Ogłoszenie nr 500143299-N-2018 z dnia 22.06.2018 r.
Świdnica: Budowa drogi rowerowej Wiśniowa – miasto Świdnica wraz z budową i przebudową zatok autobusowych
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 555256-N-2017
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 500027220-N-2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świdnica, Krajowy numer identyfikacyjny 89071838900000, ul. ul. Głowackiego  4, 58100   Świdnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 074 8523067 w. 24, e-mail przetargi@gmina.swidnica.pl, faks 074 8521226w.400.
Adres strony internetowej (url): http://gmina.swidnica.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa drogi rowerowej Wiśniowa – miasto Świdnica wraz z budową i przebudową zatok autobusowych
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.271.21.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi rowerowej Wiśniowa – miasto Świdnica wraz z budową i przebudową zatok autobusowych. Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej". 2. W ramach zamówienia wykonane zostaną następujące roboty budowlane: 1) roboty przygotowawcze, 2) roboty ziemne, 3) wykonanie przewiertów, 4) montaż rurociągów, 5) montaż studni kanalizacyjnych i wpustów deszczowych, 6) frezowanie nawierzchni bitumicznej, 7) ustawienie kanałów ściekowych, obrzeży betonowych i krawężników, 8) wykonanie drenażu, 9) wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi, 10) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, 11) wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, 12) wykonanie elementów bezpieczeństwa, 13) oznakowanie poziome i pionowe drogi rowerowej, 14) montaż 5 szt. wiat przystankowych o następujących parametrach: a) konstrukcja wykonana z zamkniętych profili stalowych o przekroju kwadratowym lub prostokątnym, ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo w kolorze czerwonym, b) ściany wypełnione szkłem hartowanym 8 mm, c) na tylnej ścianie winna być zamontowana ławka drewniana z oparciem drewnianym lub oparciem z profili stalowych, d) dach w kształcie łuku pokryty poliwęglanem dymnym komorowym o grubości 6-10 mm e) wymiary wiat: wysokość min. 2,2m, szerokość u podstawy min. 3,7 m, głębokość u podstawy min. 1,3 m, przy czym wymiary maksymalne nie mogą przekraczać wymiarów pól z nawierzchni z kostki betonowej wyznaczonych jako miejsce do montażu wiaty zgodnie z PZT, f) wiata winna być wyposażona w ramkę na rozkład jazdy o formacie A3, kosz na odpady o pojemności min. 15 dm3 mocowany do wiaty. 3. Na czas prowadzenia robót Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz oznakuje teren budowy. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 5. Wyspecyfikowane w projekcie materiały i urządzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, a służą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych marek od wyspecyfikowanych w dokumentacji (tj. odpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji. 6. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. 7. Zamawiający w okresie realizacji zamówienia wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) pracowników wykonujących prace w zakresie: kod CPV: 45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych. 8. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. III.7 SIWZ czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 9. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w rozdz. III.7 SIWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 10. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. III.7 SIWZ czynności zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 500 zł za każdą niezatrudnioną osobę. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. III.7 SIWZ czynności. 11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 12. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 13. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu propozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego sporządzonego w oparciu załącznik nr 7 do SIWZ najpóźniej na 2 (dwa) dni przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w sprawie realizacji niniejszego zamówienia. 14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 16. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. 17. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

II.4) Główny kod CPV: 45233162-2
Dodatkowe kody CPV:
45233220-7,
45233290-8,
45233221-4,
45233292-2
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Do dnia 20.06.2018 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Budowa drogi rowerowej Wiśniowa – miasto Świdnica wraz z budową i przebudową zatok autobusowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 06/09/2017
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
BUDIMEX S.A.,  ,  ul.Stawki 40,  01-040,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 1229972.36 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
18/06/2018
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia na do dnia 11.07.2018 r.
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
Zmiana wynagrodzenia brutto wykonawcy na kwotę 1585430,84 zł
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia stwierdzono konieczność wykonania niżej wymienionego zakresu robót nieprzewidzianego w umowie podstawowej: 1) W wyniku wystąpienia obfitych opadów deszczu, w rejonie km 1+550 drogi rowerowej, na jezdni przeznaczonej do ruchu pojazdów zgromadziła się woda tworząc zastoisko wodne. Powodem utworzenia zastoiska jest lokalne zaniżenie nawierzchni asfaltowej jedni oraz brak możliwości swobodnego odpływu wody z położonego najniżej punktu w obrębie jezdni, będący następstwem wykonania elementów konstrukcyjnych drogi rowerowej (likwidacja rowu, ułożenie obrzeża i warstw konstrukcyjnych drogi rowerowej). Przed wykonaniem drogi rowerowej możliwy był swobodny odpływ wody opadowej z jezdni do przydrożnego rowu, na miejscu którego wybudowana została droga rowerowa. To niekorzystne zjawisko będzie występowało każdorazowo przy opadach deszczu lub roztopach śniegu tworząc miejsce niebezpieczne zarówno dla pojazdów jak też rowerzystów. Lokalne zaniżenie niwelety jezdni powoduje, że woda opadowa nie odpływa do zaprojektowanego odwodnienia poniżej tego miejsca. W związku z powyższym zachodzi konieczność wykonania dodatkowego odwodnienia. Projektant zaproponuje rozwiązanie, na podstawie którego Wykonawca przedstawi kosztorys na roboty dodatkowe związane z odwodnieniem jezdni. 2) Wykonanie robót dodatkowych wpłynie na termin przygotowania podbudów, co wpłynie z kolei na przesunięcie wykonania robót bitumicznych (wykonanie robót dodatkowych musi nastąpić przed wykonaniem nawierzchni bitumicznej), a następnie oznakowania poziomego. 3) W związku z powyższym wykonawca zawnioskował o zmianę terminu zakończenia przedmiotu umowy do dnia 11.07.2018 r. Projektant przygotował rozwiązanie techniczne w zakresie dodatkowego odwodnienia, a Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy na wykonanie robót nieobjętych zamówieniem podstawowym w oparciu o składniki cenotwórcze z kosztorysu ofertowego. Kosztorys został sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W oparciu o kosztorys Wykonawcy zweryfikowany i zatwierdzony przez inspektora nadzoru dokonano zmiany (zwiększenia) wynagrodzenia wykonawcy oraz jednocześnie dokonano zmiany (wydłużenia) terminu wykonania przedmiotu umowy. Zmiana wynagrodzenia oraz terminu wykonania przedmiotu umowy nie wynika z przyczyn zależnych od Wykonawcy. Dokonane zmiany umowy nie zmieniają ogólnego charakteru umowy.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych