Ogłoszenie nr 560434301-N-2021 z dnia 22.07.2021 r.
Kraków: Kompleksowe usługi utrzymania czystości pomieszczeń biurowych i pomocniczych oraz terenu zewnętrznego wokół budynku Narodowego Centrum Nauki.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 518970-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510082617-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, Krajowy numer identyfikacyjny 12136153700000, ul. Twardowskiego  16, 30-312  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 12 341 90 00, e-mail zamowienia.publiczne@ncn.gov.pl, faks +48 12 341 90 99.
Adres strony internetowej (url): www.ncn.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Agencja wykonawcza w rozumieniu ustawy o finansach publicznych
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowe usługi utrzymania czystości pomieszczeń biurowych i pomocniczych oraz terenu zewnętrznego wokół budynku Narodowego Centrum Nauki.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
DSO.271.2.2.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości budynku Narodowego Centrum Nauki w Krakowie przy ul. Twardowskiego 16, w tym: pomieszczeń biurowych, konferencyjnych i pomocniczych, powierzchni wspólnych, a także parkingu podziemnego oraz terenu wokół budynku (wraz z utrzymaniem zieleni), dachu i tarasów przy użyciu środków, materiałów i sprzętu Wykonawcy wraz z dostawą środków czystości i materiałów higienicznych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 2. Całkowita powierzchnia objęta przedmiotem zamówienia wynosi: 1) powierzchnia wewnętrzna na5kondygnacjach naziemnych: 5 160 m2 2) parking podziemny: 1 450 m2 3) powierzchnia zewnętrzna: 1 700 m2 4) powierzchnia tarasów: 194,20 m2 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres i częstotliwości prac objętych zamówieniem znajduje się w Załączniku Nr 1 do SIWZ

II.4) Główny kod CPV: 90910000-9
Dodatkowe kody CPV:
90620000-9,
90914000-7,
90911200-8,
90919200-4,
90911300-9
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowa została zawarta na czas określony od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Kompleksowe usługi utrzymania czystości pomieszczeń biurowych i pomocniczychoraz terenu zewnętrznego wokół budynku Narodowego Centrum Nauki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 30/04/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
PUH PROF-US Spółdzielnia,  ,  ul. Kościuszki 86,  30-114,  Kraków,  kraj/woj. małopolskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 458439.52 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
16/07/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zmieniono zakres realizacji przedmiotu umowy na podstawie art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem izwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych(Dz. U. 2020 r. poz. 374)
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Na podstawie art 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843), art. 15r ust. 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) oraz § 15 ust 2 pkt 1 Umowy, wprowadzono do Aneksu nr 8 z dnia 26 maja 2021 r. zmiany, związane z powrotem pracowników Narodowego Centrum Nauki do pracy stacjonarnej w biurze Centrum.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Zmianie ulega termin obowiązywania postanowień Aneksu nr 8 do Umowy z dnia 26 maja 2021, określony w §2 ust. 1 Aneksu nr 8, w ten sposób, że postanowienia Aneksu nr 8 będą obowiązywać do dnia 31.08.2021 r. 2.Od dnia 01.09 2021 r. usługi będące przedmiotem Umowy będą świadczone w oparciu o postanowienia Umowy, a w szczególności;1)Wykonawca zobowiązuje się przywrócić cenę jednostkową poszczególnych usług zawartą w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych Aneksem nr 7 z dnia 06.04.2021 r.2)Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia pełnej liczebności osób świadczących usługi będące przedmiotem Umowy, o których mowa w §4 ust. 1, ust. 3 i ust. 7 Umowy.3.W przypadku, gdy okoliczności powodujące czasowe wyłącznie części Budynku z zakresu usług będących przedmiotem Umowy spowodowanego okolicznościami związanymi z wystąpieniem epidemii COVID-19 będą trwały dłużej niż do 31.08.2021 r., Strony zobowiązują się przystąpić i prowadzić w dobrej wierze negocjacje zmierzające do ustalenia zakresu świadczonej przez Wykonawcę na podstawie Umowy usługi oraz przysługującego z tego tytułu Wykonawcy wynagrodzenia począwszy od dnia 01.09.2021 r.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych