Ogłoszenie nr 560441364-N-2022 z dnia 13.05.2022 r.
Szerzyny: Budowa drogi gminnej klasy D w km od 0+000 do 0+481,42 wraz z budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1387K w km 8+233 oraz budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1384K w km 15+106 w miejscowości Szerzyny w gminie Szerzyny
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 535336-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540079511-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510105739-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szerzyny, Krajowy numer identyfikacyjny 85166121100000, ul. Szerzyny  521, 38-246  Szerzyny, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 14 651-73-00, e-mail u.duda@szerzyny.pl, faks 14 651-79-01.
Adres strony internetowej (url): www.szerzyny.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa drogi gminnej klasy D w km od 0+000 do 0+481,42 wraz z budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1387K w km 8+233 oraz budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1384K w km 15+106 w miejscowości Szerzyny w gminie Szerzyny
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
FER.271.5.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zadanie obejmuje budowę 481,42 mb odcinka drogi gminnej w centralnej części Szerzyn. Przedmiotowa droga zostanie zrealizowana jako publiczna droga gminna klasy D o dwóch pasach ruchu, dwukierunkowa, sytuowana w terenie zabudowanym. Projektuje się budowę drogi o bitumicznej jezdni szerokości min. 6,0m (na łukach poszerzona do 8,0m) z jedno lub obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego szerokości 0,75m oraz odcinkowymi chodnikami szerokości 2,23m wykonanymi z kostki betonowej ograniczonej krawężnikiem i obrzeżem. W ciągu drogi planuje się także budowę dwóch skrzyżowań zwykłych (na połączeniu z drogami powiatowymi nr 1384K i nr 1387K), budowę siedmiu nowych zjazdów o parametrach zjazdu indywidualnego oraz przebudowę istniejącego zjazdu z drogi nr 1387K (zaniżenie niwelety chodnika na zjeździe). Dodatkowo inwestycja obejmuje również budowę rowów przydrożnych (o przekroju trapezowym, głównie umocnionych), cieków z korytek betonowych, przepustów drogowych (z rur karbowanych o ściętych i obrukowanych kostką betonową wylotach), budowę zjazdów (o parametrach zjazdu indywidualnego), wykonanie umocnień koryt rowów i skarp (korytko betonowe na dnie oraz płyty ażurowe na skarpach) oraz montaż typowych, energochłonnych barier drogowych i balustrad. Ponadto inwestycja obejmuje również budowę oświetlenia, drenażu skarpowego, kanalizacji deszczowej oraz wpustów z przykanalikami odprowadzającymi wody do rowów, przebudowę i budowę odcinków sieci uzbrojenia terenu (sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i teletechnicznej) oraz rozbiórkę (zasypanie) fragmentu istniejącego rowu odwadniającego wraz z przepustem. Inwestycja powoduje także konieczność zmiany rzędnych i spadków w pobliżu planowanych obiektów a co za tym idzie wykonanie wykopów, nasypów i skarp. Powierzchnie niezabudowane terenu inwestycji zagospodarowane zostaną roślinnością trawiastą. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SIWZ. Zamawiający przewiduje płatności wg. harmonogramu uzyskanej dotacji do kwoty: - 2020 r. -278.597,10 zł, - 2021 r. - 155.811,22 zł, - 2022 - 2.964.241,77 zł. Oferent wybrany w postępowaniu do realizacji zamówienia jest zobowiązany do sporządzenia szczegółowego kosztorysu robót podstawie dokumentacji projektowej i przedmiarów (pomocniczo). Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45112710-5,
45231221-0,
45231300-8,
45231400-9,
45232200-4,
45232310-8,
45233120-6,
45233161-5,
45233220-7,
45233290-8,
45243510-0,
45316100-6,
45316211-7
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin realizacji do 30 października 2022 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
14/04/2022
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Wykonanie robót dodatkowych, koniecznych
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Wykonanie robót dodatkowych koniecznych: podczas realizacji robót natrafiono na skały, które nie były udokumentowane w dokumentacji geotechnicznej oraz wykonanie stabilizacji podłoża - wartość nośności podłoża gruntowego pod nasypy wykonane po zdjęciu warstwy humusu są poniżej dopuszczalnych wartości minimalnych.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych