budynków Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3. Wspieranie efektywności energetyczne w budynkach, Poddziałanie 1.3.1. Wspieranie efektywności energetyczne w budynkach publicznych, finansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej, dla których Instytucją Wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zwany dalej NFOŚiGW
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 501246-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540014467-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510060173-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Krajowy numer identyfikacyjny 10132188000000, ul. Krasińskiego  54/56, 01-755  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 261 852 309, e-mail przetargi@wiml.waw.pl, faks 261 852 715.
Adres strony internetowej (url): www.wiml.waw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytut badawczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Zwiększenie Efektywności Energetycznej Budynków Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie”
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
23/ZP/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno –Użytkowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

II.4) Główny kod CPV: 45111200-0
Dodatkowe kody CPV:
45111290-7,
45111291-4,
45210000-2,
45261000-4,
45262100-2,
45262500-6,
45300000-0,
45310000-3,
45314300-4,
45315700-5,
45321000-3,
45330000-9,
45331000-6,
45331100-7,
45400000-1,
45411000-4,
45421000-4,
45440000-0,
45450000-6,
51112100-0,
71221000-3,
71248000-0,
71251000-2,
71320000-7,
09331200-0
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
02.04.2020r. - 30.09.2021r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Zwiększenie Efektywności Energetycznej Budynków Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie”
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 02/04/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Top Construction S. A. Sp. K.,  ,  ul. Grójecka 208,  02-390,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 6348000 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
13/11/2020
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych w ramach przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ust. 1 Umowy, które zostały szczegółowo opisane wraz z uzasadnieniem w Protokole konieczności nr 1 z dnia 28.10.2020r.,dołączonym do aneksu jako dokument B. Strony ustalają, że Wykonawca w ramach Umowy wykona dodatkowo następujące roboty: a) Wykonanie pokrycia dachu wraz z instalacją odgromową na budynku nr 5; b)Wykonanie warstw spadkowych wraz z usunięciem nienośnych warstw podłoża pod pokrycie na budynku nr 9 części niskiej.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych