Ogłoszenie nr 560434288-N-2021 z dnia 22.07.2021 r.
Zamość: Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Miejskiego w Zamościu
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Projekt pn. „Zwiększenie dostępności zalewu miejskiego w Zamościu jako miejsca aktywnej rekreacji w sąsiedztwie zamojskiego zespołu staromiejskiego” jest dofinansowywany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, Działanie 7.3 Turystyka przyrodnicza
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 528941-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540069577-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510111713-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Zamość, Krajowy numer identyfikacyjny 95036874700000, ul. Rynek Wielki  13, 22-400  Zamość, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 84 677 23 37, e-mail zamowienia@zamosc.pl, faks 846 393 054.
Adres strony internetowej (url): www.bip.zamosc.um.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Miejskiego w Zamościu
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
IM-ZP.272.10.2020.MT
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zagospodarowania terenu wokół Zalewu Miejskiego w Zamościu, w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności zalewu miejskiego w Zamościu jako miejsca aktywnej rekreacji w sąsiedztwie zamojskiego zespołu staromiejskiego”, dofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, Działanie 7.3 Turystyka przyrodnicza oraz z Budżetu Miasta Zamość w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie „Zwiększenie dostępności zalewu miejskiego w Zamościu jako miejsca aktywnej rekreacji w sąsiedztwie zamojskiego zespołu staromiejskiego”. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w następujących branżach i zadaniach określonych we wniosku o dofinansowanie ww. projektu, tj.: 1) branże: architektura, konstrukcyjno-budowlana, drogowa, elektryczna, elektroenergetyczna, mostowa, sanitarna, teletechniczna, 2) zadania: a) budowa ścieżki pieszo-rowerowej z uwzględnieniem przejść dla płazów. Trasa ścieżki pieszo-rowerowej przedstawia się następująco: - początek od skrzyżowania ul. Droga Męczenników Rotundy i ulicy Altanowej, - w pasie drogowym ulicy Altanowej w kierunku kanału odpływowego z Zalewu, - wzdłuż kanału odpływowego Zalewu, - przy dojściu do istniejącego obwałowania zalewu zaprojektowano pomost obserwacyjny/kładkę P1, - wzdłuż ulicy Źródlanej w okolicach południowego skraju zalewu, poza północna linią pasa drogowego, - wzdłuż południowego skraju lasu, - w kierunku ulicy Lipskiej, - na groblach zalewu, biegnąca w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, okalająca plażę, - punkt końcowy ścieżki w sąsiedztwie ulicy Lipskiej. b) budowa parkingu: - budowa parkingu P2, - nasadzenia zieleni izolacyjnej i ozdobnej przy parkingu P2, - oznakowanie pionowe i poziome parkingu P2, - nasadzenia zieleni ozdobnej przy parkingu P1, - oznakowanie poziome parkingu P1. c) budowa oświetlenia: - budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej wokół zalewu, - budowa oświetlenia parkingu P2, - demontaż nieczynnego oświetlenia, - przełożenie linii kablowej 15 kV Zamość Źródlana – Dom Dziecka, - przebudowa kolizji (przestawienie słupa oświetlenia ulicznego), d) wykonanie elementów małej architektury: - ławki, - kosze na śmieci, - stojaki na rowery, - tablice: edukacyjno-przyrodnicze, informacyjne, - infokioski, e) wymiana kontenerów wraz z zagospodarowaniem terenu wokół kontenerów: - wymiana istniejących kontenerów na terenie zalewu – montaż zespołu kontenerów 1 oraz zespołu kontenerów 2: • kontenery magazynowe, • kontenery socjalne: szatnia + umywalnia męska, szatnia + umywalnia damska, wc męski, wc damski, wc dla osób niepełnosprawnych + pomieszczenia dla matki z dzieckiem, • kontener obsługi, • kontener handlowy, - zagospodarowanie terenu wokół kontenerów: • wykonanie podłączenia do istniejącej sieci: wodociągowej, sanitarnej, energetycznej, • ogrodzenie terenu otwartego magazynu sprzętu wodnego zlokalizowanego przy kontenerach obsługi, • instalacja doziemna kanalizacji sanitarnej kontenerów sanitarnych, • remont placu manewrowego i utwardzeń przy zespole kontenerów, • wykonanie utwardzeń miejscowych terenu przy zespołach kontenerów, f) wykonanie zieleni: - wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i bylin przy parkingach na terenie zalewu (zieleń wysoka – drzewa, średnia – krzewy, niska – łąka kwietna), g) budowa pomostu obserwacyjnego: - na trasie ścieżki pieszo-rowerowej, służącego do obserwacji przyrody i podziwiania krajobrazu. Pomost obserwacyjny na zachodniej grobli zalewu, skierowany w stronę lasu, pomost przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Pomost wykończony drewnianą barierką krzyżakową, wyposażony w ławki podwieszane, h) budowa monitoringu terenu, urządzeń transmisyjnych, rozbudowa centrum monitoringu: - budowa kanalizacji teletechnicznej ze studniami teletechnicznymi, kablami teleinformatycznymi i elektrycznymi, - budowa zewnętrznych kamer monitoringu terenu (kamery obrotowe, kamera z mikrofonem), - budowa kabli i urządzeń dla potrzeb systemu monitoringu wizyjnego umożliwiającego dozór terenu, - hotspoty, i) budowa bezprzewodowego dostępu do Internetu, - budowa punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu, j) budowa instalacji elektrycznych zasilania urządzeń monitoringu oraz bezprzewodowego dostępu do Internetu: - budowa instalacji elektrycznych zasilania urządzeń monitoringu - budowa instalacji bezprzewodowego dostępu do Internetu, k) budowa urządzeń odnawialnych źródeł energii: - panele fotowoltaiczne na dachu kontenerów sanitarnych i magazynowych, l) budowa remizy dla zwierząt, pełniącej również funkcję arboretum: - remiza – położona na terenach polnych niewielkie powierzchniowo obszary pokryte drzewami, krzewami i inną roślinnością zapewniającą korzystne warunki osłonowe oraz żerowe dla zwierząt dziko żyjących, - nasadzenia drzew i krzewów, - utworzenie punktu obserwacyjnego, który będzie tworzyła kamera szybkoobrotowa z mikrofonem, m) budowa pomostu obserwacyjnego – kładki - pomost obserwacyjny – kładka rekreacyjna usytuowana nad rowem melioracyjnym, w ciągu ścieżki rowerowej, łączącej groblę okalającą zalew z terenem przyległym. Kładka wyposażona w skrajnię dla ruchu pieszych oraz taras widokowy od strony zalewu. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót do wykonania zawarty jest w projektach budowlanych, projektach wykonawczych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do SIWZ oraz w Polskich Normach lub aprobatach technicznych, warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru robót. 4. Zamawiający w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia informuje, że: 1) zmienił rodzaj nawierzchni na ścieżce pieszo-rowerowej. Nawierzchnię ścieżki pieszo-rowerowej na wszystkich odcinkach należy wykonać jako nawierzchnię bitumiczną, 2) budowa parkingów nie obejmuje budowy parkingu P1 (parking P1 został wykonany w ramach odrębnego zamówienia), 3) budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej wokół zalewu obejmuje tylko odcinki ścieżki pieszo-rowerowej, na których zostały zaprojektowane słupy oświetlenia o wysokości 3,0 m. Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej wokół zalewu nie obejmuje odcinków ścieżki pieszo-rowerowej, na których zostało zaprojektowane oświetlenie lampami niskimi, 4) budowę monitoringu terenu należy wykonać wg opracowania szczegółowego, wykonanego przez LINETEL MEDIA Sp. z o.o., ul. M. Rapackiego 11, 20-150 Lublin „Wymiana kontenerów wraz z zagospodarowaniem tereny wokół kontenerów oraz budowa systemu monitoringu terenu wraz z bezprzewodowym dostępem do Internetu” – „Budowa kanalizacji teletechnicznej ze studniami kablowymi i kablami światłowodowymi; Budowa teletechnicznej infrastruktury monitoringu terenu wraz bezprzewodowym dostępem do Internetu i zasilaniem elektrycznym”, 5) szczegółowa tematyka prezentacji oraz lokalizacja infokiosków zostanie ustalona i przekazana Wykonawcy na etapie budowy, 6) istniejące cztery obiekty kubaturowe jako toalety, przebieralnie i pomieszczenia magazynowe, przeznaczone są do rozbiórki w ramach przedmiotowego zamówienia, 7) wbudowane oprawy oświetlenia ze źródłem światła LED powinny posiadać certyfikat wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, 8) dopuszcza w trakcie prowadzenia robót dokonywanie robót zamiennych, w tym zmiany technologii i sposobu wykonywania elementów robót oraz wprowadzenie robót zamiennych w stosunku do robót przewidzianych w dokumentacji projektowej, nieobjętych umową podstawową a niezbędnych do jej prawidłowego wykonania. Roboty zamienne mogą być dokonane: a) na wniosek Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót w zakresie zmiany technologii i sposobu wykonania elementów robót (w stosunku do robót przewidzianych w dokumentacji projektowej), jeżeli z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań opisanych w umowie i załącznikach. Dopuszcza się tylko w przypadkach, gdy proponowane rozwiązanie nie spowoduje zwiększenia kosztów wykonania robót. W tym przypadku nadzór inwestorski sporządza opinię w sprawie ich wykonania, celem akceptacji przez Zamawiającego, b) na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robót w zakresie zmiany technologii i sposobu wykonywania elementów robót (w stosunku do robót przewidzianych w dokumentacji projektowej), gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami. Dopuszcza się je tylko w przypadkach gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje umowa i załączniki do niej, a jednocześnie nie spowoduje zwiększenia kosztów robót. W tym przypadku, Wykonawca przedstawia opis proponowanych zmian i wycenę kosztów, tj. kosztorys różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych Wykonawca pisemnie powiadamia Zamawiającego. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy. Wniosek taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wprowadzenia zmiany w dokumentacji projektowej na wniosek Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektu zamiennego, zawierającego opis proponowanych zmian, rysunki i wycenę kosztów. Projekt taki wymaga pisemnej akceptacji nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. Projekt zamienny, Wykonawca opracuje na własny koszt, własnym staraniem i uzyska niezbędne zgody, opinie itp., łącznie ze zmianą decyzji administracyjnych dotyczącym projektu, w tym: Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, Decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie, Delegatura w Zamościu, Decyzji pozwolenia na budowę wydanej przez Wojewodę Lubelskiego i/lub Prezydenta Miasta Zamość (w zależności od zmienianego zakresu rzeczowego projektu). Zamawiający informuje również, że wprowadzenie zmiany w dokumentacji projektowej wymaga również zgody Instytucji Finansującej projekt. Roboty zamienne, mogą być wprowadzone na podstawie protokołu konieczności, zaakceptowanym przez Zamawiającego. 9) w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego robót objętych umową (roboty zaniechane), wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, proporcjonalnie do wartości ograniczonego lub zmniejszonego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy i bez odszkodowania dla Wykonawcy. Zamawiający może postanowić o ograniczeniu zakresu rzeczowego robót objętych umową na skutek wprowadzenia robót zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego robót objętych umową (roboty zaniechane), wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, proporcjonalnie do wartości ograniczonego lub zmniejszonego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy i bez odszkodowania dla Wykonawcy. Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę w formie oświadczenia, które po uzgodnieniu wartości wynagrodzenia podlegającego obniżeniu przybierze formę aneksu do umowy. Jeżeli wartość prac niewykonanych nie wynika z dokumentacji kontraktowej, a Strony w terminie 7 dni od daty złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o ograniczeniu prac nie osiągną porozumienia odnośnie wartości tych prac, to wartość tych prac wyceni powołany przez Strony biegły, którego wynagrodzenie zostanie przez Strony uzgodnione i pokryte po połowie. 10) materiały z odzysku pozostają do dyspozycji Zamawiającego. 11) Wykonawca robót zobowiązany jest do odzyskania materiałów z rozbiórki oraz przekazania ich i przewiezienia własnym transportem wraz z rozładunkiem, w miejsce wskazane miejsce przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do ręcznego rozebrania istniejących nawierzchni wykonanych z płyt betonowych, 12) materiały z rozbiórki nie mogą być zmieszane lub zanieczyszczone gruntem powstałym podczas rozbiórki ręcznej i mechanicznej lub zanieczyszczone w sposób uniemożlwiający ich ponowne wykorzystanie. Materiały z rozbiórki, nadające się do ponownego wbudowania, Wykonawca zobowiązany jest ułożyć na paletach w sposób umożliwiający ich transport. Wykonawca (kierownik budowy) przy udziale inspektora nadzoru po dokonaniu rozbiórki materiałów, sporządzi protokół zawierający wykaz ilościowy materiałów i przekaże go do Zamawiającego celem weryfikacji i akceptacji, 13) materiały z rozbiórki nie nadające się do ponownego wykorzystania, Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować we własnym zakresie, 14) w przypadku braku możliwości zagospodarowania urobku ziemnego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania go we własnym zakresie. 5. Szczegółowe warunki wykonania przedmiotu zamówienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ. 6. Zamawiający zwraca szczególną uwagę, że: 1) umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia będzie umową ryczałtową, 2) Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym za wykonanie przedmiotu zamówienia zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty wykonania robót opisanych w załączonej dokumentacji projektowej, a także koszty wynikające z zapisów SIWZ, 3) w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc w oszacowaniu kosztów wykonania zamówienia. Załączone do SIWZ przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy i nie mogą stanowić jedynej podstawy wyceny ryczałtowej całości przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, 4) w celu prawidłowej wyceny ryczałtowej całości przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, zaleca się by Wykonawca: a) zapoznał się z dokumentacją projektową (projekty budowlano – wykonawcze, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych) oraz uwagami zawartymi w SIWZ, które stanowią podstawę do wyceny ryczałtowej całości przedmiotu zamówienia. Kompletna dokumentacja projektowa stanowi załącznik do postępowania przetargowego, b) dokonał wizji lokalnej terenu inwestycji i jego otoczenia w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia, na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko, c) w oparciu o lit. a i b dokonał własnej weryfikacji zakresu rzeczowego i obmiarowego przedmiarów robót w stosunku do dokumentacji projektowej oraz proponowanej technologii robót. Wykonawca ma prawo we własnym zakresie skorygować w przedmiarach robót ilość i zakres robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej, 5) oferta Wykonawcy powinna obejmować wszystkie niezbędne roboty budowlane zapewniające właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia, 6) w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót i prac większej ilość obmiarowej robót niż ujętych w projekcie, nie będzie mogło być to uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia, 7) ewentualny brak w przedmiarze robót prac koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania ich na podstawie projektu w ramach ustalonego wynagrodzenia. W związku z powyższym, Wykonawca nie może powoływać się na jakiekolwiek braki w przedmiarze i w oparciu o nie żądać zwiększenia wynagrodzenia. W przypadku dostrzeżenia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego o ich wyjaśnienie przed złożeniem oferty, 8) w ramach wynagrodzenia podanego w ofercie Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich niezbędnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie opisanym w pkt 1 – 4 oraz warunkach i obostrzeniach określonych w dokumentach składających się na decyzje administracyjne. 7. Zamawiający informuje, że występujące w SIWZ i w załącznikach do SIWZ znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkt lub usługę dostarczaną przez konkretnego Wykonawcę, nie mają na celu uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów i zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem, że będą one posiadały nie gorszą właściwość i jakość w stosunku do opisywanej. Zamawiający informuje, że w przypadkach, w których wskazał w SIWZ i w załącznikach do SIWZ, w opisie przedmiotu zamówienia odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i w załącznikach do SIWZ. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego. Opisane w dokumentacji parametry techniczne urządzeń (np. rejestratory, oprawy) są parametrami minimalnymi, użytymi wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń o lepszych parametrach jakościowych i użytkowych. 8. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawarł w pkt 26 SIWZ oraz w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 9. Zamawiający informuje na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, że rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, stanowiącej załączniki do SIWZ, uwzględniają określone w przepisach prawa wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. 10. Lokalizacja obiektu budowlanego: województwo: lubelskie, miasto: Zamość, Zalew Miejski oraz tereny przyległe wokół Zalewu Miejskiego w Zamościu.

II.4) Główny kod CPV: 45220000-5
Dodatkowe kody CPV:
45233260-9,
45221000-2,
45232130-2,
45231400-9
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowa została zawarta na okres od dn. 23.06.2020 r. do dn.30.06.2021 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
18/02/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiana przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
zmiana dotyczy realizacji dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z koniecznością wprowadzenia w trakcie realizacji inwestycji polegającej na zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Miejskiego w Zamościu, robót zamiennych, w tym zmian technologii i sposobu wykonania elementów robót, w zakresie dotyczących zmian w stosunku do robót przewidzianych w dokumentacji projektowej, nieobjętych umową podstawową, a niezbędnych do jej prawidłowego wykonania, wprowadzonych protokołem konieczności na wniosek Zamawiającego oraz robót dodatkowych nieobjętych umową podstawową a niezbędnych do jej prawidłowego wykonania wprowadzonych protokołem konieczności na wniosek Wykonawcy.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Na podstawie paragrafu 14 ust. 1 pkt 3 lit b i pkt 5 lit. e i f oraz ust. 6 umowy nr 462/2020 dokonano zmiany paragrafu 10 ust. 1 umowy dotyczącego wynagrodzenia Wykonawcy, które po zmianie wynosi: 4.774.613,71 zł netto, czyli 5.872.774,87 zł brutto. Pozostałe warunki umowy pozostały bez zmian.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych