Ogłoszenie nr 560441366-N-2022 z dnia 13.05.2022 r.
Kąty Wrocławskie: „Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - etap III – Mokronos Górny”
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 609914-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540242110-N-20540242110-N-2019 19540242996-N-2019540221818-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510108569-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, Krajowy numer identyfikacyjny 93193505200000, ul. ul. Rynek Ratusz  1, 55-080  Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 907 219, e-mail zp@katywroclawskie.pl, faks 713 907 219.
Adres strony internetowej (url):
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - etap III – Mokronos Górny”
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.271.43.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej wschód-etap III – Mokronos Górny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zakres planowanych do wykonania prac obejmuje wykonanie: 1) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej dla miejscowości Mokronos Górny wraz z kolektorem ciśnieniowym do miejscowości Mokronos Dolny wraz z niezbędnym uzbrojeniem; 2) przepompowni sieciowych: P1-MG, P2-MG, P3-MG, P4-MG, P5-MG, P6-MG, P7-MG, P8-MG wraz zagospodarowaniem, zasilaniem, sterowaniem, uzbrojeniem i włączeniem do systemu monitoringu, przyłączami wodociągowymi; 3) dróg dojazdowych do przepompowni, zjazdów i placów serwisowych przy przepompowniach; 4) komór przepływomierza zlokalizowanych na terenie pompowni P1-MG, P3- MG, P4-MG, P6-MG, P8-MG; 5) urządzeń do napowietrzania i płukania rurociągów ciśnieniowych na terenie przepompowni P1-MG, P4-MG, P6-MG, P8-MG.

II.4) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:
45232410-9,
45232423-3,
45232440-8,
45233200-1,
45315300-1
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
30.10.2022
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - etap III – Mokronos Górny”
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 19/06/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Przedsiębiorstwo Wodno Melioracyjne,  ,  ul. Melioracyjna 3 ,  57-200,  Ząbkowice Śląskie,  kraj/woj. dolnośląskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 16513188.21 pl.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
16/03/2022
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
wykonanie robót dodatkowych i zamiennych
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
wymiana gruntu, dostosowanie infrastruktury kanalizacji, występowanie pandemii wirusa, przesunięcie terminu realizacji umowy, wprowadzenie zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych