Ogłoszenie nr 560436376-N-2021 z dnia 22.10.2021 r.
Daleszyce: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suków, Gmina Daleszyce” w ramach zadania budżetowego „Opracowanie dokumentacji projektowej na kanalizację sanitarną odcinek od Korbowej Koliby do stacji ORLEN”
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 584571-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510210571-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Daleszyce, Krajowy numer identyfikacyjny 29101004000000, ul. pl. Staszica  9, 26-021  Daleszyce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 0-41 3171693, e-mail sekretarz@daleszyce.pl, faks 0-41 3171693.
Adres strony internetowej (url): www.daleszyce.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suków, Gmina Daleszyce” w ramach zadania budżetowego „Opracowanie dokumentacji projektowej na kanalizację sanitarną odcinek od Korbowej Koliby do stacji ORLEN”
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
WI.ZP.271.1.13.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suków, Gmina Daleszyce od działki numer ewid. 389/1 do działki numer ewid. 397/1 położonych w miejscowości Suków Projektowany odcinek obejmuje dł. około 670 m (w załączeniu mapka z planowanym odcinkiem rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej). Na terenie objętym inwestycją obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. W ramach projektu należy wykonać dokumentację techniczną i projektowobudowlaną obejmującą: - uzyskanie mapy do celów projektowych, - opracowanie projektu budowlanego - 5egz. oraz na dowolnym nośniku danych, - sporządzenie przedmiarów robót, - sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego, - sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, - uzyskanie warunków, opinii i uzgodnień (jeżeli będzie to konieczne), - dokumentacja musi być kompletna, wraz z potwierdzeniem złożenia w terminie realizacji projektu, wniosku zgłoszenia budowy oraz dostarczenie przez projektanta, po zatwierdzeniu wniosku w jak najszybszym terminie pozwolenia na budowę lub zaświadczenie o braku sprzeciwu wydanego przez odpowiedni organ. UWAGA Przed przystąpieniem do projektowania konieczne jest zapoznanie się z dokumentami planistycznymi oraz przebiegiem istniejącej sieci i przepustowości oczyszczalni. Do Wykonawcy należy: 1. Uzyskanie mapy do celów projektowych oraz wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii, w tym prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. 2. Wykonanie kopii elektronicznej opracowanej dokumentacji projektowej (wersja edytowalna oraz nieedytowalna – pliki .pdf), wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową. 3. Oceny geologiczno – inżynierskie podłoża lub opinie geologiczne zgodnie z planem geotechnicznym. 4. Projekt budowlano – wykonawczy wraz z kompletem uzgodnień spełniający wymogi Prawa Budowlanego w zakresie i formie określonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r - Dz.U. 2019.1186 z póź. zm.). 5. Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w zakresie i formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym. 6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie i formie wymaganej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 7. Raport wpływu na środowisko zgodnie z wymogami ustawowymi. 8. Inne opracowania projektowe w przypadku takiej konieczności; operaty wodnoprawne, projekty odbudowy dróg, potoków, przełożenia w razie potrzeby sieci energetycznych, gazowych, wod - kan itp. 9. Wykaz właścicieli i władających działek ewidencyjnych, przez które będzie przebiegała kanalizacja sanitarna. 10. Uzyskanie wszelkich uzgodnień i zgód na przejście siecią kanalizacyjną w celu wejścia w teren zgodnie z wykazem właścicieli, wraz z załącznikiem graficznym przebiegu trasy przez działkę podpisaną przez właściciela nieruchomości w formie umowy zatwierdzonej przez Zamawiającego. 11. Sporządzenie Informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 12. Opracowanie studium wykonalności. 13. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót objętych dokumentacją projektową.

II.4) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
71355000-1,
71354000-4,
71322200-3,
71248000-8
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się do dnia: 30.06.2021 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
25/06/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Opóźnienie terminu wykonania przedmiotu Umowy nie jest zależne od Wykonawcy tj. termin uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych. Zmianie ulega: I. Zapis § 4 ust 2 umowy, który po zmianie otrzymuje brzmienie: Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie z podziałem na dwa etapy: Etap I — termin wykonania do 10.12.2020r. — zakres rzeczowo-finansowy nie może przekroczyć kwoty 10 000,00zł brutto Etap II — termin Wykonania do 30.07.2021 r. - pozostała część zakresu rzeczowo-finansowego. 2. Zapis § umowy, który po zmianie otrzymuje brzmienie: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia: 30.07.2021
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych