Ogłoszenie nr 560430281-N-2021 z dnia 04.05.2021 r.
Świeradów-Zdrój: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH ORAZ CIĄGÓW PIESZYCH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIERADÓW –ZDRÓJ W SEZONIE ZIMOWYM 2020 r./2021 r – zadanie nr 3
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 582857-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510209653-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Świeradów-Zdrój, Krajowy numer identyfikacyjny 23082139700000, ul. ul. 11-go Listopada  35, 59-850  Świeradów-Zdrój, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 816 471, e-mail zp@swieradowzdroj.pl, faks 757 816 585.
Adres strony internetowej (url): www.swieradowzdroj.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH ORAZ CIĄGÓW PIESZYCH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIERADÓW –ZDRÓJ W SEZONIE ZIMOWYM 2020 r./2021 r – zadanie nr 3
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
GMI.271.7.3/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zadanie zimowego utrzymania dróg oraz chodników realizowane będzie na terenie miasta Świeradów-Zdrój, który jest miejscowością turystyczno- uzdrowiskową. Miejscowość położona jest w dolinie rzeki Kwisy, otulonej szczytami Gór Izerskich. Rozciąga się pomiędzy grzbietami Wysokim i Kamienickim, na wysokości 450 – 650 m n. p. m., w tzw. Obniżeniu Świeradowskim. Baza noclegowa na terenie miasta to 5.000 miejsc. Obłożenie gośćmi w sezonie zimowym wynosi: w miesiącu listopadzie 50%, grudniu 70%, styczniu 90%, lutym 90%, marcu 50%. Należy zaznaczyć, że najpoważniejszym klientem Świeradowa- Zd. jest grupa kuracjuszy w wieku powyżej 60 roku życia, często ze schorzeniami ortopedycznymi, przyjeżdżająca na leczenie i rehabilitację, przemieszczających się często z pomocą urządzeń ortopedycznych i sprzętu pomocniczo-rehabilitacyjnego (typu kule, balkoniki, laski, podpórki). Jednocześnie w związku z uruchomieniem w grudniu 2008 roku Kolei Gondolowej na Stóg Izerski, drogi gminne stanowiące ulice: Zakopiańską, Strażacką, Zacisze stanowią główny trak komunikacyjny obciążony bardzo dużym ruchem. 2. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2020/2021, kiedy występują warunki zimowe, tj. temperatura otoczenia jest poniżej +20 C i występują: opady śniegu, gołoledź lub lodowica. Przystąpienie do wykonywania usługi nie może być dłuższe niż 0,5 godziny od czasu zgłoszenia konieczności wyjazdu, z zastrzeżeniem pierwszego wyjazdu, który nie może być dłuższy niż 1godzina. 2.1 Do zimowego utrzymania dróg zalicza się ,w szczególności: - działania organizacyjno- technicznej; - pobieranie z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) materiałów do usuwania śliskości zimowej, dostarczonych przez Zamawiającego; - odśnieżanie tj. usuwanie śniegu z dróg poprzez odpłużanie lub interwencyjnie wirnikowanie; - usuwanie śliskości zimowej, tj. zapobieganie powstawaniu i likwidowanie śliskości przez stosowanie środków chemicznych oraz materiałów uszorstniających i zwiększających przyczepność poprzez poprawę tarcia; 2.2 Do realizacji usługi utrzymania zimowego Wykonawca jest zobowiązany dysponować co najmniej sprzętem zgodnie ze Specyfikacja techniczną , przy czym tą samą jednostką sprzętu można obsługiwać maksymalnie jedno zadanie. dla zadania 3. 1. Posypywarka o pojemności min. 3 m³ i pług odśnieżny wraz z nakładką z tworzywa sztucznego (gumową) o szerokości min. 2,3 m na nośniku z napędem min. 4x4, min. 90 KM– 1 szt. Pojazd wykonujący na drodze prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powinien zgodnie z art. 54 Ustawy Prawo o ruchu drogowym / Dz. U z 2017 roku, poz. 128 z późn. zm./ być wyposażony w telefon komórkowy i ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, odpowiadający warunkom określonym w § 38 Rozporządzenia Ministra Infra- struktury z 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia / t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.). Części urządzeń zamontowanych na pojeździe wystające poza obrys pojazdu powinny odpowiadać warunkom określonym w § 39 wyżej wymienionego Rozporządzenia. Powyższy obowiązek obciąża Wykonawcę i jest montowany przez Wykonawcę i na jego koszt. Jednostka sprzętowa wskazana przez Wykonawcę po podpisaniu umowy, będzie wyposażona w GPS, który dostarczy i zamontuje we własnym zakresie Zamawiający. Szczegółowy wykaz zakresu poszczególnych Zadań zawarty jest w plikach stanowiących załączniki do SIWZ. 3. Środki chemiczne oraz materiały uszorstniające do usuwania śliskości zimowej (pojęcie określone w Specyfikacji technicznej ) dostarcza Zamawiający. Środki te będą załadowywane przez Zamawiającego na sprzęt wykonawcy, który będzie zobowiązany podstawiać na Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych (w skrócie: PSZOK) znajdujący się w Świeradowie- Zdroju przy ul. Grunwaldzkiej. 4. Stosownie do treści art. 29 ust.3a upzp, Zamawiający żąda zatrudnienia, przez wykonawcę lub podwykonawcę zamówienia, na podstawie umowy o pracę osób, których praca polega na : a) czynnościach odśnieżania, likwidowania gołoledzi i oblodzenia wykonywanych ręcznie oraz wykonywanych przez operatorów/kierowców pracujących na sprzęcie własnym wykonawcy, Czynności, o których mowa wyżej, wykonywane będą w sposób określony w art.22 §1 ustawy z 26.06.1974 r.- Kodeks Pracy (Dz.U. z 2014 r. poz.1502, z późn.zm.) 4.1 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę do wyżej wymienionych czynności powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres realizacji zamówienia. W przypadku każdorazowej zmiany personalnej osób wykonujących ww. czynności Wykonawca jest zobowiązany bez wezwania do aktualizacji oświadczenia oraz przedłożenia odpowiedniej umowy/ów, o których mowa w podpunkcie 4.3. 4.2 Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu: 4.2.1 Wykaz osób, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia ze wskazaniem, które z wymienionych osób zatrudnione są w oparciu o umowę o pracę. Wykaz zawierać musi informacje jednoznacznie wskazujące osobę pracownika oraz zakres wykonywanych przez niego czynności. Nieprzedłożenie Wykazu w wyżej określonym terminie skutkować będzie uznaniem przez Zamawiającego, iż wykonawca uchyla się od podpisania umowy. W takim przypadku- Zamawiający zatrzymuje wykonawcy wadium na podstawie art.46 ust.5 pkt 1,3 upzp. Jeżeli wykonawca będzie się uchylał od przedłożenia Wykazu, Zamawiający wybierze ofertę najkorzy- -stniejszą spośród pozostałych ofert, zgodnie z art. 94 ust 3 upzp. W celu sporządzenia Wykazu osób – wykonawca może posłużyć się ponownie wzorem stanowiącym Załącznik nr4 4.3 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudniania ww. osób Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu oraz dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogu, c) zwrócenia się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 4.4 W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób do wykonywania czynności określonych w ww. podpunkcie 4., a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy /umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności określone w podpunkcie 3, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 4.5 Z tytułu niespełnienia, na etapie realizacji przedmiotu Umowy, przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia przy wykonywaniu czynności, określonych w podpunkcie 3. Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w Rozdziale II. Wzór umowy - § 8 pkt. 5 e). 5. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres rzeczowy prac ujęty w Specyfikacji technicznej dla każdorazowego uzyskania efektu określonego przez przedmiot zamówienia tj. usunięcia śliskości, bez względu na trudności i nie przewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. 5.1 definicja śliskości zimowej określona jest w punkcie IV. Specyfikacji technicznej . 6. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy zapisami w Specyfikacji technicznej a zapisami niniejszego Rozdziału - Wykonawcę obowiązują zapisy Specyfikacji technicznej.

II.4) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
15 listopada 2020r. do 31 marca 2021r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
31/03/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Dodatkowe godziny wykonania usługi zimowego utrzymania spowodowane są warunkami atmosferyczymi wymuszajacymi na Zamawiającym zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zima w sezonie 2020/2021 wymusiła na Zamawiającym konieczność znacznego zwiększenia ilości godzin wykonania usługi zimowego utrzymania, które Zamawiający oszacował na podstawie poprzednich sezonów zimowych
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych