Ogłoszenie nr 560437300-N-2021 z dnia 25.11.2021 r.
Międzyzdroje: Pełnienie usług inżyniera kontraktu w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 512177-N-2018
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 500030377-N-2018
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 500117517-N-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 32048276400000, ul. ul. Przy Wodociągach  3, 72-500  Międzyzdroje, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 0-91 328 02 47, e-mail zwik@pro.onet.pl, faks 0-91 328 25 50.
Adres strony internetowej (url): http://bip.zwik.miedzyzdroje.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem jednostki samorządu terytorialnego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie usług inżyniera kontraktu w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
1/P/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu tj. wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, kontrolą, nadzorem, rozliczeniem finansowym budowy i dofinansowania dla Projektu inwestycyjnego pn.: Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje. W ramach projektu prowadzone będą trzy inwestycje: a) Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Międzyzdrojach. W ramach projektu zostanie zmodernizowany węzeł mechaniczny, biologiczny i osadowy. Roboty obejmować będą likwidację bądź modernizację istniejących obiektów oraz budowę nowoprojektowanych obiektów. b) budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowomyśliwskiej od skrzyżowania z ulicą Garażową do skrzyżowania z ulicą Wolińską; Łączna długość sieci: 1023,1 m; Liczba przepompowni: 3 szt. c) budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Gryfa Pomorskiego Las od skrzyżowania z ulicą Polną do granicy Gminy Międzyzdroje; Łączna długość sieci: 4 045,0 m; Liczba przepompowni: 2 szt. Zadania będą realizowane zgodnie z zapisami Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszej IDW. 2.2. W ramach niniejszego zamówienia Inżynier Kontraktu będzie wykonywał następujące czynności: 2.2.1. Czynności weryfikacyjne przed wszczęciem postępowań. 2.2.2. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań przetargowych. 2.2.3. Kontrolę zgodności kosztów i finansowej koordynacji rozliczeń Projektu z warunkami umowy o dofinansowanie zawartej przez Zamawiającego z Instytucją Wdrażającą 2.2.4. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. 2.2.5. Czynności w zakresie odbioru końcowego robót, dostaw i usług. 2.2.6. Czynności związane z kompleksowym zarządzaniem całością zadań przy realizacji Projektu, niezbędnych do prawidłowej realizacji niniejszej Umowy, umów z Wykonawcami robót, usług i dostaw oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 2.2.7. Uczestnictwo w pracach Jednostki Realizującej Projekt.

II.4) Główny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:
71540000-5,
71541000-2,
71700000-5
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
31.12.2020 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
19/03/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
zwiększenie zakresu obowiązków
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiana umowy nastąpiła na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W związku ze zmianą sposobu realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę i zastosowania przez niego technologii, która różni się od technologii zaproponowanej w pierwotnej dokumentacji projektowej, zaszła konieczność realizacji dodatkowych usług przez dotychczasowego wykonawcę – Inżyniera Kontraktu, a które nieobjęte były zamówieniem podstawowym. Z uwagi na to, iż usługi te były niezbędne, a dodatkowo zmiana wykonawcy nie mogła zostać dokonana z powodów ekonomicznych i technicznych, jak również zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego. Zmiana w tym zakresie i zlecenie wykonania dodatkowych usług innemu podmiotowi wiązałoby się istotnymi niedogodnościami dla zamawiającego. Ponadto wartość wprowadzonej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie z Inżynierem Kontraktu. Dokonana przez Wykonawcę zmiana technologii oczyszczania ścieków w trakcie realizacji projektu była okolicznością, której zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych