Ogłoszenie nr 560441369-N-2022 z dnia 13.05.2022 r.
Katowice: Budowa „Centrum Mikroskopowego Badania Materii (CMBM SPIN-Lab)
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Centrum Mikroskopowego Badania Materii (CMBM SPIN-Lab)
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 525938-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540066068-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510083935-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych, Krajowy numer identyfikacyjny 000001347, ul. Bankowa  12, 40-007  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 359 13 34, e-mail dzp@us.edu.pl , faks -.
Adres strony internetowej (url): www.us.edu.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Wyższa Uczelnia Publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa „Centrum Mikroskopowego Badania Materii (CMBM SPIN-Lab)
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
DZP.381.006.2020.RB
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, budowy Centrum Mikroskopowego Badania Materii (dalej: CMBM SPIN-Lab), tj. budynku służącego centrum kompetencji w obszarze badania mikroskopowego „materii miękkiej” Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia i zrealizowania robót budowlanych w ramach planowanej inwestycji. 2) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskania pozwolenia na budowę oraz do wykonania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wszelkich robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad ich realizacją, a także dokonanie zawiadomienia organu o zakończeniu budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 3) Dokumentację projektową oraz pozostałe opracowania i roboty budowlane wchodzące w skład przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym (wraz z jego załącznikami) dla zadania „Budowa budynku Centrum Mikroskopowego Badania Materii (SPIN- LAB) na terenie kampusu Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie przy ul 75 Pułku Piechoty” z czerwca 2019 r., opracowanym przez Pracownię Projektową arch. Maciej Jekiełek z siedzibą przy ul. Harcerskiej 13 40-738 Katowice, a także zgodnie z aktualnymi na dzień realizacji obowiązującymi przepisami prawa, przepisami techniczno-budowlanymi i normami technicznymi, w tym w szczególności z:  Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,  Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;  Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,  Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 21 lutego 1995 r.w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie,  Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych,  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej; oraz w oparciu o koncepcję uniwersalnego projektowania z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn, co oznacza, że każdy będzie mógł z niej korzystać, w równym stopniu, zgodnie z zaplanowanym przeznaczeniem. Wytworzona infrastruktura w ramach budowy CMBM SPIN-Lab w żaden sposób nie może być powodem do dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną. Budynek należy wykonać jako dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, celem zapewnienia jego dostępności na równi z osobami pełnosprawnymi, w tym poprzez m.in. WC dla osób z niepełnosprawnościami, podłogi antypoślizgowe, stoły i krzesła umożliwiające regulację ich wysokości, stanowiska postojowe dla osób z niepełnosprawnościami lokalizowane na skraju zgrupowania pozostałych miejsc postojowych, możliwie blisko od głównego wejścia do budynku, itp. Należy spełnić wymagania standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020, zgodnie z załącznikiem nr 2.3 do niniejszej SIWZ oraz uwzględnić przy projektowaniu i wykonawstwie uwagi do Programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 26.08.2019 r. Fundacji Polska Bez Barier, które stanowią załącznik nr 2.4 do niniejszej SIWZ. 4) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, określony m.in. w ramach Programu funkcjonalno-użytkowego (zwanym dalej również: PFU), nie jest katalogiem zamkniętym lecz minimalnym, z uwagi na wymaganą realizację celu jakim jest budowa budynku CMBM SPIN-Lab służącego centrum kompetencji w obszarze badania mikroskopowego „materii miękkiej” Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 5) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej oraz do sprawowania nadzoru autorskiego i realizacji robót budowlanych w zorganizowany i sprawny sposób z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności. 6) W rozwiązaniach projektowych i robotach budowlanych należy stosować najbardziej współczesne i równocześnie wysoce funkcjonalne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, zapewniające wieloletnią trwałość oraz wysoką jakość nowo powstałej infrastruktury. W budynku należy zaprojektować i wykonać w szczególności pomieszczenia laboratoryjne (umożliwiające m.in. posadowienie, podłączenie, uruchomienie i niezawodną pracę mikroskopów elektronowych, świetlnych, AFM oraz kamery NIR i urządzeń pomocniczych; preparatykę materiałów inżynierskich, chemicznych i biologicznych; obróbkę zdjęć mikroskopowych i innych danych z pomiarów jak spektroskopia w tym tworzenie trójwymiarowych rekonstrukcji oraz obrazów korelacyjnych), pomieszczenia dla pracowników naukowo-technicznych i administracyjnych, pomieszczenia wyposażone w infrastrukturę umożliwiającą zainstalowanie dodatkowej aparatury i mikroskopów oraz sprzęt multimedialny, pomieszczenia do organizacji spotkań, warsztatów, seminariów komercyjnych. Prace sieciowe i zagospodarowanie terenu (wraz z jego ogrodzeniem) należy projektować i wykonać stosując zasadę optymalizacji poprzez zachowanie najkrótszej drogi przyłączenia do istniejących sieci wraz z możliwe najmniejszą ingerencją w istniejące zagospodarowanie terenu, zgodnie z aktualną praktyką inżynierską w zakresie doboru technologii, materiałów oraz średnic i przekroi przyłączy do sieci. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest m.in. do wykonania kompletnych instalacji wraz z urządzeniami początkowymi, końcowymi i odbiornikami oraz z przygotowaniem specyficznym dostosowania podstacji elektrycznej i rozdzielni elektrycznej do celów zasilania budynku (według instrukcji przedmontażowej potencjalnych mikroskopów), a także zapewnienia specyficznych warunków dla urządzeń wraz z infrastrukturą pomocniczą (w tym tj. pompy, kompresory, chłodzenie w obiegu zamkniętym, zasilanie awaryjne itp.). 7) Przedmiot zamówienia obejmuje również zakup wszelkiego sprzętu/urządzeń i wyposażenia wskazanego w PFU oraz w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2.2 do SIWZ, w tym m.in. meblowego pomieszczeń, pomp próżniowych, chłodziarek obiegowych, systemów zabezpieczenia przed utratą zasilania, mebli laboratoryjnych oraz dygestoriów, szaf na odczynniki chemiczne, białego montażu, armatury, itp. w zakresie niezbędnym dla realizacji celów projektu, o którym mowa w ww. wniosku o dofinansowanie, oraz w zakresie wynikającym z aktualnych przepisów techniczno-budowlanych i norm ( w tym dotyczących m.in.: stołów roboczych dla laboratoriów, mebli laboratoryjnych, kodów barwnych do oznaczania zaworów, wyciągów i dygestoriów), z wyłączeniem mikroskopów. Wykonawca zobowiązany jest również uwzględnić w rozwiązaniach projektowych wymagania określone w kartach pomieszczeń stanowiących załącznik do PFU. 8) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres określono w dokumentacji technicznej tj. w Programie funkcjonalno-użytkowym, który to dokument wraz z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy należy rozpatrywać łącznie. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności, usług i robót budowlanych wynikających z ww. dokumentów i opisu przedmiotu zamówienia. Rysunki, część opisowa i informacyjna Programu funkcjonalno-użytkowego wraz z załącznikami są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie prace projektowe i towarzyszące oraz roboty budowlane i elementy ujęte w części opisowej i informacyjnej Programu funkcjonalno-użytkowego wraz z jego załącznikami, a nie ujęte na rysunkach i/lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie, winne być traktowane tak, jakby były ujęte w każdym z wymienionych dokumentów. 9) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2.1 - 2.4 do SIWZ pn.: dokumentacja techniczna, która zawiera: Program Funkcjonalno-Użytkowy - załącznik nr 2.1 (zwany dalej również PFU) wraz z załącznikami, specyfkacja techniczna – załącznik nr 2.2, standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 – załącznik nr 2.3, uwagi do Programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 26.08.2019 r. Fundacji Polska Bez Barier – załącznik nr 2.4. 10) Przedmiot zamówienia należy wykonać: 1) w zakresie zaprojektowania robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w terminie do 9 miesięcy od daty zawarcia umowy, 2) w zakresie wykonania robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz dokonaniem zawiadomienia organu o zakończeniu budowy i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w terminie do 18 miesięcy od daty zawarcia umowy. 11) Wykonawca udzieli: minimum 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane. Wymagany okres gwarancji na zamontowane materiały nie mniejszy niż udzielona gwarancja na roboty, a jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa – zgodnie z gwarancją producenta, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. Okres rękojmi winien być równy okresowi gwarancji.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45214000-0,
45214400-4,
45231300-8,
45231400-9,
45233220-7,
45261000-4,
45262300-4,
45262500-6,
45262600-7,
45310000-3,
45312200-9,
45330000-9,
45331100-7,
45331210-1,
45400000-1,
45421000-4,
45442100-8,
45450000-6,
45111310-4,
71220000-6,
71248000-8,
71320000-7,
79930000-2,
79932000-6
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Zgodnie z treścią zawartej umowy - 18 m-cy od daty zawarcia umowy. Zgodnie z treścią aneksu nr 2 do umowy termin został wydłużony do 26 m-cy od daty zawarcia umowy. Zgodnie z treścią aneksu nr 3 do umowy termin został wydłużony do 30.09.2022 r
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Budowa „Centrum Mikroskopowego Badania Materii (CMBM SPIN-Lab)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 09/05/2022
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Przedsiębiorstwo Budowlane "HB-UNIBUD" S.A.,  ,  ul. Nad Wisłą 1,  43-502,  Czechowice - Dziedzice,  kraj/woj. śląskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 4847778.91 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiający informuje, iż projekt Centrum Mikroskopowego Badania Materii (CMBM SPIN-Lab) został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka dla działania: 1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza. Przedmiotem projektu jest inwestycja budowlana i infrastrukturalna oraz wprowadzenie nowoczesnych metod zarządzania pracami badawczymi i rozwojowymi, ukierunkowanych na cele naukowo-badawczo-rozwojowe powiązane z nowymi wytycznymi ewaluacji uczelni badawczych oraz współpracę z sektorem biznesu w planowanej międzywydziałowej jednostce badawczej. Inwestycja infrastrukturalna obejmie nowoczesne mikroskopy elektronowe, transmisyjne i skaningowe umożliwiające m.in. obrazowanie w reżimie kriogenicznym, korelacyjne badania spektroskopowo-mikroskopowe oraz sekwencjonowanie materiałów w komorze mikroskopu do celów rekonstrukcji trójwymiarowej, jak również mikroskopy takie jak konfokalny, rentgenowski i sił atomowych. Urządzenia te będą komplementarne względem aparatury Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz jednostek naukowo-badawczych regionu i będą charakteryzować się unikatowością w skali kraju.


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
13/05/2022
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zmiana terminu realizacji zamówienia -§6 ust. 4 Umowy otrzymuje brzmienie: „4. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy: 1) w zakresie zaprojektowania robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w terminie do 9 miesięcy od daty zawarcia umowy, 2) w zakresie wykonania robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz dokonaniem zawiadomienia organu o zakończeniu budowy i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w terminie do dnia 30.09.2022 r. 3) w zakresie opracowania zamiennej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie do dnia 30.10.2021r.”
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W toku realizacji umowy miało miejsce wiele zdarzeń związanych z COVID-19, które miały wpływ na należyte wykonanie umowy. Zaliczyć do nich trzeba opóźnienia materiałów, mających kluczowy wpływ na wykonanie pokrycia dachowego, z przyczyn związanych z brakiem surowców, które to okoliczności wywołane były trwającą pandemią wirusa SARC-CoV-2. Ponadto z powodu okoliczności związanych w COVID-19, wielu pracowników o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania przedsiębiorstwa Wykonawcy przez długi czas nie było zdolnych do świadczenia pracy. Szczegółowe uzasadnienie zawierają pisma Wykonawcy.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych