Ogłoszenie nr 560434308-N-2021 z dnia 22.07.2021 r.
Górowo Iławeckie: III PRZETARG - Budowa samodzielnej podwójnej kancelarii leśnictwa Borki i Jagodowo wraz z zagospodarowaniem terenu
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 583208-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510232200-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Górowo Iławeckie, Krajowy numer identyfikacyjny 51002229000000, ul. ul. Sikorskiego  30 A, 11-220  Górowo Iławeckie, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 7611930, e-mail gorowo@olsztyn.lasy.gov.pl, faks 89 761 19 30.
Adres strony internetowej (url):
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Inna Państwowa Jednostka Organiacyjna nieposiadająca osobowści prawnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
III PRZETARG - Budowa samodzielnej podwójnej kancelarii leśnictwa Borki i Jagodowo wraz z zagospodarowaniem terenu
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
SA.270.1.2.2020.SA-5
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: „III PRZETARG - Budowa samodzielnej podwójnej kancelarii leśnictwa Borki i Jagodowo wraz z zagospodarowaniem terenu”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 9 do SIWZ, stanowiącym część SIWZ. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: • prace ogólnobudowlane • prace konstrukcyjno - budowlane Pozostałe wymogi dotyczące zatrudniania na podstawie umowy o pracę zostały uregulowane w Rozdziale 18 SIWZ. W ramach umowy oraz wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany będzie do: • realizacji robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, właściwymi normami polskimi i branżowymi, SIWZ, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz wskazówkami Inspektora nadzoru, • realizacji przedmiotu zamówienia z materiałów własnych, dobrej jakości i posiadających wymagane prawem certyfikaty i spełniające normy i wymagania określone w SIWZ wraz z załącznikami • w przypadku realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców, koordynowania robót Podwykonawców, ponosząc za nie pełną odpowiedzialność, • zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy, • prawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy, • wykonywania prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów wynikających z uzgodnień i zobowiązań wzajemnych, • zorganizowania i zagospodarowania zaplecza budowy, • zapewnienia dozoru, ubezpieczenia i odpowiedzialności za powstały budynek oraz powstałe wszystkie elementy, rzeczy, znajdujące się na terenie budowy do czasu odbioru końcowego i przekazaniu całego zadania zamawiającemu, • zapewnienia właściwych warunków bhp i ppoż., a także zapewnienia posiadania przez osoby realizujące zamówienie wymaganych przepisami prawa uprawnień, z uwzględnieniem przy realizacji zamówienia, że Zamawiający podlega procesowi certyfikacji według standardów określonych przez FSC (Forest Stewardship Council) i PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes), więc Wykonawca zobowiązuje się je przestrzegać. • dokonania niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych itp. jeżeli są niezbędne do oddania przedmiotu zamówienia do użytkowania, ◦ na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni na swój koszt wykonanie badań laboratoryjnych, dostarczenie oprzyrządowania i zapewnienie potencjału ludzkiego w celu sprawdzenia jakości i ilości materiałów użytych do wykonania zamówienia oraz jakości wykonanych robót. ◦ na własny koszt wykonania, oznakowania oraz zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac na czas realizacji robót, a także uporządkowania terenu robót z odpadów i nieczystości związanych z prowadzonymi robotami bądź działaniami osób, przy pomocy których realizowane jest zamówienie. ◦ uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku – Zamawiający udzieli Wykonawcy wszystkich niezbędnych do tego pełnomocnictw. Jeżeli w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca wyrządzi Zamawiającemu lub innym podmiotom trzecim szkodę to zobligowany będzie do niezwłocznego jej naprawienia. Roboty budowlane: Budowa budynku samodzielnej kancelarii podwójnej o pow. zabudowy 81,16m² , pow. użytkowej 65,22m², kubaturze 448,40m³ wraz z przyłączem wodociągowym, energetycznym, kanalizacji sanitarnej do szamba szczelnego, w miejscowości Pieszkowo, gm. Górowo Iławeckie, dz. nr 3126/4, obręb 0036 Pieszkowo, jednostka ewidencyjna 280105_2, zgodnie z projektem wykonawczym i STWIOR jak również uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Podczas realizacji inwestycji Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość sprawdzenia materiałów budowlanych, które będą użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także (w razie korzystania) z dróg, nieruchomości, urządzeń, obiektów itp., które Wykonawca naruszył przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: • prace ogólnobudowlane • prace konstrukcyjno - budowlane Pozostałe wymogi dotyczące zatrudniania na podstawie umowy o pracę zostały uregulowane w Rozdziale 18 SIWZ. Zamawiający nie zapewnia energii elektrycznej.

II.4) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:
45213150-9,
45100000-8,
45261000-4,
45420000-7,
45443000-4,
45400000-1,
45310000-3,
45330000-9,
45111291-4,
45112710-5
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
23.07.2021R.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
14/07/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
zmiana terminu realizacji robót budowlanych o 30 dni zgodnie z zawartą umowa par.2 ust 2.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Okoliczności związane z wydłużającymi się terminami dostaw zamówionych materiałów.Zgodnie z § 2 ust. 5 umowy nr 271.11.2020 z dnia 19.11.2020 r. wydłużenie terminu realizacji zamówienia określonego w ust. 2 nastąpić może na zasadach i warunkach określonych w umowie i SIWZ. W § 11 ust. 1 pkt 1 umowy przewidziano postanowienie, że Strony mają prawo do zmiany umowy w przypadkach wskazanych w art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych, w szczególności braku możliwości dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, z uwagi na okoliczności niezależne od stron, w szczególności siłę wyższą, przez którą strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie dało się przewidzieć ani którego skutkom nie dało się zapobiec. Dodatkowo ustawa z dnia 21 marca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przewiduje regulacje odnoszące się bezpośrednio do kwestii dokonywania zmian w obowiązujących umowach o realizację zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 15r. Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności: wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez: 1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części, 2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy - o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych