Ogłoszenie nr 560151710-N-2020 z dnia 13.08.2020 r.
Rudniki: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola w Rudnikach na dwa lokale mieszkalne w ramach procedury repatriacyjnej
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 530537-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540069809-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510090791-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rudniki, Krajowy numer identyfikacyjny 15139858600000, ul. Wojska Polskiego  12A, 46-325  Rudniki, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 34 35-95-072, e-mail przetargi@rudniki.pl, faks 343 595 013.
Adres strony internetowej (url): www.rudniki.pl; www.bip.rudniki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola w Rudnikach na dwa lokale mieszkalne w ramach procedury repatriacyjnej
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
Or.271.5.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych obejmujących m.in. roboty rozbiórkowe, roboty demontażowe, roboty murarskie, roboty tynkarskie, roboty izolacyjne, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, prace instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, docieplenia ścian zewnętrznych, dekarskie uzupełnienia pokrycia dachowego, wymiany rynien dachowych i rur spustowych, wymiany obróbek blacharskich, posadzek betonowych wraz z okładzinami z płytek ceramicznych i paneli podłogowych, malarskich ścian i sufitów oraz okładzinowych ścian płytkami ceramicznymi. Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich wykonania określony jest w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanymi dla potrzeb niniejszego zamówienia. Opis wymagań Zamawiającego Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. Wykonany przedmiot zamówienia będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp oraz posiadać będzie niezbędne certyfikaty, normy lub aprobaty oraz będzie zgodny z normami obowiązującymi dla obiektów publicznych. Szczegółowy zakres robót w tym m. in. opis ogólny przedmiotu zamówienia, charakterystyczne parametry inwestycji, opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, warunki wykonania i odbioru prac projektowych, warunki wykonania i odbioru robót budowlanych oraz rysunki określone zostały w dokumentacji projektowej.

II.4) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
w terminie do 30.10.2020r. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania, uznaje się datę sporządzenia bezusterkowego protokołu odbioru końcowego inwestycji.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
12/08/2020
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Stosownie do treści § 8 umowy, w związku z koniecznością wykonania następujących robót dodatkowych polegających na konieczności wykonania nowego komina dymowego, wykonania dodatkowych drzwi stalowych do piwnicy, zamiany materiałów zastosowanych do wykonania instalacji CO i wodociągowej Wynikających z protokołu konieczności i kosztorysów robót Zmienia się brzmienie § 6 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: „1 Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości: netto 403 247,78zł (słownie: czterysta trzy tysiące dwieście czterdzieści siedem 78/100 złotych), obowiązująca stawka podatku VAT -8% brutto 435 507,60zł (słownie: czterysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset siedem 60/100 złotych),”
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Podczas robót budowlanych stwierdzono liczne spękania istniejącego komina dymowego do którego mają zostać podłączone przewody dymowe nowych kotłów CO. Stwierdzono również brak wystarczającego przekroju jednego z przewodów dymowych. W związku z powyższym w celu zachowania bezpieczeństwa przyszłych użytkowników budynku zachodzi konieczność wykonania nowego komina bezpośrednio przy istniejącym kominie. Nowy komin powinien posiadać dwa kanały o przekroju fi 200 i zostanie wykonany z kształtek systemowych wybranego producenta. Wartość robót zostaje ustalona na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego robót dodatkowych. Przesunięcie okna w piwnicy spowoduje, że w trakcie użytkowania we wnęce okiennej nie będą się gromadzić zanieczyszczenia typu liście itp. Zmiana bez zmiany kosztów. Wykonawca proponuje aby podłogi parteru i I pietra które wg projektu przewidziano do wykonania jako podłogi na istniejących legarach z ułożeniem płyty OSB i paneli podłogowych, wykonać jako posadzki betonowe ułożone na warstwie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej z wykończeniem panelami podłogowymi wg projektu. Rozwiązanie to pod względem wykonania jest lepsze z uwagi na późniejsze możliwe ugięcia desek. Pod względem użytkowym podłogi pomiędzy parterem a I piętrem będą cichsze. Zmiana nie powoduje zmiany kosztów wynagrodzenia dla tego rodzaju robót względem kosztorysu ofertowego. Wykonawca proponuje zamienić materiał zastosowanych przewodów instalacji CO oraz wody użytkowej ciepłej i zimnej. W projekcie przewidziano zastosowanie rur miedzianych które cechują się dużą ilością połączeń. Wykonawca proponuje zastosowanie rur z tworzywa sztucznego PEX które mają połączenia tylko w punktach poboru oraz w miejscach zmian średnicy. Jednocześnie rezygnuje się z zabudowy dwóch pionów instalacji CO. Rury jednego pionu instalacji CO należy poprowadzić najkrótszą trasą w pomieszczeniu WC. Ogranicza to ilość materiałów potrzebnych do wykonania instalacji a w przyszłości zmniejszą się koszty użytkowania obiektu (mniejsza ilość wody w układzie ogrzewania, mniejsze straty ciepła, większa sprawność układu). Zmiana materiału wykonania instalacji powoduje zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy wg kosztorysu robót zamiennych. W dokumentacji projektowej nie uwzględniono wymiany drzwi prowadzących do piwnicy. W celu zwiększenia bezpieczeństwa przyszłych użytkowników należy wymienić drzwi do piwnicy, które zostaną wykonane jako stalowe EI 30. Wartość robót zostaje ustalona na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego robót dodatkowych. Na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę kosztorysu robót dodatkowych branża budowlana (wartość zwiększająca brutto 10 946,10zł) i kosztorysu robót zamiennych branży sanitarnej (wartość zmniejszająca brutto 3 255,99zł) ostateczna wartość kosztorysowa robót na dzień 12.08.2020 r. wynosi 435 507,60zł brutto.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych