Ogłoszenie nr 560436174-N-2021 z dnia 13.10.2021 r.
Sieradz: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem z budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Projekt „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego oraz budżetu państwa
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 537372-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510132682-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Gmina Miasto Sieradz 98-200 Sieradz, plac Wojewódzki 1 tel. 43 826-61-63 REGON:730934335, NIP: 827-22-37-737 zamowienia@umsieradz.pl www.sieradz.eu


I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej, Krajowy numer identyfikacyjny 73500300000000, ul. Ks. Apolinarego Leśniewskiego  18, 98-200  Sieradz, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 0-43 8225652, e-mail zamówienia@sp4.sieradz.eu, faks 0-43 8225652.
Adres strony internetowej (url): www.sp4sieradz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem z budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
WOR-Z.271.5.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy, przebudowy i nadbudowy sali gimnastycznej wraz z łącznikiem z budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu. 2. Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie następujących elementów i robót: - wykonanie robót rozbiórkowych istniejących budynków szatni, sali gimnastycznej i łącznika, - rozbiórka i unieczynnienie instalacji doziemnych kolidujących z budową sali gimnastycznej, - wykonanie kompleksowych robót budowlanych polegających na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie sali gimnastycznej wraz z łącznikiem - budynek o kubaturze 7.131 m³ i powierzchni użytkowej 947 m², - wyposażenie obiektu w instalacje: wody ciepłej i zimnej, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralne ogrzewanie, instalacje elektryczne (w tym niskoprądowe) i teletechniczną, wentylację mechaniczną, - przebudowa przyłącza sieci ciepłowniczej, - przebudowa kabli energetycznych w obrębie działki, - wykonanie przyłącza wody deszczowej, - wykonanie utwardzenia terenu, - wyposażenie obiektu w sprzęt sportowy, - przeniesienie placu zabaw, - wykonanie „dachu zielonego”, - usunięcie drzew kolidujących z projektowanym budynkiem. 3. Zamawiający udostępnia przedmiary robót jako materiał poglądowy. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić kosztorys ofertowy, zgodnie z zapisami rozdziału XXIV SIWZ. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu kosztorys ofertowy, na podstawie którego wyliczył cenę zamówienia podaną w ofercie. W związku z tym, iż Wykonawcy przysługuje z tytułu niniejszej umowy wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys powyższy ma jedynie charakter pomocniczy. 4. W ramach zamówienia należy wykonać: roboty budowlane i czynności określone w dokumentacji projektowej, decyzjach i warunkach oraz prace i czynności pomocnicze niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. prowadzenie obsługi geodezyjnej, wykonanie wymaganych badań i sprawdzeń, wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy, wykonanie dla potrzeb budowy podłączeń do mediów i ponoszenie kosztów ich zużycia, wykonanie dokumentacji powykonawczej itp., a także prace porządkowe terenu w rejonie realizacji robót. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić prace zgodnie z dokumentacją projektową, w tym zgodnie z wszystkimi decyzjami, postanowieniami, uzgodnieniami i warunkami. Wykonawca jest zobowiązany wystąpić do zarządcy drogi o zajęcie pasa drogowego, opracować i uzgodnić projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych w pasie drogowym i uzyskać decyzję na zajęcie pasa drogowego w zakresie niezbędnym do prowadzenia robót. Po zakończonych robotach w pasie drogowym, nawierzchnie należy odtworzyć. Wykonawca jest obowiązany uzyskać dokument potwierdzający odbiór pasa drogowego przez zarządcę drogi. 5. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty w tym branżowe i sieciowe oraz uzyskać dokumenty potwierdzające prawidłowość ich wykonania. W przypadku robót sieciowych dokumentem potwierdzającym prawidłowość wykonania robót będzie protokół odbioru robót z udziałem przedstawiciela gestora sieci uprawnionego do pełnienia czynności odbiorowych. 6. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w toku prowadzenia robót budowlanych stałego dostępu do obiektów szkolnych. 7. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z dyrekcją Zamawiającego na etapie demontażu elementów i wyposażenia sali oraz do koordynacji działań w tym zakresie. 8. Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia składa się dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 5 do SIWZ, obejmująca projekt budowlany podstawowy i wykonawczy, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tabele równoważności oraz dokumentacja określającą zasady postępowania przetargowego. 9. W ramach zamówienia należy również przeprowadzić działania oraz przygotować wszystkie niezbędne dokumenty umożliwiające Zamawiającemu złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz uczestniczyć w procedurze wydawania pozwolenia do czasu uzyskania decyzji administracyjnej w tym zakresie. 10. Postępowanie z materiałami z rozbiórki i demontażu Wykonawca każdorazowo powinien ustalić z Zamawiającym. Materiały zakwalifikowane do ponownego wykorzystania powinny zostać przewiezione w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Materiały sztukowe należy spaletować. 11. Zamawiający przy realizacji zamówienia dopuszcza zastosowanie równoważnych wyrobów budowlanych. W związku z użyciem w dokumentacji projektowej nazw własnych wyrobów budowlanych i urządzeń Zamawiający oświadcza, że mają one charakter przykładowy umożliwiający Wykonawcom dokonanie oceny, czy ewentualnie proponowane przez nich wyroby budowlane lub urządzenia spełniają wymóg równoważności. Wykonawca proponujący wyroby budowlane i urządzenia równoważne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod każdym względem (w tym np. właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu). W takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy dołączenia do oferty wykazu wyrobów budowlanych i urządzeń równoważnych, które zamierza zastosować przy realizacji zadania oraz dołączenia do oferty dokumentów w celu wykazania, że oferowane przez niego wyroby budowlane lub urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych wyrobów budowlanych lub urządzeń. Minimalne parametry, od których spełnienia zależeć będzie uznanie rzeczy za równoważną opisane zostały w tabelach równoważności, stanowiących część dokumentacji projektowej (załącznik nr 5 do SIWZ). 12. Zamawiający wymaga, by przed złożeniem ofert Wykonawca odbył wizję lokalną na terenie planowanej inwestycji. W związku z powyższym na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający wyznaczy termin składania ofert odpowiednio dłuższy od minimalnego terminu składania ofert określonego w ustawie Pzp. Koszty odbycia wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 13. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, które polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późniejszymi zmianami): - roboty ogólnobudowlane związane z budową sali gimnastycznej i łącznika, - roboty związane z wykonywaniem instalacji w budynku, instalacji na zewnątrz budynku oraz przyłączy, - roboty związane z wykonywaniem utwardzenia terenu.

II.4) Główny kod CPV: 45210000-6
Dodatkowe kody CPV:
45110000-1,
45110000-8,
45111200-0,
45262000-1,
45261000-4,
45430000-0,
45443000-4,
45310000-3,
45421000-4,
45262100-2,
37400000-2,
39000000-2,
45112700-2,
45332000-3,
45331200-8
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin wykonania umowy - do dnia 31.07.2021 r., zmieniony aneksami do umowy do dnia 29.10.2021 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: rozbudowa sali gimnastycznej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 25/06/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
DEFERO Sp. z o.o.,  ,  ul. Wojska Polskiego 102/112,  98-200,  Sieradz,  kraj/woj. łódzkie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 3474759.74 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
27/09/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Udzielono dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym i nieprzekraczającym 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Zmiana Wykonawcy na tym etapie robót nie może zostać dokonana zarówno z powodów ekonomicznych, jak i technicznych oraz spowodowałaby znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego. Wartość zmiany umowy wynosi 65.190,76 złotych brutto.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Dodatkowe roboty polegają na: a) wykonaniu hydroizolacji pomieszczeń mokrych, koszt 11.256,30 złotych netto, b) wykonaniu docieplenia attyki, koszt 17.126,66 złotych netto, c) podniesieniu standardu wykończenia pomieszczeń szatni oraz łazienek poprzez montaż kasetonowych sufitów podwieszanych, koszt 10.511,51 złotych netto, d) wykonaniu dodatkowego orynnowania, koszt 9.417,18 złotych netto, e) wykonaniu dodatkowych płytek w szatniach, koszt 4.688,97 złotych netto.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych