Ogłoszenie nr 560430291-N-2021 z dnia 04.05.2021 r.
Kampinos: "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 638590-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540002044-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510027924-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kampinos, Krajowy numer identyfikacyjny 53639600000000, ul. ul. Niepokalanowska  3, 05-085  Kampinos, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-22 725-00-40, e-mail e.korolewska@kampinos.pl, faks 0-22 725-04-44.
Adres strony internetowej (url): www.bip.kampinos.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
FZ.271.126.2019.PN
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kampinosie” dofinansowanej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej. Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie przez Wykonawcę: 1) budowy budynku hali sportowej z łącznikiem wraz z instalacjami wewnętrznymi i przyłączami, 2) dopełnienie wszelkich obowiązków i formalności oraz uzyskanie, w ramach pełnomocnictwa do działania w imieniu Zamawiającego, ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie Przedmiotu Umowy, 3) bez zbędnej zwłoki robót nie objętych zakresem Przedmiotu Umowy, jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, za wykonanie tych robót nie przysługuje Wykonawcy odrębne wynagrodzenie, 4) zagospodarowanie terenu i przyłączenie obiektu do infrastruktury technicznej, 5) tymczasowego zagospodarowania terenu budowy na czas budowy i jego likwidacji po zakończeniu budowy, własnym staraniem i na własny koszt. Charakterystyka budynku: Budynek wolnostojący o wymiarach szerokość - 39,0 m i długość - 31,26 m, wysokość - 12,44 m. Kubatura obiektu wynosi 13 342,702 m3. Powierzchnia zabudowy obejmuje obszar 1 214,50 m2. Fundamenty żelbetowe C20/25 zbrojone stalą AIIIN i AI - izolacja fundamentów pionowa - 2x Abizol P i pozioma – 2x papa asfaltowa. Budynek w technologii tradycyjnej murowano-żelbetowej. Główną konstrukcję ścian stanowić mają słupy żelbetowe usztywnione wieńcami i belkami żelbetowymi z betonu C20/25. Wypełnieniem ścian będą bloczki gazobetonowe grubości 30 cm i 48cm, ściany wewnętrzne z cegły pełnej grubości 25 cm i ściany działowe systemowe z płyt g-k. Wszystkie ściany zewnętrzne zwieńczone żelbetowymi wieńcami. Ściany zewnętrzne mają zostać ocieplone styropianem grubości 15cm i otynkowane tynkiem mineralnym od strony zewnętrznej. Dach i pokrycie: Konstrukcję dachu stanowić mają dźwigary łukowe oraz płatwie z drewna klejonego. Pokrycie dachu ma zostać wykonane blachą aluminiową. Tynki i oblicowania wewnętrzne: ściany wewnętrzne z bloczków gazobetonowych otynkowane tynkiem cementowo – wapiennym. W toaletach ogólnodostępnych i łazienkach dla sportowców na ścianach flizy do wysokości 2 m. Sufity: z płyt gipsowo - kartonowych podwieszanych. Malowanie: Malowanie ścian i sufitów farbami akrylowymi lub emulsyjnymi. Posadzki: Posadzka sali sportowej - jest rozwiązana jako podłoga o konstrukcji elastycznej, wentylowana. Jako materiał sprężysty zastosowano podwójne legary układane pod kątem prostym. Wykończenie podłogi stanowić będzie wykładzina sportowa. Posadzki zaplecza - płytki gresowe, parkiet drewniany, wykładzina dywanowa na widowni. Roboty różne: Nad wejściami do hali przewidziane są zadaszenia. Pokrycie stanowić będą płyty poliwęglanowe lub ze szkła hartowanego. Konstrukcja zadaszenia - profile stalowe ocynkowane. Przed wejściami do budynku zaprojektowano rampy dla osób niepełnosprawnych i schody. Między halą sportową i istniejącym budynkiem szkoły wybudować należy jednokondygnacyjny łącznik. Wokół budynku należy wykonać opaskę żwirową ze żwiru drobnoziarnistego zagęszczanego warstwami na podbudowie ze żwiru o dużej frakcji także zagęszczonego. Do budynku prowadzić będzie droga pożarowa zakończona placem manewrowym, wykonana z kostki brukowej. Po zachodniej stronie budynku przewidziano parking z kostki brukowej dla 10 samochodów osobowych. Do budynku zaprojektowano przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne i gazowe, które należy wykonać w ramach zamówienia. Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w załączonym projekcie Umowy z załącznikami, w szczególności projekcie budowalnym, przedmiarze i specyfikacji technicznej wykonania i odbiór budowlanych. (Załączniki nr 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 do SIWZ).

II.4) Główny kod CPV: 45212225-9
Dodatkowe kody CPV:
45111000-8,
45262300-4,
45262310-7,
45320000-6,
45223100-7,
45262520-2,
45261000-4,
45421000-4,
45421146-9,
45410000-4,
45432100-5,
45442100-8,
45421160-3
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
31.10.2022r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-przedszkolnym w Kampinosie"
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 14/02/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Zakład remontowo-Budowlany "ELLA" Bronisław Gawrylczyk,  ,  ul. Wróblewskiego 4,  96-500,  Sochaczew,  kraj/woj. mazowieckie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 6093636.05 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
28/04/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zmiana dotyczy zmiany terminu realizacji poszczególnych etapów wskazanych w harmonogramie rzeczowo- finansowym
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, Strony zgodnie postanowiły dokonać zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o podział dwóch pozycji z harmonogramu. Prace ze wskazanych pozycji stanowią duży koszt a Wykonawca znaczącą część tych robót wykonał i poniósł koszty ich realizacji. Z uwagi na obowiązujący stan epidemii COVID-19 i wynikającą z niego ciężką sytuacją gospodarczą, powyższe negatywnie wpływa na kondycję finansową Wykonawcy. W związku z powyższym Strony postanowiły dokonać aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Zmiana umowy dokonana została na podstawie art. 15r ust. 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi z dnia 2 marca 2020 roku, art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku oraz § 13 ust. 3 pkt 2) ppkt b) umowy.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych