Ogłoszenie nr 560441371-N-2022 z dnia 13.05.2022 r.
Warszawa: Usługa konserwacji i napraw urządzeń wielofunkcyjnych oraz usługa najmu
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 585681-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540174969-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510205722-N-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Infrastruktury, Krajowy numer identyfikacyjny 36319036700000, ul. Chałubińskiego  4, 00-928  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 630 16 10, e-mail przetargi@mi.gov.pl, faks 22 630 16 09.
Adres strony internetowej (url): https://www.gov.pl/web/infrastruktura
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa konserwacji i napraw urządzeń wielofunkcyjnych oraz usługa najmu
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
BDG-5.2510.12.2019.IB
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji i napraw urządzeń wielofunkcyjnych (w tym posiadanych przez Zamawiającego tj. 21 szt. oraz tych które w ramach przedmiotu zamówienia będą najmowane tj. max. 34 szt.) wraz z wymianą części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego ich funkcjonowania. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć pod najem 16 urządzeń wielofunkcyjnych typu „A” (14 do siedziby MI oraz po 1 do oddziałów PKBWK w Katowicach i Poznaniu), 17 urządzeń wielofunkcyjnych typu „B” (do siedziby MI) oraz 1 urządzenie poligraficzne typu „C” (do siedziby MI), zgodnie z lokalizacją wskazaną przez zamawiającego oraz zgodnie z załącznikiem nr 1 do SOPZ. Zamawiający w trakcie realizacji umowy przewiduje wzrost lub obniżenie ilości urządzeń wielofunkcyjnych typu „A” przewidzianych pod najem maksymalnie o 7 szt. Usługi konserwacji i napraw urządzeń wielofunkcyjnych będą świadczone w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie oraz w oddziałach Państwowej Komisji Badań Wypadków Kolejowych (PKBWK) zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. Składowej 4 oraz w Katowicach przy ul. Rolnej 43.

II.4) Główny kod CPV: 50310000-1
Dodatkowe kody CPV:
42962000-7
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
32 miesiące od dnia zawarcia umowy
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Usługa konserwacji i napraw urządzeń wielofunkcyjnych oraz usługa najmu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 09/09/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o.,  ,  ul. Muszkieterów 15,  02-273,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 508765.14 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
09/05/2022
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
na podstawie § 10 ust. 1 Umowy w związku z 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 pkt 1 Przepisów wprowadzających ustawę - Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020), Strony postanowiły dokonać następującej zmiany treści Umowy: w § 3 ust. 1 Umowa otrzymuje brzmienie: Umowa będzie realizowana przez 34 (trzydzieści cztery) miesiące od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 pkt 2.1.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W ogłoszonym przez Zamawiającego w dniu 12.04.2022 r., z uwagi na upływający termin realizacji usług objętych Umową, nowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie usługi konserwacji i napraw urządzeń wielofunkcyjnych, w tym urządzeń dodatkowych nr 2022/BZP00119874/01, Zamawiający dokonał unieważnienia ww. postępowania z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; Zamawiający zobligowany jest do zapewnienia ciągłości usługi konserwacji i napraw urządzeń wielofunkcyjnych ze względu na wykonywanie swoich strategicznych zadań z perspektywy funkcjonowania Państwa, w tym stałej możliwości drukowania dokumentów urzędowych; Powstała zatem konieczność wydłużenia terminu realizacji Umowy obecnej o czas pozwalający na ponowne przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wybranie wykonawcy usługi konserwacji i napraw urządzeń wielofunkcyjnych, w tym urządzeń dodatkowych, tj. o 2 miesiące, bez zmiany dotychczasowego wynagrodzenia Wykonawcy.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych