Ogłoszenie nr 560441361-N-2022 z dnia 12.05.2022 r.
Rybnik: Dostawy mięsa, drobiu, wędlin i ryb dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 775999-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510427242-N-2021
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny 29293600000000, ul. ul. Gliwicka  33, 44-201  Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 328 138, e-mail zam.publiczne@psychiatra.com, faks 324 328 169.
Adres strony internetowej (url): https://psychiatria.com
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawy mięsa, drobiu, wędlin i ryb dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
DZz.380.3.36.2020.DTg.554
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mięsa, drobiu, wędlin i ryb dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części (pakietów). Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia standardy odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.4) Główny kod CPV: 15100000-9
Dodatkowe kody CPV:
15220000-6
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
04.03.2021 do 30.06.2022
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1    NAZWA: Mięso
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 03/03/2021
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Zakłady Miesne Viando Sołka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka,  ,  Radojowice 54,  88-101,  Inowrocław,  kraj/woj.
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 216219.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE


CZĘŚĆ NR: 2    NAZWA: Drób
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 03/03/2021
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
MARICA J.M.E.K. Wróbel Sp.J.,  ,  Straconki 68,  43-318,  Bielsko -Biała,  kraj/woj. śląskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 103045.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE


CZĘŚĆ NR: 3    NAZWA: Wędliny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 03/03/2021
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
PPHU JOHN Paweł John,  ,  Grotniki ul. Źródlana 5,  64-140,  Włoszakowice,  kraj/woj. wielkopolskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 169530.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE


CZĘŚĆ NR: 4    NAZWA: Wyroby z drobiu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 03/03/2021
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
PPHU JOHN Paweł John,  ,  Grotniki ul. Źródlana 5,  64-140,  Włoszakowice,  kraj/woj. wielkopolskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 78500.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE


CZĘŚĆ NR: 5    NAZWA: Ryby
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 03/03/2021
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
PROFISH 2 Sp. o. o. Spółka komandytowa ,  ,  UL. STAROWIEJSKA 131,  47-400,  Racibórz,  kraj/woj. śląskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 39900.50 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
01/04/2022
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Nadzwyczajna i obiektywnie niemożliwa do przewidzenia zmiana cen nie przekraczająca 50% wartości zamówienia.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiana dopuszczalna na podstawie art. 144 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp oraz umowy §11 pkt 2 ppkt 6). Konieczność modyfikacji umowy wywołana jest okolicznościami, których nie można było przewidzieć, pomimo dochowania przez zamawiającego należytej staranności. Co do zasady za okoliczności niemożliwe do przewidzenia i niezależne od strony umowy oraz działanie siły wyższej należy uznać konflikt zbrojny na Ukrainie, jego zasięg oraz transgraniczne skutki. Ponadto zmiana w zakresie wynagrodzenia wykonawcy wprowadzona jest w celu przywrócenia równowagi ekonomicznej strony umowy, jaka zaistniała w momencie jest zawarcia, a która została zakłócona przez określone zjawiska, które zaistniały na etapie realizacji umowy.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
W Pakiecie nr 5 - Ryby termin zmiany umowy - 13.04.2022 r.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych