Ogłoszenie nr 560436203-N-2021 z dnia 14.10.2021 r.
Opole: Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa III – Gospodarka niskoemisyjna Poddziałania 3.2.2 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej,
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 512990-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540027998-N-20; 540030320-N-2020; 540034885-N-2020; 540036963-N-2020, 560206231-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510073380-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Opolskie, Krajowy numer identyfikacyjny 53141242100000, ul. ul. Piastowska  14, 45-082  Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 775 416 400, e-mail zamowieniapubliczne@opolskie.pl, faks 077 54 16 411.
Adres strony internetowej (url): http://www.umwo.opole.pl; bip.opolskie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
DOA-IV.272.8.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na termomodernizacji obiektu oraz przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku biurowego UMWO przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu. Planowane prace pozwolą: - dostosować obiekt do potrzeb administracyjno-biurowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, - podnieść standard obiektu m.in. poprzez zapewnienie wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń, - uzyskać obiekt o reprezentacyjnym charakterze, - wykonać działania termomodernizacyjne z uwzględnieniem rozwiązań ekologicznych, min. ogrzewanie z wykorzystaniem powietrznej pompy ciepła, zastosowanie stolarki okiennej o parametrach przenikalności ciepła zgodnej z wymogami prawa dla obiektów użyteczności publicznej. W ramach działań termomodernizacyjnych planuje się osiągnąć efekty: - udział odnawialnych źródeł energii, - wzrost efektywności nowego źródła ciepła i spadek emisji CO2, - roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię. Powyższe efekty zamierza się uzyskać poprzez realizację działań: - modernizację systemu grzewczego z wykorzystaniem nowych źródeł ciepła tj. układem gazowej absorpcyjnej pompy ciepła (źródło podstawowe) oraz gazowego kotła kondensacyjnego (źródło szczytowe), - wprowadzenie systemu zdalnego i automatycznego sterowania pracą instalacji grzewczej oraz monitorowania zużycia energii, - modernizację systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku poprzez rezygnację z elektrycznych przepływowych podgrzewaczy wody służących do przygotowania c.w.u. na rzecz pompy ciepła, - modernizację systemu wentylacji budynku poprzez doposażenie budynku w układ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, - modernizację systemu wbudowanej instalacji oświetlenia poprzez zastosowanie bardziej energooszczędnych źródeł światła i opraw oświetleniowych (spadek emisji CO2 i zużycia energii elektrycznej dla tego działania o 77,11%), - ocieplenie ścian zewnętrznych (elewacje od 1 piętra od strony SW i NW), - wymianę stolarki okiennej (szyby jednokomorowe na dwukomorowe) oraz stolarki drzwiowej zewnętrznej. Przedmiotowa inwestycja obejmuje rozbudowę istniejącego budynku również o fragment hallu wejściowego na istniejącym terenie utwardzonym, aby zaznaczyć bardziej reprezentacyjną strefę wejścia do budynku. Planowana inwestycja znajduje się na działce nr 17/3, 11/34, 11/22, 11/21, inwestycja jest rozpatrywana wspólnie z działką nr 11/33 - cały teren znajduje się na jednym oznaczeniu planu.

II.4) Główny kod CPV: 45262700-8
Dodatkowe kody CPV:
45000000-7,
45310000-3,
45332000-3,
45331221-1
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do 12 miesięcy
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
29/09/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Aneks nr 8: § 2 1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp z 2004, z uwagi na konieczność wykonania robót budowlanych dodatkowych w zakresie dot.: 1) remontu dachu w zakresie nieobjętym zamówieniem podstawowym, w budynku przy ulicy Ostrówek 5-7 w Opolu, wprowadza się następujące zmiany do umowy nr RU DOA-IV.273.5.2020 z dnia 27.04.2020 r.: W § 2 umowy dodaje się ust. 10 o brzmieniu: „10. Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, których zakres oraz wartość określają kosztorysy stanowiące załączniki do aneksu nr 8: 1) remont dachu wraz z robotami towarzyszącymi – załącznik nr 7” 2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp z 2004 w zw. z § 18 ust. 2 pkt. 6 umowy w zw. z § 9 ust. 2 umowy, z uwagi na konieczność zaniechania wykonania części robót, będących przedmiotem umowy, w zakresie dot.: 1) roboty wyłączone łazienki- załącznik nr 8, 2) rezygnacja z drzwi wych"wewnętrznych – ujęte w załączniku nr 1. Par. 3,4, 5 - są w Informacjach dodatkowych.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Uzasadnienie konieczności wykonania robót dodatkowych, zaniechania części robót i wykonania robót, w sposób zamienny, rozszerzający zakres przedmiotowy: Po dokonaniu analizy dokumentacji, umowy z Wykonawcą, przeprowadzonych wizjach lokalnych na budowie, uzgodnień z konstruktorem i autorem dokumentacji projektowej, stwierdza się zasadność (dot. par. 2,3,4,5 Aneksu nr 8): 1. wykonania zmienionego zakresu robót budowlanych w celu usprawnienia przyszłej eksploatacji obiektu, polegających na zamurowaniu wewnętrznych otworów drzwiowych do pomieszczeń biurowych i tym samym dostosowanie otworów drzwiowych do aktualnych potrzeb funkcjonalnych pomieszczeń; tym samym zbędnym będzie montaż drzwi wewnętrznych w miejscach zamurowanych otworów drzwiowych, 10. po odkryciu warstwy membrany dachowej, wystąpiło zawilgocenie w warstwie izolacyjnej dachu (wełna mineralna) oraz brak możliwości naprawy pokrycia dachu – brak technicznej możliwości połączenia nowej membrany dachowej z istniejącą; konieczne wykonanie remontu całego dachu wraz z wykonaniem: dodatkowej izolacji na połączeniu poziomów dachów, dodatkowej konstrukcji zadaszenia nad gabinetem Marszałka, dodatkowych fragmentów instalacji odprowadzenia wody opadowej z dachu zmiany lokalizacji wpustów dachowych. Wykonanie wskazanych powyżej prac uzależnia wykonanie robót objętych zamówieniem podstawowym określonym pierwotnie w umowie nr RU DOA-IV.273.5.2020 z dnia 27.04.2020 r., 11. rezygnacji z wykonania robót wykończeniowych w łazienkach ujętych w umowie podstawowej w celu ujednolicenia wykończenia tych pomieszczeń w standardzie jak pozostałe pomieszczenia sanitarne objęte zamówieniem odrębnym. Stwierdza się, że zarówno konieczność wykonania jak i szczegółowy zakres wskazanych wyżej prac nie był możliwy do przewidzenia i mógł zostać określony dopiero po uprzednim przeprowadzeniu szeregu robót m.in. odkrywek posadzki w piwnicy i garażu, wykonaniu instalacji pod stropem na III piętrze (obniżenie wysokości), montażu fasady okiennej (przesunięcie na zewnątrz), prac konstrukcyjnych i instalacyjnych na dachu oraz demontażu fragmentów pokrycia dachowego, rozbiórki całości stropów podwieszanych, demontażu fragmentów ścian zewnętrznych. Prace te były realizowane sukcesywnie, ujawniając występujące wady i aspekty technologiczne nie widoczne wcześniej.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
§ 3 W nagłówku umowy nr RU DOA-IV.273.5.2020 z dnia 27.04.2020 r. oraz w aneksach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej umowy pod logotypami: „Fundusze Europejskie Program regionalny”, „Rzeczpospolita Polska”, „OPOLSKIE” i „Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego” umieszcza się zapis o treści: „Nazwa projektu: „Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu” Nr decyzji: RPOP.03.02.02-16-0010/19-00” § 4 Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp (w zakresie wykonania robót dodatkowych, o których mowa w § 2 niniejszego Aneksu do umowy) oraz zgodnie z § 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 1) ppkt a. i c. oraz ust. 6) umowy nr RU DOA-IV.273.5.2020 z dnia 27.04.2020 r. z uwagi na konieczność wykonania prac zamiennych, w tym rozszerzających zakres przedmiotowy umowy, określonych w §1 niniejszego Aneksu: § 5 ust. 2. umowy nr RU DOA-IV.273.5.2020 z dnia 27.04.2020 r. otrzymuje brzmienie: „ 2. Termin realizacji całego zakresu robót objętego niniejszą umową Strony ustalają na dzień 31 maja 2022 roku.” § 5 Mając na uwadze konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych, zaniechanych oraz zwiększonego zakresu robót, o których mowa w § 1 i § 2 niniejszego Aneksu do umowy, jak również przedłożone przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego kosztorysy, stanowiące załączniki do niniejszego Aneksu do umowy w § 9 dodaje się ust. 1e o następującej treści: „1e. za wykonanie robót określonych w § 1 i 2 Aneksu nr 8 do umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 868.414,83 zł brutto (słownie osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście złotych i 83/100). Tym samym wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, zwiększa się do wysokości (brutto) 8.367.397,48 zł (słownie: osiem milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i 48/100) w tym podatek VAT 23%.”
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych