Ogłoszenie nr 560434302-N-2021 z dnia 22.07.2021 r.
Świecie: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU NR 16
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: „Poprawa efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej poprzez termomodernizację budynków ochrony zdrowia Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu – etap II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalego w ramach: Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie w regionie Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 545921-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540114324-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510145258-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza, Krajowy numer identyfikacyjny 29152300000000, ul. ul. Sądowa  18, 86-100  Świecie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 052 33 08 305, e-mail sekretariat@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl, faks 52 33 24 541.
Adres strony internetowej (url): http://bip.szpital-psychiatryczny.swiecie.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU NR 16
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
V.271.7.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane – przebudowa i remont budynku nr 16 w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza, 86-100 Świecie, ul. Sądowa 18; działka nr ewid. 882/4, obręb 0001 Świecie.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
6 miesięcy
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
25/05/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Roboty dodatkowe
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Roboty dodatkowe wynikające z protokołów konieczności sporządzonych na podstawie kosztorysów ofertowych. Wykonanie prac dodatkowych jest niezbędne w celu wykonania przedmiotu umowy w sposób prawidłowy , pozbawiony wad.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych