Ogłoszenie nr 560436169-N-2021 z dnia 13.10.2021 r.
Toruń: Wykonanie kompleksowych prac budowlanych na potrzeby realizacji robót budowlanych wraz z wykonaniem dokumentacji wykonawczej: Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie „DUŻEJ SCENY” Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu”.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego/Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie „DUŻEJ SCENY” Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu”
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 534789-N-2018
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 500071242-N-2018
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510130926-N-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny, Krajowy numer identyfikacyjny 34153030800000, ul. ul.Żeglarska  8, 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 652 15 62, e-mail sekretariat@teatrmuzyczny.torun.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): teatrmuzyczny.torun.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie kompleksowych prac budowlanych na potrzeby realizacji robót budowlanych wraz z wykonaniem dokumentacji wykonawczej: Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie „DUŻEJ SCENY” Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu”.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ITM-4/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Wykonanie kompleksowych prac budowlanych na potrzeby realizacji robót budowlanych wraz z wykonaniem dokumentacji wykonawczej: Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie „DUŻEJ SCENY” Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu”

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45262700-8,
45262300-4,
45400000-1,
45262500-6,
45421141-4,
45262600-7,
45421000-4,
45450000-6,
45421000-4,
45410000-4,
45430000-0,
45442100-8,
45320000-6,
45323000-7,
45300000-0,
45310000-3,
45331100-7,
45331210-1,
45340003-3,
45343100-4,
71220000-6,
45330000-9,
45331200-8,
45111300-1,
45311200-2,
45312100-8,
45233140-2,
32342400-6,
32342410-9,
45212322-9,
48952000-6,
32322000-6
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
395 dni od 27.06.2019 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
24/09/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Rozszerzenie zakresu umowy o wykonanie projektu wykonawczego zamiennego.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zaistnienie konieczności opracowania projektu architektoniczno-budowlanego oraz pzt i uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych