Ogłoszenie nr 500134300-N-2018 z dnia 13.06.2018 r.
Raszyn: Dostawa wraz z montażem 3 stacji meteorologicznych oraz opracowanie i wdrożenie interaktywnego serwisu meteo
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Projekt LIFE+ ForBioSensing PL Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach instrumentu finansowego Unii Europejskiej LIFE + oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Nr umowy z KE: LIFE13 ENV/PL/000048; Nr umowy z NFOŚiGW: 485/2014/WN10/OP-NM-LF/D
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 20773-2017
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 500010577-N-2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Badawczy Leśnictwa, Krajowy numer identyfikacyjny 11583200000, ul. Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej  3, 05-090   Raszyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 150 300, e-mail m.gutman@ibles.waw.pl, faks 227 200 397.
Adres strony internetowej (url): www.ibles.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wraz z montażem 3 stacji meteorologicznych oraz opracowanie i wdrożenie interaktywnego serwisu meteo
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP39-179007
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem stacji meteorologicznych oraz opracowanie i wdrożenie interaktywnego serwisu meteo w ramach projektu pt.: „Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych” realizowanego przez Instytut Badawczy Leśnictwa. Opracowanie i wdrożenie serwisu obejmuje: dostawę stacji meteorologicznych będących źródłem danych, opracowanie i uruchomienie dedykowanego oprogramowania, szkolenie pracowników i świadczenie serwisu technicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP39-179007 dostępny na stronie www.ibles.pl

II.4) Główny kod CPV: 38127000-1
Dodatkowe kody CPV:
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
w terminie do 90 dni licząc od daty podpisania umowy
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
05/06/2018
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Przedmiot umowy zostanie wykonany do dnia 31.07.2018 r.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Biorąc pod uwagę wniosek Wykonawcy z dnia 20.04.2018 oraz opóźnienie Zamawiającego w przekazaniu gruntów pod realizację Przedmiotu Umowy, spowodowany zmianą stanowiska zarządzających gruntami, co do zasad udostępniania infrastruktury i długim czasem procedowania podpisania Umów dzierżawy gruntów oraz długim czasem uzyskania przyłącza elektrycznego dla jednej z planowanych lokalizacji stacji meteorologicznych oraz uznając, że powyższe opóźnienie nie było możliwe do przewidzenia przez Strony umowy przy zachowaniu najwyższej staranności, Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany do 31.07.2018 r.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych