Ogłoszenie nr 560552857-N-2020 z dnia 23.12.2020 r.
Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w branży elektrycznej polegających na wymianie instalacji elektrycznej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Irysowej 19 w Warszawie obejmującej linie wlz, montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i wydzielonego obwodu zasilania zestawu pompowego p.poż. zgodnie z dokumentacją firmy Studio Budowlane UNITY S.C. oraz cyrkulacji.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 556674-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510163458-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Krajowy numer identyfikacyjny 10858407000000, ul. ul. Irysowa  19, 02-660  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 5493727, 5493737, e-mail zamowienia@zgnmokotow.waw.pl, faks 225 493 737.
Adres strony internetowej (url): www.zgnmokotow.waw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót budowlanych w branży elektrycznej polegających na wymianie instalacji elektrycznej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Irysowej 19 w Warszawie obejmującej linie wlz, montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i wydzielonego obwodu zasilania zestawu pompowego p.poż. zgodnie z dokumentacją firmy Studio Budowlane UNITY S.C. oraz cyrkulacji.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
TZ.PNK.260.60.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
na wykonanie robót budowlanych w branży elektrycznej polegających na Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji elektrycznej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Irysowej 19 w Warszawie obejmującej linie wlz, montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i wydzielonego obwodu zasilania zestawu pompowego p.poż. zgodnie z dokumentacją firmy Studio Budowlane UNITY S.C. oraz cyrkulacji

II.4) Główny kod CPV: 45311000-0
Dodatkowe kody CPV:
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do dnia 30.11.2020 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
31/08/2020
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy, zmiana terminu realizacji zamówienia
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
rezygnacja z wykonania części robót objętych zamówieniem , oraz zmiana terminu realizacji zamówienia z uwagi na stan pandemii ogłoszony na terenie kraju.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych