Ogłoszenie nr 560427597-N-2021 z dnia 08.04.2021 r.
Warszawa: Dostarczenie oraz wykonanie oprogramowania do analiz i wizualizacji dużych zbiorów chmur punktów ze skanowania laserowego
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Projekt CENAGIS współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” Działania 1.1. „Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 770568-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510423627-N-2021
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Warszawska, Krajowy numer identyfikacyjny 00000155400000, ul. Pl. Politechniki  1, 00-661  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48222345927, e-mail Dominika.Jastrzebska@pw.edu.pl, faks +48226286075.
Adres strony internetowej (url):
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: publiczna uczelnia techniczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostarczenie oraz wykonanie oprogramowania do analiz i wizualizacji dużych zbiorów chmur punktów ze skanowania laserowego
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.U.LW.51.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest Dostarczenie oraz wykonanie oprogramowania do analiz i wizualizacji dużych zbiorów chmur punktów ze skanowania laserowego

II.4) Główny kod CPV: 72000000-5
Dodatkowe kody CPV:
72268000-1,
72210000-0,
72212000-4
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Do 30 kwietnia 2021 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Dostarczenie oraz wykonanie oprogramowania do analiz i wizualizacji dużych zbiorów chmur punktów ze skanowania laserowego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 17/03/2021
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
DEPHOS Group Sp. z o.o.,  mprochaska@dephos.com,  ul. Rodziny Poganów 63 ,  32-080,  Zabierzów,  kraj/woj. małopolskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 479000 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
08/04/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
przesunięcie terminu wykonania umowy z 30.04.2021 r. na dzień 15.06.2021 r.
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ustępu 1e.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Przyczyny zmian w Umowie dotyczące przesunięcia terminu jej wykonania wynikają: 1. ze specyfiki i złożoności przedmiotu zamówienia, które wymagają osobistych kontaktów Stron realizujących Umowę dotyczącą spotkań analityczno-projektowych i wspólnych procedur testów, 2. z zaostrzenia przepisów pandemicznych od dnia 20.03.2021 r. na obszar całego kraju. Celowe było dokonanie zmian w umowie, jak niżej. 1) § 1 ust. 2, otrzymał brzmienie: „2. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania skorygowanego harmonogramu zamówienia zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy i złożenia jego w Wydziale Geodezji i Kartografii w ciągu 3 dni od daty podpisania Aneksu nr 1.Niniejszy harmonogram będzie przez Wydział Geodezji i Kartografii sprawdzony i przyjęty w ciągu 7 dni od jego złożenia.”; 2)§ 3 ust.1, otrzymał brzmienie: „1.Wykonawca zobowiązuje się przekazać/dostarczyć kompletny przedmiot Umowy, zgodnie z § 1 niniejszej Umowy i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia nie później niż do 15.06.2021 r.”
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych