Ogłoszenie nr 560434306-N-2021 z dnia 22.07.2021 r.
Gdynia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy obiektów sportowych wraz z infrastrukturą na terenie przy ul. Skarbka w Gdyni, dzielnica Pustki Cisowskie – Demptowo
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 586222-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510200957-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy obiektów sportowych wraz z infrastrukturą na terenie przy ul. Skarbka w Gdyni, dzielnica Pustki Cisowskie – Demptowo
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.45.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zanówienia jest: 1) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy obiektów sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie przy ul. Skarbka w Gdyni, dzielnica Pustki Cisowskie – Demptowo, na fragmencie gruntu gminnego oznaczonego jako nieruchomości o nr ewidencyjnych: 1313, 1351, 1373, 1285, 1315, 1489, 1491 obręb 0024 Pustki Cisowskie, w zakresie: a) Na podstawie wniosku wybranego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 (ID 2017/85) „Miejsce dla wszystkich – etap 2 - kontynuacja zwycięskiego projektu BO z 2015 r. Teren zabawy, sportu i rekreacji przy ul. Skarbka (teren po d. Domu Dziecka w Gdyni-Demptowie (https://bo.gdynia.pl/?mod=project2017&path=85), w zakresie budowy/dostawy: a.1) Boiska do piłki nożnej ze sztucznej trawy o powierzchni minimum 400 m2 wraz z infrastrukturą i wyposażeniem oraz piłkochwytami; a.2) Placu street workout o nawierzchni bezpiecznej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w zestawy sprawnościowe; a.3) Uzupełnienia istniejącej siłowni zewnętrznej o dodatkowe 3 urządzenia wraz z wykonaniem nawierzchni; a.4) Urządzeń placu zabaw, w szczególności zjazdu linowego dla dzieci i młodzieży - tzw. tyrolki oraz ścianki wspinaczkowej wraz z wykonaniem nawierzchni; b) Boiska wielofunkcyjnego o powierzchni minimum 100 m2 o nawierzchni poliuretanowej do koszykówki wraz z infrastrukturą i wyposażeniem oraz piłkochwytami; c) Stołów do gry w szachy i chińczyka oraz stołu do gry w tenisa wraz z nawierzchnią; d) Boiska do gry w boule; e) Placu zabaw w zakresie montażu dodatkowych urządzeń placu zabaw, w szczególności huśtawki bocianie gniazdo, piaskownicy integracyjnej wraz z wykonaniem nawierzchni; f) Ścieżki o nawierzchni stanowiącej tor do nauki jazdy np. na rowerze; g) Ciągów pieszych; h) Elementów małej architektury, w szczególności ławek, stojaków rowerowych i koszy na odpady; i) Rozbiórki części istniejącego boiska betonowego, j) Rozbiórki istniejącego ogrodzenia, k) Nowych nasadzeń roślinności wysokiej i niskiej, m.in. drzew i krzewów, l) Systemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z obiektów na terenie inwestycji; m) Oświetlenia sportowego boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego; n) Oświetlenia ciągów pieszych oraz toru do nauki jazdy, 2) pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej. 2. W ramach części zamówienia wskazanej w ust. 1 pkt. 1 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dzieła w postaci: 1) projektu budowlanego wielobranżowego (w szczególności branża architektoniczno-budowlana, sanitarna, elektryczna) wraz z informacją BIOZ dla obiektów wymienionych w ust. 1 pkt 1, przygotowanego w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku zgłoszenia robót budowlanych (w 6 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, 2) analizy dostępnych na rynku rodzajów nawierzchni, w tym nawierzchni sportowych możliwych do zastosowania na terenie inwestycji, w szczególności dla obiektów wymienionych w ust. 1 pkt 1 lit. a tiret a.1-a.4, lit. b-g, 3) dla obiektów wymienionych w ust. 1 pkt 1 lit. a1-k: a) projektu wykonawczego branży architektoniczno-budowlanej (w 6 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz dodatkowo pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg); b) kosztorysu inwestorskiego (w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rozszerzeniem xlsx i ath) oraz przedmiaru robót (w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rozszerzeniem xlsx i ath), c) szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej), 4) dla obiektów wymienionych w ust. 1 pkt 1 lit. l: a) projektu wykonawczego branży sanitarnej (w 6 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz dodatkowo pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg); b) kosztorysu inwestorskiego (w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rozszerzeniem xlsx i ath) oraz przedmiaru robót (w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rozszerzeniem xlsx i ath), c) szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej), 5) dla obiektów wymienionych w ust. 1 pkt 1 lit. m-n: a) projektu wykonawczego branży elektrycznej (w 6 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz dodatkowo pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg); b) kosztorysu inwestorskiego (w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rozszerzeniem xlsx i ath) oraz przedmiaru robót (w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rozszerzeniem xlsx i ath), c) szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej), zwanych dalej łącznie „Dokumentacją projektową”. 3. Jako prawo opcji - w przypadku kolizji z istniejącą siecią teletechniczną - Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dzieła w postaci projektu przebudowy sieci teletechnicznej na podstawie wytycznych wydanych przez Orange Polska S. A. nr 2344/TTISIOU/P/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r., stanowiących Załącznik nr 20 do SIWZ, obejmującego: 1) projektu budowlanego branży teletechnicznej wraz z informacją BIOZ, przygotowanego w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku zgłoszenia robót budowlanych (w 6 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, 2) projektu wykonawczego branży teletechnicznej (w 6 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz dodatkowo pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), 3) kosztorysu inwestorskiego (w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rozszerzeniem xlsx i ath) oraz przedmiaru robót (w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rozszerzeniem xlsx i ath), 4) szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej). 4. Skorzystanie z prawa opcji jest zależne od konieczności przebudowy sieci teletechnicznej w przypadku braku możliwości uniknięcia kolizji. Wykonawca, na podstawie przygotowanej koncepcji, opinii, uzgodnień lub własnej wiedzy uzna, że uniknięcie kolizji jest niemożliwe i konieczna jest przebudowa sieci, poinformuje o tym pisemnie Zamawiającego oraz uargumentuje swoje stanowisko. Zamawiający przeanalizuje przedstawione informacje oraz w terminie 7 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę powyższej informacji, powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji

II.4) Główny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:
71320000-7,
71420000-8,
71332000-4,
71325000-2,
71244000-0,
71247000-1,
71248000-8
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
1)analizę dostępnych na rynku rodzajów nawierzchni, w tym nawierzchni sportowych możliwych do zastosowania na terenie inwestycji oraz opinię geotechniczną należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 40 dni od daty zawarcia umowy, 2)propozycję zagospodarowania terenu wraz z koncepcją zagospodarowania wód opadowych i roztopowych do akceptacji przez Zamawiającego należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 40 dni od daty zawarcia umowy, 3)Aktualną mapę do celów projektowych wraz z kompletną Dokumentację projektową należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 190 dni od daty zawarcia umowy, 4)kompletną Dokumentację projektową w ramach prawa opcji należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 190 dni od daty zawarcia umowy, 5)pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonanymi na podstawie dokumentacji projektowej – od dnia przekazania terenu budowy kierownikowi budowy do dnia odbioru końcowego robót budowlanych.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy obiektów sportowych wraz z infrastrukturą na terenie przy ul. Skarbka w Gdyni, dzielnica Pustki Cisowskie – Demptowo
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 09/10/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
INDOM Mieczysław Tkaczyk,  ,  ul. Ogrodowa 5,  80-297,  Banino,  kraj/woj. pomorskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 28200 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
19/07/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Usługi w postaci zmiany zakresu dokumentacji projektowej dla budowy obiektów sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie przy ul. Skarbka w Gdyni, dzielnica Pustki Cisowskie – Demptowo, w zakresie: zwiększenia boiska do piłki nożnej, pozostawienia istniejącego na terenie pagórka, wydłużenia toru rolkowego do maksymalnej możliwej długości, likwidacji boiska do gry w boule, zmiany pojedynczego stołu do gry w chińczyka na podwójny wraz z polem do gry w „młynka”, zmiany ilości stołów do tenisa, zmiany lokalizacji stołu do tenisa i piaskownicy integracyjnej oraz zmiany rozwiązania miejsc, w których krzyżują się tor rolkarski z ciągiem pieszym. Zmianie ulega wartość oraz termin wykonania umowy.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiana zakresu projektowania jest niezbędna i wynika z konieczności uzyskania uzgodnienia z Radą Dzielnicy Pustki Cisowskie –Demptowo, która to Rada Dzielnicy przed jego wydaniem wnosiła dodatkowe uwagi do wykonanej koncepcji, na podstawie której zostaną wprowadzone zmiany do przygotowywanej dokumentacji projektowej. W związku z powyższym, należy zmienić zakres dokumentacji projektowej dla budowy obiektów sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie przy ul. Skarbka w Gdyni, dzielnica Pustki Cisowskie – Demptowo. Na podstawie Art. 144 ust. 1 pkt 3 Pzp zostały wprowadzone zmiany do umowy dotyczące zmiany zakresu usługi wykonywanej przez dotychczasowego Wykonawcę. Zmiany te były niezbędne i spełniały łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. Zakres projektowy był konsultowany z Przedstawicielami Rady Dzielnicy przed wszczęciem postepowania przetargowego. Jednakże, na etapie gotowej koncepcji, przedstawiciele Rady Dzielnicy wnieśli dodatkowe uwagi, których Zamawiający, pomimo dochowania należytej staranności, nie mógł przewidzieć. W chwili podjęcia przez Zamawiającego decyzji o wprowadzeniu koniecznych zmian, prace nad przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej były na zaawansowanym etapie. b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Wartość pierwotna określona w umowie wynosi 34.686,00 zł brutto, a wartość zleconej zmiany zakresu wynosi 17.000,00 zł brutto co stanowi 49,01% wartości zamówienia pierwotnego. Ponadto, w związku z wykonaniem zmiany zakresu dokumentacji projektowej, zmianie uległ termin realizacji umowy i został określony do dnia 11 grudnia 2021 r.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych